Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2007

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2007.html

In English: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

På svenska: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2007

Pågående projekt

HO-anmälningstjänsten möjliggör, inom nuvarande lagstiftnings begränsningar, vissa åtgärder mot diskriminerande verksamheter genom anmälningar till Handikappombudsmannen och kommunala byggnadsnämnder. Tjänsten arkiverar anmälningarna i en nationell databas som är åtkomlig via sökmotorer såsom Google.

Personal Assistant Exchange, en internationell online assistentförmedling, som är tänkt att underlätta resandet och utlandsvistelse för assistansbrukare.

Accessible Vacation Home Exchange ska främja utlandsvistelser för personer med omfattande funktionshinder genom förmedling av byten av tillgängliga bostäder för semester. Tjänsten har under året uppgraderats med ett mera tilltalande utseende, möjligheten att ladda upp bilder och bättre sök- och sorteringsfunktioner.

Målet med projektet Kontantstöd för tekniska hjälpmedel är att ta fram en fungerande modell för direktfinansiering av tekniska hjälpmedel, så att personer med funktionshinder får pengar att själv anskaffa de tekniska hjälpmedel man behöver. I projektets första steg samlar vi ihop och analyserar goda exempel, jämförande studier, etc. om liknande system som redan är igång i andra länder. Projektledare är Petra Jonsson, som arbetar ideellt och på deltid.

ILI:s online full-text bibliotek är en av ILI:s viktigaste tjänster och erbjuder författare av exempelvis artiklar i vetenskapliga tidskrifter, rapporter, handböcker och föredrag om Independent Living och besläktade ämnen publicering, exponering och säker arkivering av sina arbeten på ett lättillgängligt och sökbart sätt. F n finns det nästan 1 000 dokument, därav ca 200 svenska och ca 100 på andra språk, mest spanska, franska och tyska. P g a vår sajts höga Google Page Rank på 7 får bibliotekets dokument en bra exponering. Biblioteket hade en publik på 115,000 unika besökare under 2007.

ILI:s hemsida fortsatte även under 2007 som första resultat vid en sökning på sökordet "independent living" i Google bland totalt ca 3 miljoner svar. Hemsidan hade sammanlagt omkring 478 000 unika besökare under året. Upp från 454 000 under 2006. Vi får många uppskattande kommentarer om vårt bibliotek och andra tjänster på hemsidan.

Projekt som påbörjades under året

Assistanskoll, vår nya tjänst, byggs upp med finansiering av Allmänna Arvsfonden för att hjälpa assistansberättigade, deras anhöriga och kommunala LSS-handläggare samt personliga assistenter att jämföra och välja anordnare av personlig assistans. Här hittar man information om tjänsternas innehåll, villkor och kostnader som inte framgår ur anordnarnas reklam som exempelvis lönenivåer och kollektivavtal. Fram till årsskiftet 2007/2008 hade 100 assistansföretag och assistanskooperativ anslutit sig till Assistanskoll och presenterat sig.

En rad erfarna assistansbrukare skriver artiklar om olika aspekter av personlig assistans, från att välja assistansformen - kommun, företag eller kooperativ som assistenternas arbetsgivare eller att fungera som egen arbetsgivare - till att rekrytera och anvisa assistenter.

Sedan hösten 2007 arbetar Kenneth Westberg som journalist för Assistanskoll med att intervjua assistansbolag som vi anser som betydelsefulla p g a sin storlek eller sina tjänsters inriktningar och med att skriva artiklar om bl a assistenternas arbetsuppgifter, LSS-handläggarnas funktion och arbetstidslagen. Dessutom försöker vi bevaka LSS-kommitténs arbete. Projektet pågår i tre år.

PT access är ett samarbete i ett consortium med Department of Transport Sciences, University of Dresden samt JMP Consulting, Storbritannien under ledning av Forschungsgesellschaft Mobilität Austrian Mobility Research FGM-AMOR gemeinnützige GmbH. Projektet går ut på att kartlägga situationen när det gäller tillgånglig kollektivtrafik i 25 EU-länder, att analysera goda exempel på tillgängliga allmänna färdmedel och att visa sambanden mellan tillgänglighet i kollektivtrafik, utanförskap och deltagande på arbetsmarknaden. Projektet finansieras av EU i ramen av programmet The Sixth Framework, Scientific Support to Policies. Projektet pågår i två år.

