Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2019

ÅRSBERÄTTELSE 2019

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med normbrytande funktionalitet till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet. Under 2019 verkade ILI via flera projekt för att uppnå sina mål och visioner som beskrivs i detta dokument. Projekten har alla sin webbsida, facebooksida och ger ut nyhetsbrev.

Projektverksamhet

Disabled Refugees Welcome (DRW)

Disabled Refugees Welcome  är ett integrationsprojekt som drivs av Independent Living Institute. Det är en treårig satsning som finansieras av Allmänna arvsfonden. DRW fick förläggning och slutar den 31 december 2020. DRW har som syfte att utveckla nya metoder som skapar bättre förutsättningar för mottagande och integration av nyanlända och migranter med olika funktionsnedsättningar. Under projektets gång dokumenterar DRW målgruppens behov och utveckla aktiviteter som i framtiden kan bli en naturlig del av det svenska mottagningssystemet.

Undet 2019 har DRW varit mycket aktivt. Projektet har presenterats för flera städer inom Sverige.  En informationshandbok har tagits fram. Utkastet påbörjades också till metodhandboken. Båda skrifter blir publicerade under 2020.  Hemsidan, och sociala media kanaler fortsatt att jobba aktivt för att sprida information om DRW resultat. Det finns en ständig ström av nya personer som söker DRWs kompetens. Över 80 fallstudier med målgruppen nyanlända har genomförts. Projektet har intervjuats i media flera gånger.

Artikel 19 som verktyg

Arvsfonden fattade 2018 beslut om att bevilja finansiering för ILIs projekt Artikel 19 som verktyg under tre år. Projektet startade officiellt 1 april 2019. Från projektstart och under 2019 har rätt personal och konsulter rekryterats och formats till ett bra samarbetsteam med olika kompetens som gemensamt väl bidrar till projektplanens genomförande. I april rivstartades verksamheten med att samla alla samarbetsorganisationer i Stockholm för att utbilda om artikel 19, lära känna varandras verksamheter och behov bättre och påbörja samarbetsplanerna i mer konkret bemärkelse. Ett referensgruppsmöte hölls i november 2019, och styrgruppen som består av ILI och Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) har haft kontinuerlig dialog.

Under året har arbetet utgått från tre huvudspår: 1) medvetandegörande av rättigheter till rättighets-bärare, 2) att finna metoder för att kunna följa upp hur väl Sverige efterlever sina internationella förpliktelser, samt 3) framtagande av lagförslag för bättre genomförande av åtagandena.

Olika aktiviteter har genomförts med samarbetskommuner och organisationer i civila samhället. Det har gällt både utbildningar, samtalsgrupper om artikel 19 och situationen för rättighetsbärarna, samt policyutveckling och remissvar på lagförslag. Information har utvecklats kontinuerligt genom artiklar och inlägg på hemsidan lagensomverktyg.se och i sociala medier. Den juridiska gapanalysen har påbörjats och en guide för individuella klagomål till funktionsrättskommitté har i princip färdigställts. Uppföljningsverktyget utvecklas, och i samråd med RWI har vi hittat ett bra utgångsläge med ett system för människorättsindikatorer från kontoret för FN: s högkommissionär för mänskliga rättigheter (OHCHR). Rådgivningen har utvecklats och lockat till sig många stödsökande; fler än 20 inkommande fall har registrerats under 2019 hos projektet.

Samarbetet med RWI har gett en mycket positiv synergieffekt genom att en Law Clinic har etablerats i samarbete mellan organisationerna. ILI och Artikel 19 som verktyg bidrog med uppgifter till studenterna att arbeta med, vilka har koppling till ILIs strategiska arbete för genomförande av de mänskliga rättigheterna och förbättrade levnadsvillkor för personer med normbrytande funktionalitet. ILI har en kontinuerlig dialog med RWI och studenterna i för genomförandet av kliniken.

