Logo: Independent Living Institute (To www.independentliving.org)

1. Το Έργο

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2005 το Independent Living Institute, μαζί με άλλους πέντε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς Ανεξάρτητης Διαβίωσης, υπέγραψε ένα διετές συμβόλαιο ερευνητικού έργου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών. Θα συνεργαστούμε με τους κρατικούς φορείς σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες ώστε να εξασφαλίσουμε πως τα προγράμματα κατάρτισής τους είναι επίσης ανοικτά σε ανθρώπους με αναπηρία που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Για να βελτιώσουμε τις πιθανότητες των νέων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, σχεδιάζουμε την καταγραφή των διαθέσιμων ευκαιριών κατάρτισης, όπου οι νέοι με αναπηρία μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και γνώση των μηχανισμών λειτουργίας των ανώτερων κρατικών φορέων. Τα διαθέσιμα προγράμματα κατάρτισης θα δημοσιευθούν στη βάση δεδομένων του έργου Study and Work Abroad for All.

Πιστεύουμε ότι το να αρχίσουμε από τα κυβερνητικά ιδρύματα, τα Υπουργεία, τις τοπικές αρχές και τα άλλα κρατικά όργανα, είναι στρατηγικής σπουδαιότητας για την επίτευξη της αλλαγής στην κουλτούρα αποκλεισμού που επικρατεί στις χώρες μας απέναντι στο σύνολο των ανθρώπων με αναπηρίες. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να θέσουν μια νόρμα που να συμπεριλαμβάνει στο εργατικό δυναμικό και τους ανθρώπους με αναπηρίες. Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουμε με το έργο αυτό: Για να «καθαρίσει» κάποιος μια σκάλα, πρέπει να αρχίσει από την κορυφή.

Η ομάδα των εταίρων που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο «Κατάρτιση: Μέσο για την Απασχόληση» αποτελείται από το Independent Living Institute στη Σουηδία (γενικός συντονιστής), τα Κέντρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης στο Bad Kreuznach (Γερμανία), στο Δουβλίνο και στο Ελσίνκι, το Αναπηρία ΤΩΡΑ στη Θεσσαλονίκη, το Iniciativas y Estudios Sociales στην Ισπανία, το Integracja στην Πολωνία, και το Apeirons στη Λετονία.

Εν συντομία, η μεθοδολογία του έργου συνεπάγεται τη δημιουργία εθνικών δικτύων που θα αποτελούνται από: διοικητικά στελέχη κρατικών φορέων, Μέλη του Κοινοβουλίου που σχετίζονται με θέματα απασχόλησης, εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων, αναπηρικές οργανώσεις, καθώς και ανθρώπους με αναπηρίες που αναζητούν εργασία. Τα εθνικά δίκτυα θα δράσουν με τη χρήση δελτίων τύπου, τριμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και ημι-ετησίων συνεδριάσεων, για τη συνεισφορά τεχνολογικής και οργανωτικής εμπειρίας, τον καθορισμό υψηλών προτύπων για τη γενική προσβασιμότητα στους εργασιακούς χώρους των κρατικών οργανισμών, και τη δραστηριοποίηση προς την καθιέρωση και εφαρμογή μιας εθνικής πολιτικής ενσωμάτωσης που αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση και πρόσληψη. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την πρόταση του έργου (διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά) που χρησιμοποιήσαμε στην υποβολή της αίτησής μας.

2. Δηλώστε συμμετοχή!

Η ομάδα των εταίρων που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο «Κατάρτιση: Μέσο για την Απασχόληση» αποτελείται από το Independent Living Institute στη Σουηδία (γενικός συντονιστής)∙ τα Κέντρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης στο Bad Kreuznach (Γερμανία), στο Δουβλίνο και στο Ελσίνκι∙ το Αναπηρία ΤΩΡΑ στη Θεσσαλονίκη∙ το Iniciativas y Estudios Sociales στην Ισπανία∙ το Integracja στην Πολωνία∙ και το Apeirons στη Λετονία.

Αυτό το έργο, εντούτοις, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να περιοριστεί στα πλαίσια της δικής μας συνεργασίας. Για τον λόγο αυτό, προσκαλούμε όλες τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις, από οποιαδήποτε χώρα, να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμά μας ως Συνεργαζόμενοι Φορείς. Καθώς η χρηματοδότηση του προγράμματος από την ΕΕ περιορίζεται στις παρούσες 8 εταιρικές οργανώσεις, μπορούμε να βοηθήσουμε τις υπόλοιπες οργανώσεις να υποβάλουν αίτηση για τη δική τους χρηματοδότηση προβάλλοντας την επιτυχή πρόταση υποβολής του έργου μας, τα επιχειρήματα, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό του, κ.λπ. Είμαστε βέβαιοι ότι οι χρηματοδοτικοί φορείς θα κοιτάξουν ευνοϊκά τα αποτελέσματα της σύμπραξης που συνεπάγονται από το προτεινόμενο σχέδιο. Προς το παρόν, έχουμε πέντε Συνεργαζόμενους Φορείς, από πέντε χώρες: Βοσνία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Κροατία και Σερβία.