Projekt som avslutades under året

Training as Vehicle to Employment, Praktik som väg till arbete, var ett europeiskt samarbetsprojekt med ILI som projektägare och 8 partners, Centers for Independent Living i Finland, Polen, Litauen, Irland, Tyskland, Bulgarien, Spanien, Grekland. Projektet var på två år med början i januari 2006 och drevs med medel från den europeiska kommissionen och medfinansiering som Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL bekostade.

Projektet syftade till att öka möjligheterna för personer med funktionshinder att ta sig in och etablera sig på arbetsmarknaden genom att säkerställa att de traineeprogram och praktikplatser som tillhandahålls av statliga verk och organisationer är öppna och tillgängliga för alla. Projektresultaten visade bland annat att kunskaperna hos de statliga verken kring hur man gör sina praktikplatser tillgängliga för alla var bristfälliga. Inom projektet producerades en handbok som syftade till att ge handfasta råd och stöd kring detta och som distribuerades till ett stort antal statliga verk och organisationer runt om Europa.

Fashion Freaks arbetade med kläder för människor med funktionshinder och syftade till att ge rullstolsanvändare tillgång till

 • ett antal grundmönster med anvisningar hur måttanpassning av dessa kan göras för ännu större individuell passform
 • information om användbara och nyttiga material och specialprodukter samt vart dessa finns att tillgå
 • en tipsbank där andra rullstolsanvändares lösningar finns tillgängliga
 • ett nätverk av personer i samma situation att ställa frågor till och bolla idéer med.

Projektet stöddes av Allmänna Arvsfonden. Projektledare är Susanne Berg. Meagan Whellans medverkade. Sammanlagt 62 800 unika besökare besökte Fashion Freaks websajt under året. Projektet som även har en hemsida på engelska uppmärksammades i ett antal artiklar i tryckta och elektroniska medier såväl i Sverige som utomlands.

Medverkan vid evenemang

 • ILI medverkade under året i kursen "Individuell design av miljön" med två föreläsningar vid Karolinska Institutet, Institutionen Neurotec, sektionen för arbetsterapi, kursledare doktorand Elisabet Lagerkrans
 • 5-6 december på personlig inbjudan av EU Komissionen till konferensen på internationella funktionshinderdagen Charlemagne Conference Centre, Bryssel överläggningar med företrädare för European Network on Independent Living och BOL om projektet ECEPA.
 • 29-30 november föredragserie vid ULOBA:s utbildningsdagar med teman IL historie och ideologi, arrangör ULOBA, Oslo, Norge
 • 14-15 november föreläsare och workshopsledare vid konferensen „Selbst in der Hand! Persönliches Budget und selbstbestimmtes Leben“ med teman "Persönliche Assistenz als arbeitsmarktspolitisches Instrument" och "Die politische Umsetzung der Mustergesetzgebung zur persönlichen Assistenz" arrangör Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Österrike
 • 22 oktober huvudanförande vid konferensen till 25 års minne av den första spanska funktionshinderlagstiftning av 1982 med temat “From patient to citizen and customer" arrangör Catalan Party Convergéncia i Unió, Barcelona, Spanien
 • 5-6 juni föreläsare vid konferensen 15 Years of Independent Living in Ireland i Dublin med teman "The Swedish STIL model for personal assistance" och "Definitions of Personal Assistance and the Importance of a National Personal Assistance Policy" arrangör Center for Independent Living Dublin
 • 1 juni öppningsanförande av seminarium i ABF-huset, Stockholm om Americans with Disabilities Act och dess implikationer för Sverige med Dr Steve E. Brown, University of Hawaii och jur kand Paul Lappalainen, DO arrangör STIL och ILI
 • 23 mai föreläsare vid Ringvorlesung Menschen mit Behinderung Inklusion - vom Schlagwort zum Menschenrecht med tema "Vom Patienten über den Wohlfahrtsempfänger zum Bürger - Implikationen der BürgerInnenperspektive für die Sozialpolitik" arrangör Institut für Österreichische Rechtsgeschichte und Europäische Rechtsentwicklung Karl-Franzens-Universität Graz, Österrike
 • 14 mai som föreläsare iMünchen, Tyskland vid paneldiskussion „Gleichwertige Teilnahme am Leben durch persönliche Assistenz = Assistenzleistungsgesetz“ med temat "Erfahrungen mit der schwedischen Assistenzreform von 1994" arrangör Netzwerkfrauen-Bayern in Kooperation mit dem VbA - Selbstbestimmt Leben e.V.
 • 3-4 maj European Year of Equal Opportunities Alicante, Spanien som föredragshållare i plenum "The Future of Independent Living in Sweden" arrangör European Network on Independent Living, ENIL
 • 29 mars handikappfrågor som föredragshållare vid seminariet "Arbetsmarknaden för unga personer med funktionshinder", arrangör Nordiska Handikappolitiska Rådet, dess arbetsmarknadsnätverk i samarbete med Arbetsmarknadsdeparte-mentet i Sverige
 • 22-23 mars som föreläsare vid kongress i Wien, Österrike „Vom schönen Schein der Integration - Menschen mit Behinderung am Rand der Leistungsgesellschaft“ med temat „Erfahrungen mit der schwedischen Assistenzreform“ publicerad som bokkapitel arrangör Verein LOK - Leben ohne Krankenhaus
 • 20-21 mars föredragsserie i Bratislava, Slovakien om "personal assistance policy", “principles of personal assistance", "the Swedish example of cash contributions for personal assistance" och uppföljning av ILI:s uppdrag för 8 år sedan från ministeriet (två pilotprojekt med personlig assistans och med tillgängliga bilar i vanlig taxitrafik) samt överläggningar med statssekreteraren på ministeriet. Arrangör Ministry of Social Affairs, Family and Labor, Slovakien
 • 31 januari gästtalare vid den tyska handikappombudsmannens nyårsreception i Berlin
 • 18-19 januari personlig inbjudan till deltagande i Disability and Bioethics Working Group, Benjamin N. Cardozo School of Law, Montefiore Medical Center, Division of Bioethics and the Center for Ethics at Yeshiva University, New York. P g a förhinder inför resan deltog Adolf Ratzka istället via telefonuppkoppling vid vissa konferensdelar.

