Hämta Zero Project rapporten 2015 (PDF)

Zero Project undersöker den nuvarande läget av genomförandet av FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar ( CRPD ) , i år med fokus på independent living  och politiskt deltagande . Uppgifter om 150 länder har samlats in  tillsammans med 50 innovativa metoder och strategier som kan anses som globala förebilder.

Hämta Zero Project rapporten 2015 (PDF)

Download the Zero Project Report 2015 (PDF)

The Zero Project researches the status quo of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), this year with a focus on independent living and political participation. Data on 150 countries was collected, together with 50 Innovative Practices and Policies that can be considered as worldwide role models in their field.

Download the Zero Project Report 2015 (PDF)

Interview with Adolf Ratzka by Christa Hofmann in "Leben ohne Barrieren"

Interview with Adolf Ratzka by Christa Hofmann talking about personal assistance in Sweden. Part of the program "Leben ohne Barrieren" shown on tv.orf.at/weltjournal 2014-12-02. Austrian TV. 

The interview is in german and there are no subtitles.

"Låt hjälpmedelsanvändare själva avgöra sitt eget bästa"

Swedish
Dr., Ratzka Adolf;.  2015.  "Låt hjälpmedelsanvändare själva avgöra sitt eget bästa".

Sjukvård. Många köper sina hjälpmedel själva utanför landstingens system. Har man råd får man större utbud, bättre kvalitet och bemötande. Genom att skapa en ny modell för detta, hämtad från assistansersättningen skulle hjälpmedelsanvändarna få större självbestämmande och högre livskvalitet, oavsett storlek på plånboken.

Publicerad: 11 februari 2015 i dagenssamhalle.se

Independent Living Institute Annual Report 2013

Independent Living Institute.  2014.  Independent Living Institute Annual Report 2013.
English

Projects

Assistanstips (Personal Assistance Tips - new project)

The three-year project Assistanstips, with financial support from the Swedish Inheritance Fund (Allmänna Arvsfonden) began in January 2013. Co-applicants were STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) and KFO, the largest employers' association in this field.

File attachments: 

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2013

Independent Living Institute.  2014.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2013.
Swedish

Projektverksamhet

Assistanstips

Det treåriga projektet Assistanstips, med finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden, påbörjades i januari 2013. Medsökande är Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och KFO, den största arbetsgivarföreningen på området.

File attachments: 

Remissvar på betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Dr., Ratzka Adolf;.  2014.  Remissvar på betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9).
Swedish

Independent Living Institute är remissinstans till betänkandet (SOU:2014:9).

I utredningen föreslås att nuvarande timschablon för ersättningen för personlig assistans görs om till en grundschablon per timme med i huvudsak samma innehåll som idag men med kraftigt reducerat belopp. Grundschablonen föreslås också täcka kostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro som hittills bekostades av kommunerna. Utredningen föreslår också en tilläggsschablon som ska kunna beviljas assistansberättigade som har särskilt stort behov av assistans på nätter och helger och som inte fyllt 65 år.

Zero Project 2015: Call for nominations of Innovative Practices and Policie

The Zero Project team would like to invite leading experts and organizations to nominate outstanding practices and policies concerning this year’s topic:

Independent Living and Political Participation

The Innovative Policies and Practices selected by internationally renowned experts in a multistep process will be:

Inbjudan till seminarium 23 maj 2014 - Funktionshinderdiskriminering i Europa

Funktionshinderdiskriminering i Europa – möjligheter och svårigheter att kräva sin rätt i domstol Arrangör: Independent Living Institute inom projektet Med lagen som verktyg Tid: Fredag 23 maj 2014 kl 15:30 – 17:30 Plats: Diskrimineringsombudsmannen, Torsgatan 11, bottenvåningen, Stockholm Språk:Engelska utan tolkning (observera!) Personer med funktionshinder diskrimineras och hindras från att tillvarata möjligheter som andra tar för givna. Sedan ett antal år finns det en rad nationella och övernationella dokument som exempelvis FNs funktionshinderkonvention som fastslår våra rättigheter. Men har dessa styrdokument gjort det lättare för personer med funktionsnedsättningar och deras organisationer och civilsamhället att översätta lagstadgade rättigheter till verklighet? Anmälningar senast 15 maj till: Linda Robertsson, Independent Living Institute linda.robertsson@independentliving.org

Rättighetslagstiftning om tillgänglighet - kommer du och jag se någon skillnad?

Efter ett kvartssekel fick vi äntligen ett lagförslag som klassar brist på tillgänglighet som olaglig diskriminering - i viss mån. Det vore lätt att avfärda lagförslaget med att den enda genomgripande förändring som det åstadkommer är att ersätta ”funktionshinder” med ”funktionsnedsättning”. Förslaget avser enbart företag med 10 eller fler anställda – alltså 3,6% av alla företag.

Pages

Subscribe to Independent Living Institute RSS