Όσον αφορά στις πηγές, κάθε Συνεργαζόμενος φορέας θα πρέπει να καλύψει τα έξοδα γραφείου και να προσλάβει έναν εθνικό συντονιστή για να εργαστεί με μερική απασχόληση (τουλάχιστον τις μισές από τις κανονικές ώρες εργασίας). Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν πρόσβαση στις ίδιες γραπτές πηγές, στην πληροφόρηση και το απαραίτητο back-up, ακριβώς όπως και οι εταίροι που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

Με μεγάλη χαρά προσκαλούμε τους διάφορους οργανισμούς να συμμετάσχουν στο έργο μας. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιρροή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Αναπηρία ΤΩΡΑ

Θεσσαλονίκη & Αθήνα

Email: admin@disabled.gr

Url: http://www.disabled.gr/

3. Εταίροι

Kynnys ry, The Threshold Association, Ελσίνκι, Φινλανδία
www.kynnys.fi

Το Kynnys ry ιδρύθηκε το 1973 και ασχολείται με τα πολιτικά δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες. Η Εταιρεία αυτή δρα ως κέντρο ανεξάρτητης διαβίωσης στο Ελσίνκι και σε πέντε ακόμα πόλεις. Η Εταιρεία υποστηρίζει πως τόσο η ιδεολογία της ανεξάρτητης διαβίωσης όσο και η κατάλληλη υποστήριξη είναι απαραίτητη για να κερδίσει κάποιος μια θέση στην αγορά εργασίας.

Κέντρο Ανεξάρτητης Διαβίωσης, Bad Kreuznach, Γερμανία

www.zsl-bad-kreuznach.org

Σκοπός του Κέντρου είναι να δείξει στους ανθρώπους με αναπηρία -που εξαρτώνται από προσωπικούς βοηθούς- τις δυνατότητες για αυτο-καθορισμό στη ζωή τους, και να τους υποστηρίξει στον τομέα χρήσης και διαχείρισης των υπηρεσιών προσωπικής βοήθειας.

Αναπηρία ΤΩΡΑ, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, Ελλάδα
www.disabled.gr

Το Αναπηρία ΤΩΡΑ είναι μια μη-κερδοσκοπική υποστηρικτική εταιρεία. Αλλά κυρίως, είναι ένα εργαλείο πληροφόρησης. Συλλέγει, καταγράφει, ταξινομεί, εκδίδει και διακινεί πληροφορίες για οτιδήποτε συμβαίνει και αφορά στα άτομα με αναπηρίες. Βασικός στόχος του είναι η ενδυνάμωση των Ελλήνων με αναπηρίες μέσω της κατάλληλης τεχνολογικής γνώσης και των δεξιοτήτων εκείνων που θα τους βοηθήσουν στον χειρισμό των αναγκών τους και στην αναδόμηση της ζωής τους.

The Carmichael House, Κέντρο Ανεξάρτητης Διαβίωσης στο Δουβλίνο, Ιρλανδία
www.dublincil.org


Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1992 από -και για- ανθρώπους με αναπηρίες, με κύριο στόχο την εξασφάλιση πως οι άνθρωποι με αναπηρίες θα επιτύχουν ανεξάρτητη διαβίωση, δυνατότητα επιλογών και έλεγχο της ζωής τους, και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία ως ισάξιοι πολίτες. Επιπλέον, κατέχει συμβουλευτικό ρόλο και συμμετοχική παρουσία σε σχετικές εκστρατείες, προσπαθώντας να φέρει στο προσκήνιο ένα κοινωνικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών, και να διασφαλίσει πως οι πολιτικές αποφάσεις περιέχουν την κατάθεση και εκείνων των οποίων οι ζωές επηρεάζονται άμεσα. Τέλος, το Κέντρο παίζει έναν δραστικο-ερευνητικό ρόλο στην καταγραφή των εξελίξεων στον κόσμο της Ανεξάρτητης Διαβίωσης.