Inbjudningar som föredragshållare vi inte kunde följa

 • 27-29 maj som inbjuden föreläsare vid international cross-disability conference on self-determination and system change i Detroit, USA, arrangör Center for Self-determination
 • 7 september personlig inbjudan till Independent Living Global Summit mötet för att medverka vid grundandet av ett Global Independent Living Network vid Disabled People International’s kongress i Seoul, Korea.
 • 20 april som deltagare vid internet- och telefonkonferensen "Fireside Chaits - pan-Canadian discussions" om den byggda miljön och hälsa - byggnormer och mänskliga rättigheter arrangör CHNET, University of Ottawa, Canada.

Publikationer

Adolf Ratzka fortsatte under året med att vara medförfattare av kapitlet om personlig assistans i WHO:s nya manual om Commmunity Based Rehabilitation som förväntas bli klar för distribution under 2008.

Intervjuer

 • 30 november för Norges Television om Oslos tillgänglighet i en internationell jämförelse.
 • 6 augustiCepro Management Consultants om ILI:s project Taxi för alla som ledde till Rullstolstaxi och som ska återupplivas igen enligt landstinget.
 • 15 juni Högskola för Socialt Arbete Nordwestschweiz, Olten, Schweiz om personlig assistanspolitik och relevanta forskningsprojekt i olika europeiska länder för det statliga schweiziska socialförsäkringsverkets arbete för en schweizisk personlig assistanspolicy.
 • Under juni intervju vid flera tillfällen med e-post och telefon med Dr. Lita Jans, Center for Personal Assistance Services, San Francisco State University för deras utredning av brukarkooperativ för personlig assistans. Rapporten publicerades som “Personal Assistance Services Cooperatives" Nov 2007 Center for Personal Assistance Services, University of California San Francisco www.pascenter.org/documents/FINAL Report_PAS_Coops.php for Office of Disability Employment Policy (ODEP), U.S. Department of Labor.
 • 24 februari med den franska tidskriften Faire Face för deras specialutgåva om den svenska modellen.
 • 2 februari med Nuno Caldas Coelho, Royal College of Art, London om utvecklingen av Design for All i Sverige.
 • 12 januari med Stefan Pelc, Funka Nu AB om färdtjänst för en artikel på Funkaportalen

