Logo: Independent Living Institute (To www.independentliving.org)

1. PROJEKTI

Joulukuun lopulla 2005 Itsenäisen Elämän Instituutti Ruotsista yhdessä seitsemän muun eurooppalaisen Itsenäisen Elämän Ideologiaan perustuvan organisaation kanssa solmivat kaksivuotisen projektisopimuksen Euroopan Yhteisöjen komission (Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Directorate General) kanssa. Projekti työskentelee valtion viranomaisten kanssa kahdessatoista Euroopan maassa varmistaakseen työ- ja harjoittelupaikkojen olevan avoinna myös tietylle määrälle vammaisia ihmisiä. Parantaakseen vammaisten nuorten mahdollisuuksia työmarkki-noilla projekti listaa työharjoittelumahdollisuudet, joiden avulla vammainen nuori voi saada arvokasta työkokemusta ja katsauksen keskeisten viranomaisten toimintaan. Tiedot vammaisille soveltuvista harjoittelupaikoista ja -mahdollisuuksista julkaistaan ”Koulutusta ja Työtä kaikille” projekti-tietokannassa.

Mielestämme vammaisten kohtaama syrjintä työmarkkinoilla voidaan parhaiten lopettaa aloittamalla vaikuttaminen valtiollisista instituutioista, kuten ministeriöistä ja viranomaisista. Valtiovallan täytyy näyttää muille esimerkkiä siitä kuinka vammaiset ovat osa työvoimaa.

Tavoitteen saavuttamiseksi luodaan kansallinen yhteistyöverkosto, johon kuuluvat ministeriöiden alaiset valtion viranomaiset, työllisyyskysymyksistä vastaavat kansan-edustajat, ammattiliittojen edustajat, vammaisjärjestöjen edustajat ja vammaiset työnhakijat. Kansallisesti luotuun verkostoon vaikutetaan yhteistyössä viranomaisten kanssa julkaisemalla lehdistötiedotteita, lähettämällä neljännesvuosittain uutiskirje ja pitämällä puolen vuoden välein tapaamisia, joissa jaetaan niin teknisluonteista kuin organisaatioihin liittyvää yleistietoa esteettömyydestä työpaikoilla. Projektin päätty-essä on luotu kansallisen ohjelma vammaisten työharjoittelupaikkojen luomiseksi ja vammaisten palkkaamiseksi.

2. Tule mukaan!

Training as Vehicle to Employment- projektin osallistujiin kuuluvat Itsenäisen Elämän Instituutti Ruotsista projektin vastuumaana, Itsenäisen Elämän Keskukset Saksasta (Bad Kreuznach), Dublinista, Helsingistä, Thessalonikista, Espanjasta (Iniciatiyas y Estudios Sociales), Puolasta (Integracja) ja Latviasta (Apeirons).

Varsinaisten projektiin osallistujien lisäksi kutsumme mukaan kaikki asiasta kiinnos-tuneet organisaatiot projektikumppaneiksi. Koska projektin EU -rahoitus rajoittuu nykyisten kahdeksan jäsenmaan muodostamaan organisaatioon, voi projekti auttaa muita järjestöjä hakemaan rahoitusta omalle toiminnalleen. Projekti tarjoaa kumppa-neille valmista projektiehdotusta perusteluineen. Tällä hetkellä projektilla on kump-paneita viidestä eri maasta; Bosnia, Slovenia, Bulgaria ja Kroatia ja Serbia.

Jokainen projektikumppani vastaa omista hallintokuluistaan ja kansallisen projekti-koordinaattorin palkkauskuluista vähintään puolipäiväisen työntekijän osalta. Projektikumppaneilla on käytössään samat kirjalliset lähteet, tiedot ja taustatuki kuin EU:n rahoittamilla varsinaisilla projektimailla.

Kutsumme organisaationne mukaan toimintaan. Mitä useampi meitä on, sitä enemmän saamme aikaan.

Lisätietoja antaa

Terhi Toikkanen, projektikoordinaattori
Kynnys ry, Suomi
E-mail: terhi.toikkanen@kynnys.fi
puh. +358 (0)9 6850 1118

3. Osallistujat

Suomi, Saksa, Kreikka, Irlanti, Latvia, Puola, Espanja, Ruotsi

Kynnys ry, The Threshold Association, Helsinki, Suomi
www.kynnys.fi

Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. Sen perustivat vammaiset opiskelijat vuonna 1973. Kynnys ry:llä on toimipisteitä Helsingin lisäksi viidellä muulla paikkakunnalla Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Vammaisen työmarkkinoille pääsy edellyttää niin toimivia avustajapalveluja kuin itsenäisen elämän ideologian hyväksymistä. Ei mitään meistä ilman meitä.

