Logo: Independent Living Institute (To www.independentliving.org)

Praktik som väg till arbete: Nyhetsbrev, oktober 2006

Kära läsare

Detta är vårt första nyhetsbrev som handlar om det EU-finansierade projektet ”Praktik som väg till arbete” (Training as Vehicle to Employment). Vi som driver projektet är åtta organisationer runt om Europa: Independent Living Institute (projektägare), Sverige; Independent Living centren i Bad Kreuznach (Tyskland), Dublin, Helsingfors och Thessaloniki; Iniciativas y Estudios Sociales, Spanien; Integracja, Polen och Apeirons, Lettland.

Vi arbetar med statliga verk och organisationer i ett antal europeiska länder för att försäkra oss om att deras traineeprogram och praktikplatser även är öppna och tillgängliga för kvalificerade sökande med eget funktionshinder. För att kunna öka möjligheterna för unga med funktionshinder att etablera sig på arbetsmarknaden planerar vi att registrera och publicera trainee- och praktikmöjligheter i databasen Study and Work for All.

Vi håller på att starta nationella nätverk vars uppgift kommer att vara att försöka påverka de statliga organisationerna att satsa på generell tillgänglighetsanpassning av arbetsplatser och att arbeta mot ett framtagande av policies och handlingsplaner för att fler personer med funktionshinder ska få tillgång till praktik- och traineeplatser.

Din organisation är mer än välkommen att ingå i vårt nätverk eller i projektgruppen som ”Associated Partner”. Vi kan hjälpa och stödja organisationer med att söka projektmedel, ge dem tillgång till vår projektmetod, tidsplan, budget osv. För mer information kontakta projektkoordinator Nicoletta Zoannos.

http://www.independentliving.org/training/ kan du läsa mer om projektet och projektgruppen.

Projektnyheter

”Praktik som väg till arbete” drog igång i början av 2006. För tillfället arbetar de nationella koordinatorerna med att kartlägga statliga verk och organisationer i Sverige, Tyskland, Grekland, Finland, Irland, Spanien, Polen och Lettland för att se hur många av dessa som erbjuder traineeprogram och praktikplatser. Koordinatorerna försöker även ta reda på hur många av de organisationer som erbjuder trainee- och praktikmöjligheter uttryckligen välkomnar sökanden med funktionshinder.

I detta nyhetsbrev tittar vi närmare på tre länder: Tyskland, Grekland och Spanien, för att se vilka sorts svar koordinatorerna fått i sin kontakt med de statliga organisationerna.

Hur många organisationer har kontaktats?

Tyskland: 800 organisationer per e-post och runt 60 per telefon.
Grekland: 18 departement, 19 universitet, 14 tekniska institut, ett antal statliga utbildnings- och arbetscentra.
Spanien: 24 departement/statliga verk har kontaktats per telefon och 39 personer inom dessa organisationer har kontaktats per e-post.

Hur många av de kontaktade organisationerna erbjuder traineeprogram eller praktikplats?

Tyskland: De flesta organisationer erbjuder någon form av praktik men de skiljer sig åt sinsemellan främst vad gäller längden på praktikperioden.
Grekland: De flesta av de kontaktade organisationerna erbjuder någon form av formell praktik och traineeprogram.
Spanien: Alla de kontaktade organisationerna erbjuder någon form av praktik- eller traineemöjligheter.

Hur många av organisationerna skriver uttryckligen (på sin hemsida) att de välkomnar kvalificerade sökanden med funktionshinder?

Tyskland: De statliga organisationerna är enligt lag skyldiga att se till att deras praktik- och traineeprogram är öppna och tillgängliga för alla.
Grekland: Ett stort antal av de kontaktade organisationerna erbjuder praktik som är menad att vara öppen för alla. Men ändå visar det sig att det inte finns någon egentlig policy eller handlingsplan som hur dessa organisationers praktikprogram bör vara utformade för att vara tillgängliga och sökbara för alla.
Spanien: Endast ett fåtal organisationer ger information om sina praktik- och traineeprogram via sin hemsida och ingen av dessa nämner uttryckligen att de välkomnar sökanden med funktionshinder. I ansökningshandlingarna för programmen står det dock att organisationen följer ”Direktiv 2271/2004” som reglerar tillgängligheten hos statliga arbetsgivare för personer med funktionshinder.

Vilka svar har framkommit när ovanstående frågor ställts?

Tyskland: De flesta av de intervjuade personerna säger att personer med funktionshinder är inkluderade i de olika praktik- och traineemöjligheter som erbjuds, men flertalet säger också att det finns vissa problem, t e x är den tillgängligheten till byggnader och till de specifika arbetsplatserna inte tillräckligt bra. En annan osäkerhet är ansökningsförfarandet. När en person med funktionshinder ansöker om en praktik- eller traineeplats är det inte självklart att den ansökan behandlas lika som en icke-funktionshindrad persons. Här finns det alltså en skillnad mellan hur man tänkt göra och vad man i praktiken gör.
Grekland: Vissa av de kontaktade organisationerna uppgav helt enkelt att de för tillfället inte har någon möjlighet att ta emot trainees/praktikanter/anställda med funktionshinder; andra är inte bekanta med tillgänlighetsfrågor då det inte finns personer med funktionshinder i arbetsstyrkan; en del svarade att man var villig att befrämja ett införande av handikappolicies som ska omfatta alla anställda och framtida trainees/praktikanter.
Spanien: Många av tjänstemännen är inte medvetna om att det finns en skillnad mellan funktionshindrade och icke-funktionshindrade personer och deras möjligheter till att på lika villkor bli antagna till ett traineeprogram/praktikplats. De flesta hänvisar till ”Direktiv 2271/2004” (se ovan) och kan själva inte svara på frågor som t e x rör tillgängligheten på arbetsplatsen eller vilka typer av tekniska hjälpmedel som finns. Många av tjänstemännen har alltså inte kunskap om de eventuella problem som kan komma att uppstå för en trainee/praktikant med eget funktionshinder.

Övriga nyheter

Betald praktiktjänstgöring för personer med funktionshinder på Europaparlamentet

Huvudsyftet med praktiken är att erbjuda ett antal funktionshindrade personer en menings- och värdefull arbetserfarenhet och ge dem möjlighet att bekanta sig med Europaparlamentets verksamhet.

Såväl praktikanter med avslutad universitets- eller högskoleutbildning som praktikanter med examen på lägre nivå än universitetsnivå kan söka och sökanden måste kunna styrka att de har ett funktionshinder.

De antagna kommer att få en månadsersättning på 1 070 euros och om man har ytterligare kostnader som direkt hänger samman med funktionshindret finns möjligheten att få ersättning på upp till 50 procent av den månatliga praktikersättningen.

Ansökningstiden löper fram tills midnatt 15 oktober, 2006.

Mer information om praktikplatserna och ansökningshandlingar finns på Europaparlamentets hemsida.

Nästa nyhetsbrev från projektet ”Praktik som väg till arbete” kommer i december 2006.

Med vänliga hälsningar,
Nicoletta Zoannos, projektkoordinator,
Independent Living Institute

TVE project logo

Project documents

Information in Swedish

Information in Polish

Information in English

Information in Latvian

Information in Spanish

Information in German

Information in Greek

Information in Bulgarian

Information in Finnish


Training as Vehicle to Employment, TVE, was a two year project that started in January 2006 and ended in December 2007.