Med Lagen som Verktyg

Download the Zero Project Report 2015 (PDF)

The Zero Project researches the status quo of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), this year with a focus on independent living and political participation. Data on 150 countries was collected, together with 50 Innovative Practices and Policies that can be considered as worldwide role models in their field.

Download the Zero Project Report 2015 (PDF)

Interview with Adolf Ratzka by Christa Hofmann in "Leben ohne Barrieren"

Interview with Adolf Ratzka by Christa Hofmann talking about personal assistance in Sweden. Part of the program "Leben ohne Barrieren" shown on tv.orf.at/weltjournal 2014-12-02. Austrian TV. 

The interview is in german and there are no subtitles.

"Låt hjälpmedelsanvändare själva avgöra sitt eget bästa"

Swedish
Dr., Ratzka Adolf;.  2015.  "Låt hjälpmedelsanvändare själva avgöra sitt eget bästa".

Sjukvård. Många köper sina hjälpmedel själva utanför landstingens system. Har man råd får man större utbud, bättre kvalitet och bemötande. Genom att skapa en ny modell för detta, hämtad från assistansersättningen skulle hjälpmedelsanvändarna få större självbestämmande och högre livskvalitet, oavsett storlek på plånboken.

Publicerad: 11 februari 2015 i dagenssamhalle.se

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller från och med den 1 januari 2015.

2014-03-03
Efter många år av diskussioner presenterade idag regeringen en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen (2008:568).

Independent Living Institute Annual Report 2013

Independent Living Institute.  2014.  Independent Living Institute Annual Report 2013.
English

Projects

Assistanstips (Personal Assistance Tips - new project)

The three-year project Assistanstips, with financial support from the Swedish Inheritance Fund (Allmänna Arvsfonden) began in January 2013. Co-applicants were STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) and KFO, the largest employers' association in this field.

File attachments: 

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2013

Independent Living Institute.  2014.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2013.
Swedish

Projektverksamhet

Assistanstips

Det treåriga projektet Assistanstips, med finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden, påbörjades i januari 2013. Medsökande är Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och KFO, den största arbetsgivarföreningen på området.

File attachments: 

Remissvar på betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Dr., Ratzka Adolf;.  2014.  Remissvar på betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9).
Swedish

Independent Living Institute är remissinstans till betänkandet (SOU:2014:9).

I utredningen föreslås att nuvarande timschablon för ersättningen för personlig assistans görs om till en grundschablon per timme med i huvudsak samma innehåll som idag men med kraftigt reducerat belopp. Grundschablonen föreslås också täcka kostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro som hittills bekostades av kommunerna. Utredningen föreslår också en tilläggsschablon som ska kunna beviljas assistansberättigade som har särskilt stort behov av assistans på nätter och helger och som inte fyllt 65 år.

Zero Project 2015: Call for nominations of Innovative Practices and Policie

The Zero Project team would like to invite leading experts and organizations to nominate outstanding practices and policies concerning this year’s topic:

Independent Living and Political Participation

The Innovative Policies and Practices selected by internationally renowned experts in a multistep process will be:

Med lagen som verktyg - Projektansökan av Independent Living Institute (ILI)

Adolf, Dr. Ratzka.  2014.  Med lagen som verktyg - Projektansökan av Independent Living Institute (ILI).
Swedish

Sammanfattning

Förstudien Med lagen som verktyg, som finansierades av Arvsfonden, konstaterade att människor med funktionsnedsättningar och deras organisationer borde ha bättre juridisk beredskap för att kunna bemöta den diskriminering som personer med funktionsnedsättningar utsätts för.

