Logo: Independent Living Institute (To www.independentliving.org)

1. Projekts

Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienādu iespēju ģenerāldirektorāts 2005.gada vēlā decembrī noslēdza divu gadu līgumu ar Neatkarīgās dzīves institūtu un septiņām citām neatkarīgās dzīves Eiropas organizācijām. Mēs strādāsim ar valsts aģentūrām ducī Eiropas valstis, lai nodrošinātu to, ka aģentūru apmācību un stažēšanās programmas ir atvērtas kvalificētiem cilvēkiem ar invaliditāti. Lai uzlabotu jauniešu ar invaliditāti iespējas darba tirgū, mēs plānojam uzskaitīt tās institūcijas, kurās jaunieši ar invaliditāti var iegūt vērtīgu darba pieredzi un ieskatu augstākā līmeņa valsts aģentūru darbā. Saraksts tiks publicēts datu bāzē “Mācības un Darbs visiem”.

Mēs uzskatām, ka uzsāktais darbs ar ministrijām, aģentūrām un citām valsts institūcijām ir stratēģiski nozīmīgs, lai izmainītu mūsu valstīs pastāvošo ‘izstumšanas kultūru’, ar kuru saskaramies ikdienā. Valdībām ir jāieņem vadošā loma un jāpieņem normas cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai darbaspēkā. Kāpnes parasti slauka no augšas.

Projekta “Apmācība kā solis uz nodarbinātību” Konsorciju veido Neatkarīgās dzīves institūts, Zviedrija (vadоšais partneris), Neatkarīgās dzīves centri Bad Kreiznakā (Vācija), Dublinā, Helsinkos, Salonikos, Iniciativas y Estudios Sociales, Spānija, Integracja, Polija, Apeirons, Latvija.

Īsumā, metodoloģija paredz nacionālo tīklu izveidi, kurā darbotos deputāti un valsts aģentūru administratori, kas strādā ar nodarbinātības jautājumiem, arodbiedrību pārstāvji, invalīdu nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī cilvēki ar invaliditāti, kas meklē darbu. Nacionālie tīkli sadarbosies ar valsts aģentūrām, izmantojot preses relīzes, ceturkšņa ziņu lapas un tiksies vienu reizi pusgadā, lai dalītos ar tehnisko un organizatorisko pieredzi, uzstādītu augstus vispārējās pieejamības standartus darba vietām valsts pārvaldē, lai izstrādātu nacionālo politiku iekļaujošas apmācības un darbā pieņemšanas jomā un veicinātu tās ieviešanu. Konkrētāka informācija ir pieejama mūsu iesniegtajā projekta pieteikumā (tikai angļu valodā).

2. Piebiedrojieties mums!

Projekta “Apmācība kā solis uz nodarbinātību” Konsorciju veido Neatkarīgās dzīves institūts, Zviedrija (vadоšais partneris), Neatkarīgās dzīves centri Bad Kreiznakā (Vācija), Dublinā, Helsinkos, Salonikos, Iniciativas y Estudios Sociales, Spānija, Integracja, Polija, Apeirons, Latvija.

Šis darbs, tomēr, ir pārāk svarīgs, lai tiktu ierobežots ar mūsu partnerību. Mēs aicinām visas saistītās organizācijas pievienoties projektā kā asociētajiem partneriem. Lai gan ES finansējums attiecas uz patreizējām astoņām partneru organizācijām, mēs varam sniegt atbalstu organizācijām finansējuma piesaistē, piedāvājot mūsu veiksmīgo projekta pieteikumu, tā argumentus, metodoloģiju, laika grafiku, budžetu utt. Mēs esam pārliecināti, ka finanšu aģentūras labvēlīgi skatīsies uz piedāvātās shēmas sinerģisko efektu. Šobrīd projektā ir asociētie partneri no piecām valstīm: Bosnijas, Slovēnijas, Bulgārijas, Horvātijas un Serbijas.

No resursu viedokļa katram partnerim ir jāsedz biroja izmaksas un jāpieņem darbā nacionālais koordinators darbam vismaz uz pusslodzi. Asociētie partneri saņem rakstītos resursus, informāciju un atgriezenisko saiti tāpat kā ES finansētie partneri.

Mēs sirsnīgi aicinām organizācijas piebiedroties mums. Jo vairāk mēs esam, jo lielāka mūsu ietekme.

Konkrētākai informācijai, lūdzu, sazinieties:

Daina Cālīte, daina@apeirons.lv ,+371 26497368

3. Partneri

Somija | Vācija | Grieķija | Īrija | Latvija | Polija | Spānija | Zviedrija

Kynnys ry, The Threshold Associatio, Helsinki, Somija

www.kynnys.fi

Kynnys ry tika nodibināta 1973.gadā un darbojas cilvēku ar invaliditāti civiltiesību jomā. Asociācija darbojas kā neatkarīgas dzīves centrs Helsinkos un piecās citās pilsētās. Asociācija uzskata, ka gan neatkarīgas dzīvošanas ideoloģija, gan atbilstoša palīdzība ir nepieciešamas, lai nodrošinātu vietu darba tirgū.


Neatkarīgas dzīvošanas centrs, Bad Kreuznach, Vācija

www.zsl-bad-kreuznach.org

Centra mērķis ir parādīt cilvēkiem ar invaliditāti, kuri ir atkarīgi no palīdzības, neatkarīgas dzīves ar palīdzību iespējas un atbalstīt viņus neatkarīgas dzīves uzsākšanā, nodrošinot personāla palīdzību.