The Centre of Independent Living, Bad Kreuznach, Saksa
www.zsl-bad-kreuznach.org

Keskuksen toiminnan tarkoituksena on osoittaa vammaisille itsenäisen elämän mahdollisuus huolimatta siitä, että vammainen tarvitsee henkilökohtaista avustamista. Keskus tukee vammaisia henkilökohtaiseen avustamiseen liittyvissä asioissa.

Disability NOW, Thessaloniki ja Ateena, Kreikka
www.disabled.gr

Disability NOW on voittoatuottamaton vammaisjärjestö, jonka päätehtävä liittyy tiedottamiseen. Se kokoaa, tuottaa, luokittelee, julkaisee ja kerää vammaisuuteen liittyvää tietoa, jota vammaiset voivat arjessaan hyödyntää. Järjestön perustehtävä on vahvistaa vammaisten valtaistumista Kreikassa hyödyntämällä nykytekniikkaa ja olemassaolevaa tietotaitoa.

The Carmichael House, Center for Independent Living in Dublin, Irlanti
www.dublincil.org

Keskus perustettiin vuonna 1992 vammaisten toimesta. Tavoitteena saavuttaa vammaisten itsenäinen elämä ja tasa-arvoinen osallistuminen yhteiskunnassa. Keskus tarjoaa edunvalvontaa ja tiedonvälitystä palveluntuottajille, ja pyrkii varmistamaan poliittisessa päätöksenteossa sen, että palvelun vastaanottajana oleva vammainen saa äänensä. Keskus myös valvoo itsenäisen elämän liikkeen ideologian toteutumista.

APEIRONS, Riika, Latvia
www.apeirons.lv

APEIRONS on vammaisten ja heidän ystäviensä järjestö. Järjestö toimii vammaisten integroimiseksi yhteiskuntaan. Järjestö työskentelee YK:n ihmisoikeuksille asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi Latviassa, ja edistää vammaisten tasavertaisia mahdollisuuksia uhteiskunnassa.

Stowarzyszenie Przyjaciol Integracji, Friends of Integration Association, Varsova, Puola
www.integracja.org

Yhdistys on voittoatuottamaton vammaisjärjestö, jonka toimintaan kuuluvat tiedon-välitys, oikeudellinen neuvonta, erilaiset tiedotuskampanjat, julkaisutoiminta ja seminaarien järjestäminen.

Asociación Iniciativas y Estudios Sociales, AIES, Vedra, Espanja
www.asoc-ies.org

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vammaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin ja samalla vastustaa vammaisten kohtaamaa syrjintää.

Independent Living Institute, Tukholma, Ruotsi
www.independentliving.org

Instituutin tarkoituksena on edistää vammaisten mahdollisuuksia lisätä niin henkilö-kohtaista kuin poliittista valtaa, määrittää omat tarpeensa, saada tasa-arvoiset mahdollisuudet tietoon, koulutukseen, neuvontaan ja teknisluonteiseen avustamiseen. Instituutti tekee yhteistyötä muiden samaan tavoitteeseen pyrkivien organisaatioiden kanssa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla itseapuun perustuvia ryhmiä kehitysmaissa unohtamatta. Instituutti toimii säätiönä.

4. Projektikumppanit

Bosnia, Bulgaria, Kroatia, Serbia, Slovenia

Information Centre for Persons with Disabilities “Lotos” Tuzla, Bosnia

www.ic-lotos.org

Tukikeskuksen tarkoituksena on vaikuttaa demokraattisen yhteiskunnan rakentami-seen Bosnia ja Hertzegovinassa. Vammaisuuteen liittyvät asiat ovat ihmisoikeus-kysymyksiä, kuten liikkumisvapaus niin sisä- kuin ulkotiloissa.


Centre for Independent Living, Sofia, Bulgaria
www.cil-bg.org

Keskuksen tehtävänä on edistää vammaisten inkluusiota. CIL on johtava vammaisten oikeuksien puolestapuhujajärjestö Bulgariassa. Järjestö perustettiin vuonna 1995 ja sillä on pitkä historia esteettömyyteen, koulutukseen ja henkilökohtaiseen apuun liittyvissä asioissa. Edellä mainitut asiat ovat työmarkkinoilla menestymisen edellytys.


Croatian Union of Physically Disabled Persons Associations, Kroatia
www.hsuti.hr

CIL Serbia, Serbia

YHD, Slovenia
www.yhd-drustvo.si

TVE project logo

Project documents

Information in Finnish

Information in Polish

Information in English

Information in Latvian

Information in Spanish

Information in Swedish

Information in German

Information in Greek

Information in Bulgarian


Training as Vehicle to Employment, TVE, was a two year project that started in January 2006 and ended in December 2007.