Hemsidan för projektet hade 27 tusen besök från 21 tusen personer under året. Det är samma hemsida som Lagen som verktyg projektet. Facebooksidan Artikel 19/Lagen som verktyg hade 381 följare, nyhetsbrevet hade 287 prenumeranter och gick ut med 10 nummer under året (2 var lagen som verktyg dock)

Anmälningstjänsten

Anmälningstjänsten hjälper enskilda och organisationer att anmäla diskrimineringsfall till Diskrimineringsombudsmannen och, i förekommande fall, den respektive kommunala byggnadsnämnden. Tjänsten har utvecklats och funnits sedan sent 1990-tal. Under 2019 gjordes 18 anmälningar offentliga och 5 icke offentliga på Anmälningstjänsten. Sidan hade ca 10.000 besök av ca 9.000 personer (ca 2ggr 2018). Några anmälningar har varit så pass integritetskänsliga att vi valt att inte publicera dem. Independent Living Institute har JO-anmält ett antal kommuner som tog på sig en alldeles för lång tid för att handlägga ärenden om enkelt avhjälpta hinder, det längsta 13 år, och under 2019 fortsatte skriftväxlingen, och JO gav kritik till fem kommuner för fel i hand-läggningen. Ett intressant uttalande från JO är att de måste handläggas effektivt eftersom enskilda kan ha rätt att överklaga besluten som direkt berörda av dem, det vill säga att de erkänns ha ställning som rättighetsbärare. Tjänsten administrerades 2019 genom finansiering från arvsfonden via projekten Lagen som verktyg och Artikel 19 som verktyg.

Lagen som verktyg

Arvsfondsprojektet slutade 28 feb. 2019. Lagen som verktyg verkade för att öka funktionshinder-rörelsens tillgång till juridisk expertis när det gäller utbildning, försvar och vidareutveckling av arbete mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Syftet var att bidra till att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses bättre genom att med lagen som verktyg och rättspraxis verka mot negativ särbehandling och strukturell diskriminering. Lagen som verktyg samverkade även med den ideella föreningen Med lagen som verktyg (se övrig verksamhet nedan). Samverkan bestod bland annat i att arrangera seminarier, göra medlemsutskick och att bistå med visst administrativt och juridiskt arbete.

Dialog under 2019 och 2020 fortsätter med framstående personer inom anti-diskrimineringsvärlden, och ILIs arbete fortsätter göra avtryck även efter att projektet avslutats. Ett par exempel gäller undersökningarna om kommunernas hantering av anmälningar av enkelt avhjälpta hinder, samt DOs bristande tillsyn över arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering. Rätten till access to justice fortsätter ILI arbeta med i Artikel 19 som verktyg, och kontakter i övriga civilsamhället och akademin utvecklas där.

Disability Rights Defenders

Disability Rights Defenders (DRD) är ett nätverk av personer och organisationer med intresse för rättigheter och juridik som rör personer med funktionsnedsättning. Det övergripande syftet med nätverket är tillgång till rättigheter på lika villkor som andra. Nätverket sprider och fördjupar juridisk expertkunskap om rättigheterna till personer med funktionsnedsättning, funktionsrättorganisationer, jurister och juristutbildningar. Genom att ömsesidigt dela juridisk kunskap stärks förmågan att använda lagen som verktyg. Vi gör det genom att sammanföra människor i vår facebookgrupp ‘Disability Rights Defenders’. I 2019 växte facebookgruppen till 780 medlemmar från cirka 100 länder. Medlemmar delar sina erfarenheter, metoder och råd om hur man använder lagen som ett verktyg. Innehållet i facebookgruppen sammanfattas i nyhetsbrev några gånger om året.