Det planerade projektet ska vara med och förbättra funktionsnedsatta människors livsvillkor genom att motarbeta negativ särbehandling med lagen som verktyg. Projektet ska

Global Disability: Reality, Theory, Practice

Ansorge, Josef T.  2014.  Global Disability: Reality, Theory, Practice.
English
What is the relationship of global health to global disability? Medicalizing the issue of disability may occlude the social and political aspects of disability. While the history of political thought and social contract theories are embarrassing in their neglect and treatment of disability, the history of the U.S. Civil Rights struggle offers some interesting parallels.
File attachments: 

Inbjudan till seminarium 23 maj 2014 - Funktionshinderdiskriminering i Europa

Funktionshinderdiskriminering i Europa – möjligheter och svårigheter att kräva sin rätt i domstol Arrangör: Independent Living Institute inom projektet Med lagen som verktyg Tid: Fredag 23 maj 2014 kl 15:30 – 17:30 Plats: Diskrimineringsombudsmannen, Torsgatan 11, bottenvåningen, Stockholm Språk:Engelska utan tolkning (observera!) Personer med funktionshinder diskrimineras och hindras från att tillvarata möjligheter som andra tar för givna. Sedan ett antal år finns det en rad nationella och övernationella dokument som exempelvis FNs funktionshinderkonvention som fastslår våra rättigheter. Men har dessa styrdokument gjort det lättare för personer med funktionsnedsättningar och deras organisationer och civilsamhället att översätta lagstadgade rättigheter till verklighet? Anmälningar senast 15 maj till: Linda Robertsson, Independent Living Institute linda.robertsson@independentliving.org

Rättighetslagstiftning om tillgänglighet - kommer du och jag se någon skillnad?

Efter ett kvartssekel fick vi äntligen ett lagförslag som klassar brist på tillgänglighet som olaglig diskriminering - i viss mån. Det vore lätt att avfärda lagförslaget med att den enda genomgripande förändring som det åstadkommer är att ersätta ”funktionshinder” med ”funktionsnedsättning”. Förslaget avser enbart företag med 10 eller fler anställda – alltså 3,6% av alla företag.

Bristande tillgänglighet blir diskriminering

Efter många år av diskussioner presenterade idag regeringen en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen (2008:568).

Buddhism and responses to disability, mental disorders and deafness in Asia - A bibliography of historical and modern texts with introduction and partial annotation, and some echoes in western countries

Miles, M.  2013.  Buddhism and responses to disability, mental disorders and deafness in Asia - A bibliography of historical and modern texts with introduction and partial annotation, and some echoes in western countries.
English

PDF, 856 KB.

An HTML version is also at: http://cirrie-sphhp.webapps.buffalo.edu/bibliography/buddhism/index.php.

[This annotated bibliography of 220 items suggests the range and major themes of how Buddhism and people influenced by Buddhism have responded to disability in Asia through two millennia, with cultural background. Titles of the materials may be skimmed through in an hour, or the titles and annotations read in a day. The works listed might take half a year to find and read.]

M. Miles (compiler and annotator)
West Midlands, UK. November 2013

Independent Living for people with disabilities: from patient to citizen to customer

English
Dr. Adolf Ratzka.  2013.  Independent Living for people with disabilities: from patient to citizen to customer.
Many countries have political priorities and policies that force persons with disabilities into dependency, particularly those who for their survival depend on the practical help from other persons in their daily lives. Direct payments for the purchase of personal assistance services not only constitute an efficient labor market policy instrument that stimulates domestic demand. Direct payments liberate us from dependency on family or residential institutions and enable us to take our rightful place as citizens in a democratic society.

ILI's director Adolf Ratzka turned 70

This achievement was noticed particularly in Germany. See for example Ottmar Miles-Paul i Kobinet-Nachrichten,  newsagency for the German-speaking Independent Living movement.

"Back to Our Roots" Adolf Ratzka Plenary Presentation ENIL Strasbourg Freedom Drive September 6 2013

English
Dr., Ratzka Adolf;.  2013.  "Back to Our Roots" Adolf Ratzka Plenary Presentation ENIL Strasbourg Freedom Drive September 6 2013.

Adolf Ratzka, Independent Living Institute and Founding Chairperson of ENIL
ENIL Strasbourg Freedom Drive Plenary Presentation September 6  2013

Selbstbestimmung und Atemhilfen Adolf Ratzka Münchner ausserklinischer Intensiv Kongress 8-9 November 2013

German
Dr., Ratzka Adolf;.  2013.  Selbstbestimmung und Atemhilfen Adolf Ratzka Münchner ausserklinischer Intensiv Kongress 8-9 November 2013.