Disability NOW, Saloniki un Atēnas, Grieķija

www.disabled.gr

Disability NOW ir atbalstoša bezpeļņas organizācija. Bet, galvenokārt, tā ir informatīvais instruments. Tā apkopo, ievada, klasificē, publicē un izplata informāciju, par un ap cilvēkiem ar invaliditāti un informāciju, kas attiecas uz cilvēkiem ar invaliditāti. Tās galvenais mērķis ir sniegt Grieķijas cilvēkiem ar invaliditāti vajadzīgās tehniskās zināšanas un iemaņas tikt galā un pārveidot savas dzīves.

The Carmichael House, Neatkarīgas dzīvošanas centrs Dublinā, Īrija

www.dublincil.org

Centrs tika izveidots 1992.gadā cilvēkiem ar invaliditāti ar mērķi nodrošināt iespēju izvēlēties neatkarīgas dzīves iespējas, kontrolēt savas dzīves un pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē. Centrs piedāvā aizstāvību, veic kampaņveida darbu sociālo pakalpojumu sniegšanas sociālā modeļa ieviešanai, un nodrošina, ka politiskajos lēmumos tiek ievērotas to cilvēku vajadzības, kuru dzīves šie lēmumu ietekmē. Centram ir sava loma veicot pētniecības darbu un sekojot līdzi neatkarīgas dzīves attīstības procesiem.

APEIRONS, Rīga, Latvija

www.apeirons.lv

APEIRONS ir invalīdu un viņu draugu apvienība. Organizācija ir aktīvi iesaistīta sociālās integrācijas procesos un darbojas, lai Latvijā tiktu ieviesti ANO Pamatnoteikumi vienlīdzīgu iespēju radīšanai cilvēkiem ar invaliditāti.

Stowarzyszenie Przyjaciol Integracji, Friends of Integration Association, Varšava, Polija

www.integracja.org

Asociācija ir nevalstiska, bezpeļņas organizācija. Tās darbs ir vērsts uz Polijas cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Asociācijas iepriekšējās aktivitātes ir informācijas sniegšana, juridiskie pakalpojumi, masu mediju un informatīvās kampaņas, publikāciju sagatavošana un izdošana, darba grupu, semināru un konferenču organizēšana.


Asociacion Iniciativas y Estudios Sociales, AIES, Vedra, Spānija

www.asoc-ies.org

Asociācijas mērķis ir sekmēt godbijīgu kultūru, kas ievērotu vienlīdzīgu iespēju principu, kā arī atbalstīt sociālu anti-diskriminācijas attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti. Asociācija mēģina sasniegt šo mērķi, izvēršot integrētas aktivitātes problēmu risinājumiem, kas rodas sociālās atstumtības rezultātā.


Neatkarīgās dzīves institūts, Stokholma, Zviedrija

www.independentliving.org

Institūta mērķis ir sekmēt cilvēku ar invaliditāti iespējas gūt vairāk personisku un politisku spēku, pašnoteikšanos, pilnu līdzdalību un vienlīdzību ar informācijas, apmācību materiālu, tehniskās palīdzības un konsultāciju palīdzību. Institūts sadarbojas ar citām organizācijām, kas atbalsta šos mērķus vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī, tai skaitā pašpalīdzības grupām jaunattīstības valstīs. Institūts ir Zviedrijā reģistrēts fonds.

4. Asociētie partneri

Bosnija | Bulgārija | Horvātija | Serbija | Slovēnija

Information Centre for Persons with Disabilities, "Lotos" Tuzla, Bosnija

(Asociētais partneris)

www.ic-lotos.org

Centra mērķis ir ietekmēt demokrātiskas pilsoniskās sabiedrības izveidošanos Bosnijā un Herzegovinā, kur invaliditātes jautājumi tiktu uzskatīti par cilvēktiesību jautājumiem un cilvēkiem ar invaliditāti nebūs barjeru izglītības ieguvē, nodarbinātībā, veselības un sociālajā apdrošināšanā, kur varēs brīvi pārvietoties iekštelpās un ārējās telpās.

Croatian Union of Physically Disabled Persons Association (Asociatīvais Partneris)

www.hsuti.hr

Centre for Independent Living, Sofija, Bulgārija (Asociatīvais Partneris)

www.cil-bg.org

Centra misija ir panākt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos Bulgārijas sabiedrībā. Neatkarīgās dzīves centrs ir vadošā invaliditātes aizstāvības organizācija.Tā ir dibināta 1995.gadā un tai ir garš un stabils uzskaitījums pieejamības, izglītības un personiskās palīdzības politikā – galvenajos priekšnosacījumos sekmīgai nodarbinātībai.

CIL Serbija, Serbija (Asociatīvais Partneris)

YHD, Slovēnija (Asociatīvais Partneris)

www.yhd-drustvo.si

Asociācijas biedri ir cilvēki ar invaliditāti, kuri tic un rīkojas atbilstoši neatkarīgas dzīvošanas principiem.

TVE project logo

Project documents

Information in Latvian

Information in Polish

Information in English

Information in Spanish

Information in Swedish

Information in German

Information in Greek

Information in Bulgarian

Information in Finnish


Training as Vehicle to Employment, TVE, was a two year project that started in January 2006 and ended in December 2007.