I samarbete med European Network on Independent Living (ENIL) höll DRD två framgångsrika webbseminarier under 2019. Det första webinariet i maj 2019 hölls för att introducera DRD-nätverkets arbete och för att underlätta utbyte av information och erfarenhet mellan personer med funktions-nedsättning, organisationer av personer med funktionsnedsättning, advokater, jurister, juridik-studenter och andra. Det andra webinariet i november 2019 fokuserade på "Lag för tillgänglighet". Temat för webbinariet var hur man använder lagen för bättre tillgänglighet som nyckel för ett inkluderande samhället. Vi tog upp ett högsta domstolsärende från Irland om rätten att rösta för blinda och diskuterade tillgänglighetslagstiftningen - Americans with Disability Act (ADA) och European Accessibility Act (EAA). Webbseminarierna nådde upp till 33 deltagare och var mycket framgångsrika. De rika diskussionerna och det växande antalet deltagare visar att det finns ett stort intresse för webbseminarier som en metod för att diskutera och sprida information.

Konkurrera med användbarhet och tillgänglighet

Konkurrera med användbarhet och tillgänglighet - Standardisering för att nå nya marknader / ökade marknadsandelar är ett projekt ägt av KTH som genomförs tillsammans med Begripsam, Ergolab och Independent Living Institute. Syftet är att undersöka hur tillgänglighet och användbarhet, samt användning av standarder, bidrar till ökad konkurrens, samt vilka faktorer som företag och andra aktörer ser som vägledande för att skapa tillgängliga och användbara produkter och tjänster. ILI bidrar med att genomföra intervjuer med relevanta aktörer, sprida en enkät och analysera material ur ett människorätts- och hållbarhetsperspektiv. Agenda 2030 och relevant internationell rätt är viktiga dokument för att förstå aktörernas agerande. Det inledande arbetet genomfördes 2019, och projektet planeras vara avslutat i maj 2020.

Assistanskoll

Efter att projektperioden för Assistanskoll och dess finansiering genom Allmänna Arvsfonden tog slut under 2010 har webbtjänsten fortsatt att öka i innehåll och räckvidd. Assistanskoll erbjuder information, fakta och siffermaterial, analyser och råd till assistansanvändare, deras familjer och personliga assistenter i tex valet av assistansanordnare. Assistanskoll håller allmänheten uppdaterad om de förändringar som sker inom lagstiftning, det politiska spelet kring assistans, rättspraxis och marknadsutveckling. Antalet assistansberättigade har minskat med 2020 personer sedan oktober 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet assistansberättigade är nu nere på nivåer från 2007. (Antalet personer med med personlig assistans beviljad av sin kommun har dock ökat under samma period).

Assistanskoll är även ett verktyg för kommunala handläggare när de ska sprida information och råd till assistansanvändare och deras familjer. Vid slutet av 2019 deltog 205 anordnare i Assistanskolls jämförelsetjänst. (201 icke-kommunala och 4 kommunala) Utöver detta listas 39 anordnare som inte lämnat uppgifter. Assistanskolls webbplats hade ca 762 000 sidvisningar under året (849 000 under 2018 - en minskning med 10 %  till  nivån 2017 ) Antal olika besökare var 229 000 (mot 245 000 under 2018 - minus 6% till ungefär samma nivå som 2017 ) . Denna exponering gör Assistanskolls webbplats och nyhetsbrev till ett intressant forum även för annonsörer som numera täcker nästan alla Assistanskolls löpande kostnader.

Assistanskolls nyhetsbrev som redigeras av Kenneth Westberg publiceras ca en gång/månad och har uppnått en marknadsledande position i övervakningen av utvecklingen inom personlig assistans i Sverige. Våra artiklar och övrig information citeras ofta. Nyhetsbrevet når ut till 5 300 e-postadresser. Målgrupperna är assistansanvändare, deras anhöriga och assistenter, assistansanordnare, funktionshinder-organisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, LSS-handläggare, tjänstemän på myndigheter och politiker på alla nivåer.

Det finns ett allt växande intresse för våra informationssidor och guider. Tex vår jämförelse av kollektivavtal, guiderna Arbeta som assistent, OB-ersättning för personliga assistenter, Vad har personliga assistenter i lön?, Att rekrytera personliga assistenter, Anordna din egen assistans  och Förbered dig inför din assistansbedömninghar blivit mycket välbesökta sidor.