 

Impulsreferat von Adolf Ratzka, PhD, Independent Living Institute, Stockholm
6. MAIK Münchner ausserklinischer Intensiv Kongress 8-9 November 2013

Herzlichen Dank  für die Einladung. München ist immer noch wichtig für mich. Hier hat mein Leben mit Behinderung angefangen. Hier, im Jahre 1988, fand auch der erste Kongress über Unterbeatmung im deutschsprachigem Raum statt, an dem ich Tagungsvorsitzender war. Für meine Frau und mich ein wichtiges Ereignis, weil wir im Anschluss an die Tagung, unsere Hochzeit im Englischen Garten feierten.

"Personligt om assistans" intervju med Adolf Ratzka av Peter Anderson-Pope för Rekryteringsgruppens tidskrift Kick höst 2013

Swedish
Anderson-Pope, Peter.  2013.  "Personligt om assistans" intervju med Adolf Ratzka av Peter Anderson-Pope för Rekryteringsgruppens tidskrift Kick höst 2013.
Under sin snart tjugoåriga historia har assistansreformen lyckats bli såväl älskad som verktyg för befrielse och avskydd som ett verktyg för brottslig verksamhet. -Men i sin helhet är assistansreformen en succé, säger Adolf Ratzka som visade vägen med ett pilotprojekt på nittonhundraåttiotalet som så småningom ledde fram till reformen. -Det som inte är bra med den är småsaker i sammanhanget.

ILI Board Member Bente Skansgård has left us

Bente Skansgård, Oslo, my long-time close personal friend and associate in the Independent Living and Disability Rights Movement, passed away on November 14, 2013 after a long illness.  Bente, known as “ULOBA’s (the Norwegian personal assistance user cooperative) mother”, had a decisive role in Norway’s disability politics by introducing Independent Living and personal assistance to the country and by starting the foundation "Stopp diskrimineringen" to promote and defend the civil rights of persons with disabilities.  Bente served as chairperson for

ILI Styrelseledamot Bente Skansgård har gått bort

Bente Skansgård, Oslo, min sedan lång tid tillbaka nära personliga vän och kollega i Independent Living-rörelsen och handikapprörelsen, avled den 14 november, 2013, efter en lång tids sjukdom. Bente kallas för "ULOBAs (Norges kooperativ för personlig assistans) mamma" och hade en avgörande roll i Norges funktionshinderpolitik genom att införa Independent Living och personlig assistans i landet och genom att starta stiftelsen "Stoppa diskrimineringen" för att främja och försvara de medborgerliga rättigheterna för personer med funktionshinder.

ILIs verksamhetsledare Adolf Ratzka fyller 70

Bedriften uppmärksammades framför allt i Tyskland. Se exempelvis Ottmar Miles-Paul i Kobinet-Nachrichten, den tyskspråkiga Independent Living-rörelsens nyhetsförmedling

Personlig Assistans tips tackar er som hittills bidragit med värdefulla tips

Vi tackar alla er som hittills bidragit med värdefulla tips till vår webbsida! Att vara personlig assistansanvändare är ovanligt och nyttan av att få en inblick i hur andra använder sin assistans är stor.

Working hours for personal assistants in Sweden

English
Independent Living Institute.  2012.  Working hours for personal assistants in Sweden.
Summary of legislation and debate about working hours for personal assistants in Sweden as of February 2011. Issues related to working hours for personal assistants have been discussed from a variety of perspectives at Assistanskoll. One such issue involves the EU directive 2003/88/EC “concerning certain aspects of the organisation of working time”, which was adopted in the Swedish Working Hours Act in 2007. The new rules significantly impacted personal assistance services, raising several concerns; for example, the directive would limit the ability of personal assistance users to travel due to the higher requirements for daily rest forcing travellers to have three assistants instead of two, which would make the trip more expensive.

Personal Assistance - a revolution for people with disabilities - Keynote

English
Westerberg, Bengt.  2013.  Personal Assistance - a revolution for people with disabilities - Keynote.
of the Liberal Party (Folkpartiet), describes the Swedish Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS), puts it in context with other Swedish legislation, and reflects on its societal costs and benefits. The reform utilizes direct payments for freedom of choice, self-determination and personal responsibility and, in this way, differs from traditional Swedish welfare politics where state agencies typically combine the functions of needs assessment, financing, quality control and service provision. Mr Westerberg, who credits the Swedish Independent Living movement for introducing the concept of direct payments for personal assistance to Sweden, succeeded in getting the legislation approved by Parliament during the country's deep economic crisis at the beginning of the 1990's. In Sweden, his personal pride in the legislation he authored is well-known.