Studiebesök på ILI

 • 10 oktober Prof Dr Dorothea Lage, Högskola för Socialt Arbete Nordwestschweiz, Olten, Schweiz om Independent Living, personlig assistans och arbete.
 • 28 augusti 12 deltagare från persönliche assistenz gmbh, www.persoenliche-assistenz.net/ ett assistansbrukarkoperativ (som bildades efter Wiener Assistenzgenossenschaft WAG modell som i sin tur hade STIL som förebild) om olika modeller för assistananordnare.
 • 27 juni Gemeinnützige Werkstätten Köln, kommunala skyddade verkstäder, www.gwk-koeln.de med 14 deltagare besökte svenska myndigheter, verksamheter och projekt för personlig assistans och sysselsättning.
 • 15 maj UNIISON, en fackförening för offentligt anställda inom förvaltning, vård, polis, skola med syfte att studera svenska lösningar på kontantstöd för personlig assistans,
 • 7 februar TIBO på uppdrag från Uppsala kommun med fokus på att främja Independent Living för kommuninvånarna med bl a bättre e-tillgänglighet

Övriga professionella kontakter

Adolf Ratzka var under året medlem i redaktionsrådet för tidskriften “Disability and Society" och medlem i "Distinguished Fellows and Review Board" för tidskriften "The Review of Disability Studies", Center on Disability Studies, University of Hawaii.

Som följd av deltagande vid konferensen i Dublin hade Adolf Ratzka täta kontakter per e-post och telefon med CIL Dublin Irland i deras arbete för att ta fram en plan och strategi för ett personlig assistansbrukarkooperativ med start i september 2008.

Som följd av deltagande vid några konferenser och möten med assistansbrukargrupper inom Foro Vida Independiente och politiker i främst Katalonien, Spanien konsulterades Adolf Ratzka i täta kontakter per e-post och telefon av assistansbrukare i Barcelona som håller på att utarbeta förslag till fortsättning och utökning av de befintliga pilotprojekt med personlig assistans i Katalonien.

Företrädare för Center for Independent Living Jerusalem samt för Stars of Hope, en förening av kvinnor med funktionshinder i Ramallah, Palestina och Independent Living Institute hade kontakter under året för att planera ett samarbete i regionen kring utbildning om Independent Living och personlig assistans.

ILI:s personal

Susanne Berg fortsatte som projektledare för Fashion Freaks på deltid.
Philip Day arbetade på deltid med Assistanskoll, HO anmälningstjänsten, Training as Vehicle to Employment, samt med underhåll av de olika kataloger på vår hemsidan över länkar, funktionshinderorganisationer i världen samt Study and Work katalogen. Han var även uthyrd till Stiftelsen Spinals där han tog fram teknikdelen för projektet Spinalistips.
Sebastian Ferrer arbetade med projektet Assistanskoll och tog an sig delar av ILI:s ekonomiadministration på ideellt bas och fortsatte som en av ILI:s två firmatecknare.
Hans Filipsson skötte och förbättrade HO-anmälningstjänsten på deltid.
Miles Goldstick fortsatte på deltid som tekniskt ansvarig för webbsajten.
Veronica Johansson hade en tidsbegränsad deltidsanställning inom adminstrationen och ekonomi på ILI:s kontor.
Petra Jonsson fortsatte med att arbeta som volontär under året med projektet Kontantstöd för tekniska hjälpmedel.
Algren Morgan började som administratör för projektet Assistanskoll.
Adolf Ratzka fortsatte som verksamhetsledare på deltid.
Kenneth Westberg började som frilansjournalist för projektet Assistanskoll under hösten.
Nicoletta Zoannos delade sin heltidstjänst mellan sin funktion som projektkoordinator för den internationella delen av EU-projektet Training as Vehicle to Employment, och ansvaret för den svenska delen i projektet.

Sponsorer

Vi tackar

 • STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige som bidragit till ILI:s verksamhet med arbetsplatser och finansiellt stöd. Stödet användes för underhåll, uppbyggnad och förbättringar av webbsajten, för att bekosta mindre projekt som inte kan finansieras på annat sätt och som nationell medfinansiering av EU-projekt,
 • Interoute, Pi.se för webbhotell och besläktade kringtjänster under året.
 • vår främsta finansiär, Allmänna Arvsfonden som under året bekostat projekten Fashion Freaks och Assistanskoll
 • EU Kommissionen som under året bekostade projektet Training as Vehicle to Employment, och PT Access.

Styrelsen

Bente Skansgård
Kapka Panayotova
Kalle Könkkölä
Adolf Ratzka

 

ili Project: