Det här är Independent Living Institute

Syfte

Independent Living Institute (nedan ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionshinder till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, konsultinsatser och utvecklingsprojekt. ILI arbetar tillsammans med andra organisationer som stöder dessa mål på lokal, nationell och internationell nivå, inklusive självhjälpsgrupper i u-länder.

Bakgrund

1989 deltog över 80 personer med omfattande funktionshinder i en 3-dagars konferens i Europa Parlamentet i Strasbourg. Konferensen handlade om personlig assistans. Som ett av mötets resultat grundades ENIL, det europeiska nätverket för Independent Living.

Två av de i Strasbourg representerade Independent Living gräsrotsorganisationer, STIL, Stockholmskooperativet for Independent Living, och GIL, the Gothenburg Independent Living kooperativ, grundade tillsammans 1993 Institutet för Independent Living (i maj 2003 ändrades namnet till Independent Living Institute, ILI) för att främja Independent Living-filosofin och arbetssätt inom och utanför Sverige.

Organisation

ILI är en ideell stiftelse registrerad i Stockholm under organisationsnumret 802017-5090. Kontoret finns på Storforsplan 36, 10 tr, 123 47 Farsta.

Följande personer utgör styrelsen:

Verksamhet

ILI arbetar med projekt som ska främja möjligheterna till självbestämmande i vardagen för personer med omfattande funktionshinder, framför alt assistansbrukare. ILIs verksamhetsledare tog på 80-talet initiativet till STIL, Stockholmskooperativet för Independent Living, som åstadkom den första brukarstyrda assistansformen och blev modell för Lagen om assistansersättning (LASS) in 1993.

Vår senaste projekt är Artiklel 19 som verktyg

Arvsfondsprojektet Artikel 19 som verktyg ska stärka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i Sverige. Artikel 19 handlar om självbestämmande och delaktighet i samhället och ger rätten att välja var och med vem man vill leva samt rätt till samhällsservice och personlig assistans.

Disabled Refugees Welcome

Projektet Disabled Refugees Welcome (2017 - ) finansieras av Allmänna Arvsfonden och genomförs av personer från elva olika länder, med Jamie Bolling som projektledare. Genom att bygga ett nätverk med relevanta aktörer som Stockholms Stad kommer projektet att försöka nå målet - att förbättra samordning, mottagande och integration av asylsökande och flyktingar med funktionsnedsättning. Vi kommer att kartlägga behov, sprida information om rättigheter och hänvisa till de stödinsatser samhället erbjuder. 

Med lagen som verktyg:

Projektet pågår till 2019 och samarbetar nära föreningen med samma namn för att driva strategiska rättsfall som ger domar med tydliga signaler i diskriminerings- och tillgänglighetsärenden. En juridisk spetskompetens och informationsbank byggs upp på hemsidan https://lagensomverktyg.se/

Personlig Assistans tips

Projektet Personlig Assistans tips  går ut på att samla in, dokumentera (med text, bild, video eller ritningar) och sprida tips, knep och exempel på hur assistansberättigade och assistenter löser assistanssituationer

Assistanskoll

Vår tjänst Assistanskoll riktar sig till assistansberättigade, biståndshandläggare och personliga assistenter. Assistansberättigade kan jämföra exempelvis uppsägningstider, tjänster som erbjuds och hur mycket pengar man har för assistansomkostnader. Biståndshandläggare kan hänvisa assistansberättigade till Assistanskoll för att hitta information om assistansanordnare. Personliga assistenter kan jämföra anställningsvillkor, löner och kollektivavtal.
Du kan se vilka län en anordnare tar kunder i och har kontor i. Du kan ställa anordnare sida vid sida och jämföra exempelvis medellön, uppsägningstid, kollektivavtal, hur mycket medel som avsätts till assistansomkostnader med mera.

Artiklar om personlig assistans

Vi bevakar nyheter om och behandlar alla tänkbara ämnen kring personlig assistans, exempelvis lagstiftning, utredningar, myndighetsutövning, nyheter i branschen, opinionsbildning eller assistansberättigades egna erfarenheter.

Faktabas om personlig assistans
Vi har samlat länkar till viktig information om personlig assistans. I faktabasen finns bland annat länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, utbildningar, mediareportage och utbildningar för assistenter och assistansberättigade.