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2012

Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2012.
Swedish

Nya projekt

 Ansökan för det treåriga projektet Assistanstips lämnades in till Arvsfonden i april och godkändes för finansiering i oktober. Projektet påbörjas i januari 2013. Medsökande är assistansbrukarkooperativet STIL, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) samt KFO, den största arbetsgivarföreningen på området.

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2012

Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Annual Report 2012.
English

New projects 

The application for project Assistanstips was submitted to the Swedish Inheritance Fund (Allmänna Arvsfonden) in April and approved for support in September. Work began in January 2013. Our partners in the application are STIL, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) and KFO, the industry’s largest employer association.

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2011

Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Annual Report 2011.
English

Ongoing activities

After project Assistanskoll’s (approximately “control over your assistance”) financial support by the Swedish Inheritance Fund Commission (Allmänna Arvsfonden) came to an end in June 2010 the service has continued to increase its content and exposure. Assistanskoll offers  information, facts and figures, analysis and advice to personal assistance users, their families and assistants in choosing a service provider and updating the public about the fast changes in personal assistance legislation, legal praxis and market development. Assistanskoll also supports municipal case workers in informing and advising personal assistance users and their families.

File attachments: 

Rapport från förstudien - Lagen som Verktyg

Berg, Susanne.  2013.  Rapport från förstudien - Lagen som Verktyg.
Swedish

Independent Living Institute lämnar här rapport från förstudien Lagen som Verktyg.Förstudien är nu genomförd och verksamhetsberättelsen nedan innehåller en redogörelser för dess aktiviteter. Resultatet av förstudien i form av kunskap om situationen kring diskriminering pga funktionshinder samt analys av denna och prioriteringar vid uppbyggnad av en tänkt verksamhet kommer att ligga som grund i en ansökan om ett 3-årigt projekt.

Independent Living Institute ( ILI )

ILI främjar självbestämmande för personer med funktionsnedsättning

Independent Living Institute (ILI) vill vara den svenska och europeiska Independent Living-rörelsens tankesmedja. Vi utvecklar lösningar för självbestämmande, självrespekt och värdighet och försöker påverka socialpolitiken i den riktningen.

Vi är en privat stiftelse utan vinstintresse som drivs och kontrolleras av personer med funktionshinder. Senaste årsberättelsen (2017)

Vi driver ett virtuellt bibliotek, interaktiva webbtjänster, förstudier och projekt. Vi är experter på att ta fram och driva pilotprojekt för kontantstöd som främjar brukarnas valmöjlighet och livskvalitet när det gäller personlig assistans, anpassade taxibilar i reguljärtrafik och hjälpmedel.

Swedish

Independent Living Institute (ILI)

ILI promotes the self-determination of people with disabilities

The Independent Living Institute (ILI) is a policy development center specializing in consumer-driven policies for disabled peoples' self-determination, self-respect and dignity. 

English

Det här är Independent Living Institute

Independent Living Institute (nedan ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionshinder till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, konsultinsatser och utvecklingsprojekt. ILI arbetar tillsammans med andra organisationer som stöder dessa mål på lokal, nationell och internationell nivå, inklusive självhjälpsgrupper i u-länder.

Swedish

About the Independent Living Institute (ILI)

Mission

The Independent Living Institute (ILI) is a policy development center specializing in consumer-driven policies for disabled peoples' freedom of choice, self-determination, self-respect and dignity. Our ultimate goal is to promote disabled people’s personal and political power. Towards this end we provide information, training materials and develop solutions for services for persons with extensive disabilities in Sweden and internationally. We are experts in designing and implementing direct payment schemes for personal assistance, mainstream taxi and assistive technology.

English

Lagen som verktyg Ansökan för förstudien

Independent Living Institute.  2012.  Lagen som verktyg Ansökan för förstudien.
Swedish

”Lagen som verktyg” – ansökan till förstudien inför ett tänkt 3-årsprojekt.