APEIRONS, Ρίγα, Λετονία
www.apeirons.lv

Ο APEIRONS είναι ένας οργανισμός ανθρώπων με αναπηρίες και φίλων τους. Ο οργανισμός είναι έντονα δραστηριοποιημένος στη διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης και εργάζεται προς την υλοποίηση των οδηγιών των Ηνωμένων Εθνών στη Λετονία, που αφορούν στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για τους ανθρώπους με αναπηρίες.

Stowarzyszenie Przyjaciol Integracji, Φίλοι της Εταιρείας Ενσωμάτωσης, Βαρσοβία, Πολωνία
www.integracja.org

Η Εταιρεία είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση. Δραστηριοποιείται προς την ενσωμάτωση της κοινότητας των αναπήρων στην Πολωνία. Σε προηγούμενες δραστηριότητες η Εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει ποικίλα μέσα, συμπεριλαμβανομένων δράσεων πληροφόρησης, νομικών υπηρεσιών συμβουλευτικής, ΜΜΕ και εκστρατειών ενημέρωσης, ανάπτυξης και προετοιμασίας δημοσιεύσεων και οργάνωσης διαφόρων workshops, σεμιναρίων και διασκέψεων.

Asociación Iniciativas y Estudios Sociales, AIES, Vedra, Ισπανία
www.asoc-ies.org

Ο σκοπός της οργάνωσης είναι να προωθήσει έναν αξιοσέβαστο πολιτισμό υπό το πρίσμα των ίσων ευκαιριών, και να ευνοήσει τις κοινωνικές αρχές ίσης μεταχείρισης απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Επιδιώκει να επιτύχει αυτόν τον σκοπό με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία κοινωνικού αποκλεισμού.


Independent Living Institute, Στοκχόλμη, Σουηδία
www.independentliving.org

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι να προωθήσει τις ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες ώστε να αποκτήσουν περισσότερη προσωπική και πολιτική δύναμη, αυτο-καθορισμό, πλήρη συμμετοχή και ισότητα, μέσω της πληροφόρησης, των πόρων κατάρτισης, τη συμβουλευτική και την τεχνολογική υποστήριξη. Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις που υποστηρίζουν αυτούς τους στόχους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ομάδων αυτοβοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το Ινστιτούτο αποτελεί πιστοποιημένο ίδρυμα στη Σουηδία.

4. Συνεργαζόμενοι Φορείς


Ενημερωτικό Κέντρο για Άτομα με Αναπηρίες "Lotos", Τούζλα, Βοσνία (Συνεργαζόμενος φορέας)
www.ic-lotos.org

Σκοπός του Κέντρου είναι η επιρροή για τη δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας πολιτών στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, στην οποία τα θέματα Αναπηρίας θα θεωρούνται θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και οι άνθρωποι με αναπηρίες δεν θα αντιμετωπίζουν εμπόδια στην προσπάθειά τους για συμμετοχή στην εκπαίδευση, εργασία, ιατρική και κοινωνική ασφάλεια, και στην ελευθερία κινήσεων εντός και εκτός των κτιριακών δομών.

Κροατική Ένωση Συνδέσμων Ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες (Συνεργαζόμενος φορέας)
www.hsuti.hr


Κέντρο Ανεξάρτητης Διαβίωσης, Σόφια, Βουλγαρία (Συνεργαζόμενος φορέας)
www.cil-bg.org

Σκοπός του Κέντρου είναι η επίτευξη της ενσωμάτωσης των ανθρώπων με αναπηρίες στην κοινωνία της Βουλγαρίας. Ο CIL είναι ένας ηγετικός υποστηρικτικός οργανισμός για θέματα αναπηρίας στη Βουλγαρία. Ιδρύθηκε το 1995 και διαθέτει μακρύ και εντυπωσιακό ιστορικό δράσης στα πεδία ανάπτυξης πολιτικών για την προσπελασιμότητα, την εκπαίδευση και την παροχή υπηρεσιών προσωπικής βοήθειας – απαραίτητων προϋποθέσεων για μια επιτυχή απασχόληση.

CIL Serbia, Σερβία (Συνεργαζόμενος φορέας)

YHD, Σλοβενία (Συνεργαζόμενος φορέας)
www.yhd-drustvo.si

Τα μέλη του οργανισμού είναι άνθρωποι με αναπηρία που υποστηρίζουν -και δραστηριοποιούνται σύμφωνα με- τις αρχές της Ανεξάρτητης Διαβίωσης.

TVE project logo

Project documents

Information in Greek

Information in Polish

Information in English

Information in Latvian

Information in Spanish

Information in Swedish

Information in German

Information in Bulgarian

Information in Finnish


Training as Vehicle to Employment, TVE, was a two year project that started in January 2006 and ended in December 2007.