ILIs full-text bibliotek har även andra dokument av intresse för människor med omfattande funktionshinder exempelvis FN- och EU-dokument om lagstiftning för mänskliga rättigheter, internationella exempel på tillgänglighet, om kvinnor med funktionshinder och om funktionshinder i internationellt utvecklingsarbete. Dessutom finns på vår sajt en kontaktförmedling för organisationer och företag 

Anmälningstjänsten

Anmälningstjänsten möjliggör, inom nuvarande lagstiftnings begränsningar, vissa åtgärder mot diskriminerande verksamheter genom anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen och kommunala byggnadsnämnder. Tjänsten arkiverar anmälningarna i en nationell databas som är åtkomlig via sökmotorer såsom Google.

Time magazine

  erkänner Adolf Ratzka, ILI, som "Europeisk visionär", vinter 1998-1999

Tidigare projekt

Här hittar du projekt som Independent Living Instiute genomförde tidigare.

Fashion Freaks

Fashion Freaks handlar om mode, kläder och fåfänga ur ett sittande perspektiv.

Fashion Freaks grundidé är att personer i rullstol är lika fåfänga som alla andra. Vi är alla unika individer med rätt till egen smak och stil. Samtidigt är det närmast omöjligt att hitta snygga kläder sydda för "sittande" former. Fashion Freaks är en garderob fylld av anpassade grundmönster, syinstruktioner, beskrivningar hur du anpassar färdigsydda kläder och mycket annat - allt för att passa rullstolsanvändare.

ILIs full-text bibliotek


Personlig assistans i brukarregi förutsätter medvetenhet, kunskaper och färdigheter hos personer med omfattande funktionshinder. Därför genomförde vi vårt projekt Personal Assistance Network där vi sammanställde ett internet-baserat bibliotek med lagtexter, handböcker för träning och utbildning av assistansbrukare, utländska exempel på assistanslösningar m m och tog fram interaktiva online tjänster, bl a den första svenska assistentförmedlingen på nätet. Här hittar du projektets slutrapport.

TA PLATS! Independent Living Institute deltog med stöd av STIL i TA PLATS! på Kulturhuset i Stockholm - ett projekt om tillgänglighet.  ILI ordnade under 29 maj - 2 juni 2010 en serie evenemang.

ILI vill påskynda utvecklingen på vårt område även med praktiskt arbete i form av konsultinsatser och försöksprojekt. Så arbetade Independent Living Institute exempelvis 1997/1998 med ett kontrakt med det slovakiska Socialministeriet med medel från Europeiska Unionens PHARE-program. Kontraktet innehöll:

- ett pilotprojekt för personlig assistans med kontantstöd enligt STIL-modellen.
- ett pilotprojekt för rullstolsanpassade bilar i reguljärt taxitrafik med subventionering av personer med funktionshinder
Ett liknande projekt, TAXI FÖR ALLA påbörjades av ILI i Stockholm under år 2000.

För att kunna utnyttja internets interaktiva möjligheter utvecklar ILI, med stöd av Konsumentverket, prototypen till en online tillgänglighetsguide som - till skillnad till andra liknande försök - ska vara ekonomiskt hållbar.

Radio Independent Living

Projektet Radio Independent Living producerade ljudfiler för avlyssning. Huvudinriktningen i programmen är spridning av medborgarrättsandan, kulturell identitet och samhörighet genom reportager om nya tankar, projekt och policy inom och utanför Sverige. Ljudprogrammen vänder sig till människor med funktionshinder oavsett arten eller omfattningen. Erfarenheten av utanförskap, särbehandling och kampen mot orättvisor i individens liv ska vara den gemensamma länken.

Taxi för Alla

Independent Living Instiutes pilotprojekt "Taxi för Alla" ledde till Rollstulstaxi i Stockholms län. Rullstolstaxi fick inte överleva eftersom servicen var så bra att politikerna i färdtjänstnämnden fruktade höga kostnader, om allt fler färdtjänstberättigade skulle använda Rulstolstaxi istället för färdtjänstens specialfordon.

Personal

Sponsorer

ILI har tacksamt tagit emot ekonomiskt stöd av:

STIL logo, Stockholmskooperativet för Independent Living, STIL.

STIL stöder oss som del i arbetet för att vidareutveckla och sprida Independent Living-filosofin och arbetssätt, i Sverige och internationellt.

Allmänna arvsfonden för projektstöd.
Allmänna arvsfonden