Förstudien ska undersöka behovet av ökad juridisk expertis på medborgarrättsfrågor hos funktionshinderrörelsen samt vilka uppgifter och resurser en sådan verksamhet bör ha.

File attachments: 

Projektansökan Assistanstips

Dr. Adolf Ratzka.  2012.  Projektansökan Assistanstips.
Swedish

Den 24 oktober 2012 beviljades det treåriga projektet Assistanstips. Projektet ska drivas av Independent Living Institute och går ut på att samla in, dokumentera (med text, bild, video eller ritningar) och sprida tips, knep och exempel på hur assistansberättigade och assistenter löser assistanssituationer.

Independent Living-rörelsen banade vägen

Swedish
Dr. Adolf Ratzka.  2012.  Independent Living-rörelsen banade vägen.
Kapitel 2 ur boken: Perspektiv på personlig assistans, Brusén Peter, Flyckt Karin (red.), Gothia Förlag 2012 Adolf Ratzka Välviljans förtryck Socialpolitiken styrs vanligtvis inte av dem vars liv den påverkar, utan av politiker och tjänstemän utifrån politiska hänsynstaganden och en nödvändigtvis begränsad kännedom om andra människors livsvillkor. Det gäller framför allt oss personer med omfattande funktionsnedsättningar som för vår överlevnad är beroende av andra människors praktiska insatser i det dagliga livet, exempelvis med uppstigning, påklädning, toalettbesök, duschning. Ju större vårt beroende är, desto självklarare tar sig omgivningen rätten att ha åsikter om vad vi behöver och desto mindre har vi som berörs att säga till om när det gäller hur vi vill leva våra liv och vilka samhällsinsatser vi behöver. Som resultat ser vi ofta lösningar och tjänster som Resultaten av lösningarna gör oss mer beroende av andra istället för oberoende.

Radio Independent Living

Swedish
Independent Living Institute, Berg Susanne, Hellman Finn.  2006.  Radio Independent Living.

Bakgrund till Radio Independent Living

Utomlands spelade radion en viktig roll i spridningen av den nya handikapprörelsens filosofi, arbetssätt, känsla av kulturell identitet och samhörighet bland människor med funktionshinder.

I Sverige har vi inte haft ett rikstäckande radioprogram som riktar sig till människor med funktionshinder. Bland de numera klassiska programmen i andra länder kan nämnas BBC’s "Does he take sugar?" som började 1980 eller ett nyare projekt "Freakshow" som startades 1998 i Wien på AM. Ett liknande program fanns i den forna Yugoslavien redan på 1980-talet.

Projektet Assistanstips beviljat

Projektet Assistanstips beviljat av Allmänna Arvsfonden Assistanstips som ska drivas av Independent Living Institute går ut på att samla in, dokumentera (med text, bild, video eller ritningar) och sprida tips, knep och exempel på hur assistansberättigade och assistenter löser assistanssituationer.

Benefit fraud in relation to personal assistance in Sweden

English
Tillander, Erik.  2012.  Benefit fraud in relation to personal assistance in Sweden.

Summary of legal cases, statistics and media coverage as of November 2012

In early 2010, Halmstad District Court handed down three judgments and several people were sentenced to prison for benefit fraud. These cases involved people pretending to be disabled, as well as other types of crimes, such as tax evasion and fraudulent timesheets that also figured in the subsequent discussion. In 2011 about 20 assistance companies were investigated, and two more people were convicted in February 2012.http://assistanskoll.se/20120209-Dom-mot-agare-till-assistansforetag-i-Halland.html.

Working and parenting with personal assistance

English
Tillander, Erik.  2012.  Working and parenting with personal assistance.

Summary of legislation, interpretations and other developments as of August 2012

In sweden there is a law that defines the rights people with severe functional impairments have to various fully funded services and benefits, including personal assistance. The law also defines requirements for a  functional impairments to be considered severe. This Law is called "The Law about Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS)" and is the subject of regular review. If you are too old or not sufficiently impaired to qualify for LSS services then you may only be entitled to partially funded services according to another law.

Eunice Ya-Yu Kao, Taiwan - "Those who can pay have migrant care workers as assistants"

English
Westberg, Kenneth.  2012.  Eunice Ya-Yu Kao, Taiwan - "Those who can pay have migrant care workers as assistants".
Institution, home care or migrant care workers are the options available for people with disabilities in Taiwan. Migrant care workers come from other Asian countries and work under difficult conditions. Since 2008, however, inspired by Japan, there is one user cooperative with about ten assistance users.

Personal Assistance empowers persons with disabilities and benefits the national economy

English
Dr. Adolf Ratzka.  2012.  Personal Assistance empowers persons with disabilities and benefits the national economy.
Persons with the exactly the same disabilities can have completely different lives depending on where they live. In some countries there are policies and attitudes that allow us to develop and follow our interests, get education and work, meet friends, marry and have children. In other countries, people with disabilities may have to live with their parents or in institutions, with little contact with the outside world, with no or only simple work.

The Independent Living movement paved the way: Origins of personal assistance in Sweden

English
Dr. Adolf Ratzka.  2012.  The Independent Living movement paved the way: Origins of personal assistance in Sweden. Perspectives on personal assistance.
Chapter 2 Perspectives on personal assistance, Brusén Peter, Flyckt Karin (ed.), Gothia Förlag 2012 Adolf Ratzka Benign oppression Social policy is rarely made by the people whose lives it affects. Rather, it is formulated based on political considerations by politicians and bureaucrats who, by necessity, have limited knowledge of the conditions of other people’s lives – especially regarding those of us with extensive disabilities who depend on other people to survive and require practical assistance with activities of daily living such as getting out of bed, dressing, personal hygiene and bathing. The greater our dependence, the more others assume they are entitled to have opinions about our needs and the less those of us affected have a say in how we want to live our lives and what social resources we need. As a result, solutions and services often make us more dependent on others rather than independent.

Personal Assistance and the Crisis: Now is the time to promote Direct Payments for Personal Assistance

English
Dr. Adolf Ratzka.  2012.  Personal Assistance and the Crisis: Now is the time to promote Direct Payments for Personal Assistance.
Presentation for Congress of the European Spinal Cord Injury Federation, Lucignano, Italy 23–25 May 2012 Already before the current crisis people with disabilities fared worse than the general population as measured by most social indicators such as income, employment, housing etc. But now the gap is widening as recent official statistics, for example in Sweden, show.

Stockholm 2010

Swedish
[Anonymous].  2007.  Stockholm 2010.

Personal Assistance: Key to Independent Living as illustrated by the Swedish Personal Assistance Act

English
Dr. Adolf Ratzka.  2012.  Personal Assistance: Key to Independent Living as illustrated by the Swedish Personal Assistance Act.

Personal Assistance: Key to Independent Living as illustrated by the Swedish Personal Assistance Act

Invited paper presented at Colloquium “CRPD and EU Structural Funds: The way ahead for Independent Living”, United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner, Europe Regional Office, Brussels 7 May 2012

Adolf Ratzka, Ph D
Independent Living Institute

I am with the Independent Living Institute, a Sweden-based think-tank for policy formulation in the field of disability where we attempt to formulate p

Praktikplatser för människor med funktionsnedsättningar på statliga myndigheter.

I en debattartikel i Expressen idag, 2011-12-14, erbjuder arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M), barn- och äldreministern Maria Larsson (KD) och civil- och bostadsministern Stefan Attefall (KD) praktikplatser för människor med funktionsnedsättningar på statliga myndigheter. Vi välkomnar detta

Besök av Bizchut - Organisationen för Mänskliga Rättigheter till Personer med Funktionshinder i Israel

Swedish
Berg, Susanne.  2012.  Besök av Bizchut - Organisationen för Mänskliga Rättigheter till Personer med Funktionshinder i Israel.

Seminarium 25:e januari 2012 med Esther Sivan, VD för Bizchut – Organisationen för Mänskliga Rättigheter till Personer med Funktionshinder i Israel.

I samarbete mellan Independent Living Institute (LI) och Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Klicka på länken för att gå till transkribering och översättning av seminariet.

Pages

Subscribe to Med Lagen som Verktyg