Assistanskoll har även en samlad sida med statistik över antal assistansberättigade, nybeviljanden/ avslag, kostnader för assistans och hur många assistansberättigade som valt privata företag, kommuner, kooperativ osv

Exempel på vad som skett på Assistanskoll under året:

 • 111 nyhetsartiklar om personlig assistans har publicerats på hemsidan.
 • Assistanskolls journalist Erik Tillander besökte Almedalen i juni/juli och gjorde en rad reportage därifrån.
 • Två krönikörer: Nora Eklöv och Thomas Juneborg, skriver regelbundet på Assistanskoll.
 • Assistankoll.se fungerar som “Progressive web application” - det innebär att den kan installeras på mobiler.

Övrig pågående verksamhet

Biblioteket, PA-nätverket, PA-tips och Fashion Freaks

ILI:s online full-text bibliotek erbjuder författare publicering, exponering och säker arkivering av sina arbeten, exempelvis artiklar i vetenskapliga tidskrifter, rapporter, handböcker och föredrag om Independent Living och relaterade ämnen. F n finns i det sökbara biblioteket strax över 600 dokument, därav är huvud andelen på engelska, ca 200 svenska och ca 100 på andra språk, mest tyska, franska och spanska. Vi har exempelvis ett antal bibliografier, såsom den brittiska forskaren M. Miles bad oss att publicera, om bemötandet av personer med funktionsnedsättningar i asiatiska kulturer.

PA-nätverket sprider information om personlig assistans i Sverige genom artiklar och sammanfattande texter på engelska, såväl som information om situationen för assistansanvändare i andra länder. Vi får ofta uppskattande kommentarer från läsare i olika länder. Kommunikationen med läsarna innefattar även rådgivning utifrån artiklarnas innehåll.

PA-tips (personlig assistans tips, tidigare Assistanstips) handlar om att samla in, dokumentera (med text och bild, video eller ritningar) och sprida tips, knep och exempel som assistansberättigade och deras assistenter har utvecklat för olika assistanssituationer. Projektet hade tidigare projektstöd från Allmänna Arvsfonden. Projektets hemsida är patips.se.

Fashion Freaks - ditt provrum på nätet handlar om mode, kläder och fåfänga ur ett sittande perspektiv. Fashion Freaks grundidé är att personer i rullstol är lika fåfänga som alla andra. Vi är alla unika individer med rätt till egen smak och stil. Samtidigt är det närmast omöjligt att hitta snygga kläder sydda för “sittande” former. Fashion Freaks är en garderob fylld av anpassade grundmönster, sy-instruktioner, beskrivningar hur du anpassar färdigsydda kläder och mycket annat - allt för att passa rullstolsanvändare. Fashion Freaks hemsida, som finns både på svenska och engelska, hade tidigare projektstöd från Allmänna Arvsfonden och har fortsatt många besökare på sidan, ca 400 personer per dag, varav hälften från Sverige.

Arrangerande av konferenser/ seminarier/ studiebesök / utbildningsinsatser samt medverkan vid andra aktörers evenemang

Under året arrangerades ett antal konferenser, seminarier, studiebesök och utbildningsinsatser samt att ILI:s personal medverkade i andra organisationers/aktörers evenemang annat:

 • DRW hade haft flera studiebesök med organisationer och kommuner under året bla. med  MISA, HRF,  Haninge Kommun, Migrationsverket, Syncentralen och ULOBA från Norge.
 • Under året har DRW medverkat i olika evenemang/seminarier/konferenser bl.a. med SRF Branch Organisationer i Härnösand, Järvaveckan, MR-dagarna, Rinkeby hälsomässa och Halvtidskonferensen ”Hälsofrämjande etablering”.
 • Under året har DRW haft olika aktiviteter bl.a. Vintermingel - öppet hus, Seminarium “Forum för lösningar”,  photovoice kurs,  workshop på Rehab station,  utbildning för Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner.
 • MLSV spelade in filmer med Maria Chöler i januari, Uppsala Universitet. De spreds som information om funktionsdiskriminering och vad du kan göra om du blivit drabbad.
 • MLSV arrangerade ett öppet slutseminarium med intressanta reflektioner om framtiden.
 • 14/1 LSS-konferens med Bosse och riksdagspolitiker.
 • 18/1 Visit of Simo Vehamas from Finland working with at the Department of Special Education Stockholm University.
 • 29/1 möte med DO om plattform för information om aktiva åtgärder.
 • 26/4 Startmöte för projektet Artikel 19 som verktyg. Representanter från samarbetskommunerna och organsationerna fick information om artikel 19, allmänna kommentaren och projektplanen. Ca 40 deltagare.
 • 1/5 IL-dagen -  STIL & ILI - tema EU-valet.
 • 20/5 DRD webinariet “Disability Rights Defenders”
 • 28/5 Studiebesök belgiska sociala företag och myndigheter.
 • 1/7 Startmöte för projektet - Konkurrera med användbarhet och tillgänglighet - Standardisering för att nå nya marknader / ökade marknadsandelar.
 • 2/7 Almedalen: Hur kan artikel 19 stärka LSS? Samverkan med STIL, Unga rörelsehindrade och ILI.
 • 3/7 Hur säkerställs god etablering för migranter med normbrytande funktionalitet?
 • 5/7 Vägar mot ömsesidig integration – rättigheter för migranter med normbrytande funktionalitet - lansering av DRWs informationshandbok och dialog med Malin Ekman Aldén, GD MFD, m.fl.
 • 27/8 Studiebesök RWI, Zimbabwe HR Capacity Development Program.
 • 9-11/9 ILI och ENIL  konferens PA i Warsawz med ENIL nätverk.
 • 17/9 Deltagande på riksdagsseminarium organiserat av ICJ om Program för Rättsstaten Sverige.
 • 1-4/10 ILI/DRW på Freedom drive i Bryssel.
 • 21-22/10 ILI på Konference Montenegro Network - The Future of the Welfare State in the Western Balkans.
 • 25/11 DRD webinariet “Law for Accessibility”
 • 3/12 Respekt för rättigheter? Riksdagsseminarium under samordning av Funktionsrätt Sverige. Lansering av civilsamhällets rapport om hur det går för Sverige att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Därefter mingel hos KFO och mer spridning.
 • 9/12 Var finns tänderna? Artikel 19 i samarbete med föreningen MLSV. Dokument med påbörjad analys av remedies kopplat till konventionen och korresponderande svensk rätt finns.

 12 - 19/12 DRW medverkade i UNHCR konferens Geneva och lyftes som ett gott exempel.

 

Publikationer, intervjuer, remissvar och framträdanden i olika medier

ILI:s personal publicerade under året nyhetsartiklar, text-, bild- och rörligt material i olika medier.

 • Assistanskolls hemsida har 111 nyhetsartiklar om personlig assistans publicerats under året.
 • En fördjupande essä om grunderna för artikel 19 i Funktionshinderkonventionen togs fram i samarbete mellan ILI och Susanne Berg på uppdrag av STIL. En utbildning i praktisk diskrimineringsrätt för medlemmar i STIL har erbjudits STIL. Detta kommer följas upp 2020.
 • DRWs hemsida besökts av 2 600 personer med 4 000 besök under 2019. 6 nyhetsbrev skickades ut innehållandes totalt ca 62 nyhetsartiklar, intervjuer, filmer och evenemangsinformation.
 • DRW intervjuades ett antal gånger i andra media.
 • DRWs Facebook-sida hade i slutet av 2019 -  270 följare.
 • DRWs Informationshandbok Vägar mot ömsesidig integration publicerades och lanserades under Almedalsveckan.
 • Artikel 19/Lagen som verktygs hemsida hade 2019 - 27 500 besök av 21 500 personer. Facebooksidan Artikel 19/Lagen som verktyg hade 381 följare, nyhetsbrevet hade 287 prenumeranter och gick ut med 10 nummer under året (2 var lagen som verktyg dock).
 • DRD skickade ut 3 nyhetsbrev under året med korta beskrivningar av rättsliga fall, domstolsbeslut, referenser till lagstiftning, publikationer, rapporter och meddelande om evenemang, lärande och finansieringsmöjligheter till mer än 400 abonnenter.

Intressepolitiska utspel 2019:

 • Kommentar på LSS-utredningen 15 januari 2019. Utredningen har inte skickats på remiss.
 • 15 mars 2019 yttrade sig ILI över S2018/04805/FST Independent Living Institutes remissvar över SOU 2018:70 En arvsfond i takt med tiden.
 • 3 maj 2019 lämnade vi remissyttrande över DS 2019:2 Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem.
 • Yttrande över förslag till inrättande av oberoende institution för de mänskliga rättigheterna 22 maj 2019.
 • Synpunkter på MFDs översättning av den allmänna kommentaren nr. 5 om artikel 19 i funktionsrättskovnentionen lämnades den 29 mars 2019. Dialogmöte under våren, återkoppling i oktober 2019, samt slutversion sänd till oss 2020.
 • Synpunkter lämnades på MFDs förfrågan på Dnr 2019/0067 Möjlighet att lämna synpunkter på Underlag till Tillgänglighetsnav på www.mfd.se den 12 september 2019.
 • Remissvar på SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken 29 november 2019.
 • Alternativrapporten 3 december 2019.
 • Yttrande över promemorian Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 9 december 2019. Lagförslaget stoppades.

Samverkan med föreningen Med lagen som verktyg

Föreningen Med lagen som verktyg bildades 2015 på initiativ av ILI m.fl. men bedrivs i egen regi som en medlemsbaserad ideell förening. Föreningen bär i likhet med ILIs tidigare arvsfondsprojekt namnet Med lagen som verktyg. Föreningen driver diskrimineringsärenden som har samband med funktionsnedsättning, om nödvändigt i domstol. Utöver detta informerar föreningen om civila och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, ger råd och information kring funktionshinderdiskriminering. ILI har under året bidragit med visst administrativt stöd till föreningen.

Föreningen Med lagen som verktyg har under 2018 stämt i domstol i sex ärenden och utrett ett tiotal antal ärenden. 2019 har handlat om att fullfölja dessa och hitta nya administrativa former för en hållbar verksamhet, särskilt efter att ILIs projekt Lagen som verktyg tagit slut.

Föreningens årsmöte hölls den 19 april.  Den 9 december samordnade föreningen tillsammans med Artikel 19 som verktyg seminariet Var finns tänderna?.

Pågående rättsärenden:

 • Uteblivna hållplatsutrop på bussarna i Örebro, problemen fortsätter trots tidigare förlikning.
 • Diskriminering av elever med dyslexi vid de nationella proven.
 • Bristande tillgänglighet till betalningsautomater vid obemannade bensinstationer.
 • Se mer på https://lagensomverktyg.se/rattsarenden/.

Samverkan med funktionshinderrörelsen i Sverige och internationellt samt övriga professionella kontakter

Genom vårt långa gemensamma arbete med andra organisationer för att bygga ut och försvara våra medborgerliga rättigheter och öka våra konkreta möjligheter till att leva som andra har ILI byggt upp goda kontakter inom det svenska civila samhället på vårt område. Med detta breda nätverk har vi lätt kunnat hitta medsökande för projektansökningar och för annat samarbete. Vi har även goda internationella kontakter genom vårt långvariga engagemang i den internationella Independent Living-rörelsen inom Disabled People’s International och ENIL, det europeiska nätverket för Independent Living, samt genom många samarbetsprojekt och ömsesidiga erfarenhetsutbyten.

ILI har med åren blivit en internationell informations- och kontaktförmedling vilket har hjälpt oss att utöka vårt nätverk och fördjupa vårt samarbete med andra organisationer. På det sättet har vi tillsammans med många andra aktörer kunnat bidra till en ökad utvecklingstakt på funktionshinderområdet i en rad länder när det gäller policy för tillgänglighet, personlig assistans, tekniska hjälpmedel och arbete. Frågorna kan gälla projekt, litteraturkällor, kontaktförmedling med andra organisationer och experter eller rör enskilda personer som behöver stöd och råd.

ILI:s styrelseordförande och verksamhetsledare har under året varit:

Adolf Ratzka:

Jamie Bolling:

ILI:s personal

I personalstyrkan finns en rik variation av kompetens och erfarenheter, många med normbrytande funktionalitet, en jämn fördelning mellan kön, stor spridning mellan åldrar och med ursprung i flertalet olika länder. ILI:s personal har under 2019 bestått av följande personer, varav de flesta har arbetat deltid, några endast under kortare perioder:

 • Adolf Ratzka, ILI:s grundare, styrelsens ordförande och projektmedarbetare för Disability Rights Defenders och Disabled Refugees Welcome.
 • Algren Morgan, projektmedarbetare för Assistanskoll, Lagen som verktyg och Disabled Refugees Welcome.
 • Caroline van Mourik, projektmedarbetare för Med lagen som verktyg t.o.m. februari.
 • Emil Erdtman, journalist och projektledare för Lagen som verktyg t.o.m. april.
 • Erik Tillander, journalist och projektmedarbetare för Assistanskoll och Artikel 19 som verktyg.
 • Gabriel Boulos, jurist och projektmedarbetare i Disabled Refugees Welcome, fr.o.m. oktober.
 • Jamie Bolling, verksamhetsledare, projektledare för Disabled Refugees Welcome och projektmedarbetare i Artikel 19 som verktyg.
 • Julius Mvenyi Ntobuah, fältarbetare för projektet Disabled Refugees Welcome.
 • Kenneth Westberg, journalist och projektledare för Assistanskoll.
 • Linda Robertsson, kanslichef inkl. administration, personal och ekonomi.
 • Maria Åkesson, stödperson inom Disabled Refugees Welcome t.o.m. september.
 • Mari Siilsalu, projektmedarbetare för Artikel 19 som verktyg, fr.o.m. september.
 • Ola Linder, jurist, projektledare för Artikel 19 som verktyg och projektmedarbetare för Med lagen som verktyg och Disabled Refugees Welcome (t.o.m. augusti).
 • Philip Day, webbansvarig, databasprogrammerare och projektmedarbetare för Assistanskoll, Lagen som verktyg/Anmälningstjänsten och Artikel 19 som verktyg. 
 • Rahel Abebaw Atnafu, fältarbetare och administratör för projektet Disabled Refugees Welcome.
 • Riitta-Leena Karlsson, projektmedarbetare för projektet Disabled Refugees Welcome.
 • Selina Grießer, projektmedarbetare för Disability Rights Defenders och stödperson inom Disabled Refugees Welcome.
 • Sooz Romero Orellana, kommunikatör och metodutvecklare för projektet Disabled Refugees Welcome.
 • Under året har följande personer praktiserat på ILI:
 • Annemarie Isbert, ERASMUS-stipendiat med insatser huvudsakligen i Disability Rights Defenders,
 • 2 månader under året.
 • Alex Caputo Janhager, med insatser i Artikel 19 som verktyg, 5 veckor.
 • Brooke Antol, med insatser i Disabled Refugees Welcome, 7 veckor.
 • Caitlyn Thurber, med insatser i Disabled Refugees Welcome, 7 veckor.
 • Dilek Hakbilen, med insatser i Disabled Refugees Welcome, 5 månader.
 • Margaret Muru, med insatser i Disabled Refugees Welcome, 5 veckor.
 • Utöver det har arbetsinsatser genomförts på konsultbasis och genom punktmässiga korta anställningar/frilansuppdrag. Konsultuppdrag som löpt under längre perioder utfördes av:
 • Anna Bruce, Raoul Wallenberg Institute, med insatser i Artikel 19 som verktyg.
 • Elena Quiñonez, redovisningstjänster.
 • Susanne Berg, textskrivande- och översättningsuppdrag.
 • Suzanne Elmqvist, med insatser i Artikel 19 som verktyg.
 • Doro Riedel, med DRW photovoice satsning

Finansiering

ILI tackar:

Utöver detta har ILI:s verksamhet finansierats genom annonser på Assistanskoll.se och privata gåvor.

Styrelsens sammansättning och möten

Adolf Ratzka, Stockholm, importerade 1983 Independent Living-filosofin till Skandinavien, initiativtagare till STIL och dess ordförande fram till 1995, ENIL:s förste ordförande 1989-1992, grundade tillsammans med Rolf Bergfors GIL och  Independent Living Institute och har varit dess verksamhetsledare sedan starten 1993 fram till september 2017. Adolf är styrelsens ordförande.

Bengt Elmén, Stockholm, författare, debattör och föreläsare, styrelseledamot i STIL, kanslichef i STIL 1987-1991.

Gilla Andersson -  suppleant för Bengt Elmén, styrelseledamot STIL sen 2006 och dess vice ordförande sedan 2016, ordförande i Reumatikerföreningen Lidingö sedan 2016.

Jamie Bolling, Härnösand, är människorättsförsvarare med fokus på funktionshinderfrågor, verksamhetsledare för ENIL 2009 - 2017, tidigare ledamot i MP:s partistyrelse, styrelseledamot i STIL och MyRight.

Judith E. Heumann, Washington DC, USA, är en av de främsta internationellt kända Independent Living-aktivisterna för bl a sin roll i rörelsens 28 dagarsockupation av Federal Building i San Francisco som tvingade den federala regeringen att skriva på Section 504 of Rehabilitation Act of 1973; sitt arbete för Center för Independent Living Berkeley (där hon bl a lade grunden till dagens Disability Rights Education and Defense Fund); initiativtagare till och verksamhetsledare, tillsammans med Ed Roberts, för World Institute on Disability; statssekreterare (Assistant Secretary) för Office of Special Education and Rehabilitation Services, US Department of Education 1993 - 2001; World Bank Group förste Advisor on Disability and Development 2002-2006; Director, Department of Disability Services, District of Columbia; Special Advisor on Disability Rights for the US State Department 2010 – 2017.

Kapka Panayotova, Sofia, Bulgarien, är ordförande i ENIL, det europeiska nätverket för Independent Living, grundare och verksamhetsledare för Center for Independent Living, Sofia.

Miro Griffith, Leeds, UK, är anställd av Leeds Universitet och undervisar i Funktionsrättsfrågor; mellan  2015 och 2018 anställd som forskare hos Liverpool John Moores University; fick i 2014 en MBE uppmärkelse (Member of the Order of the British Empire) för arbetet för personer med funktionsnedsättning; är medlemmar i British Sociological Association för funktionsrättsfrågor, medlem i Equality and Human Rights Commission Disability Advisory Committee; medlem i the Liverpool City Region Fairness and Social Justice Advisory Board; medlem i International Independent Living Research Network. Miro blev invald i styrelsen i november 2019.

Under 2019 hade styrelsen två styrelsemöten, den 15 april och den 3 november, båda i form av telefonkonferens. Utöver det har kontakt skett via mail, telefon och enskilda möten.

Stockholm, 2020 -

Adolf Ratzka                                  Bengt Elmèn                                                Jamie Bolling   

Judith Heumann                            Kapka Panayotova                                       Miro Griffith

File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon Arsberattelse-ILI-2019.pdf674.33 KB

ili Project: