Personal Assistance in Sweden

Personal assistance in Sweden is the subject to constant reform and adjustment

Personal assistance in Sweden

Smaaland, Jessica.  2023.  Personal assistance in Sweden.
English

In Sweden there are changes in the law being viewed for personal assistance. One change that is now on the table is to make the state solely responsible for personal assistance and not as it is today – a division between the state and the municipalities.

In March, results were presented from an investigation suggesting that personal assistance should be entirely decided and paid for by the state. This is something that the Swedish cooperative STIL has been lobbying for a long time. If this proposal were to go through, those people who currently have their personal assistance granted by the municipality will be transferred to the Swedish Försäkringskassan, or the national authority.

Avskaffade institutioner på agendan

Grafström, Herman.  2023.  Avskaffade institutioner på agendan.
Swedish

Avskaffade institutioner på agendan

Den femte maj firas varje år Independent Living Day och 2023 uppmärksammades detta bland annat med en konferens i ILIs lokaler i Farsta utanför Stockholm. Det var ett tjugotal åhörare som samlades för att lyssna på föreläsningar, ställa frågor och diskutera ämnet avinstitutionalisering i Sverige.

Freedom to choose with whom, where and how you want to live – Deinstitutionalisation (DI) in Sweden

Karlsson, Riitta-Leena, Bolling Jamie.  2022.  Freedom to choose with whom, where and how you want to live – Deinstitutionalisation (DI) in Sweden.
English
In this publication, Jamie Bolling and Riitta-Leena Karlsson examine what is required to provide persons with disabilities with opportunities to live like others. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and existing Swedish laws, not least the Social Services Act (SoL) and the Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS), support this goal. However, as the authors note, the implementation recently has become restrained in a manner that has impaired the possibilities to do so for many.

Friheten att bestämma med vem, var och hur en vill bo – Avinstitutionalisering/Deinstitutionalization (DI) i Sverige

Karlsson, Riitta-Leena, Bolling Jamie.  2022.  Friheten att bestämma med vem, var och hur en vill bo – Avinstitutionalisering/Deinstitutionalization (DI) i Sverige. :88.
Swedish
I den här skriften redovisar Jamie Bolling och Riitta Leena Karlsson vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska få möjligheter att leva ett liv som andra. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och gällande svenska lagar, inte minst socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ger stöd för det målet, men som de konstaterar så har tillämpningen under senare stramats åt på ett sätt som för många har försämrat förutsättningarna att kunna göra det.

Remissvar över betänkandet SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans

Independent Living Institute, Sweden.  2021.  Remissvar över betänkandet SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans.
Swedish

1 oktober 2021

Till: Socialdepartementet

Diarienummer: S2021/04587

Vår kontaktperson: Jamie Bolling, jamie.bolling@independentliving.org

Remissinstans: Independent Living Institute

Independent Living Institute (ILI) är en ideell tankesmedja och projektplattform inom medborgarrättsrörelsen Independent Living av personer med funktionsnedsättning. Våra grundläggande principer är självbestämmande, självrespekt och empowerment (bemäktigande och bemyndigande). Vi lämnar här vårt remissvar på betänkandet SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans.

Stiletten Samlingen 1986 – 2010

Dr. Adolf Ratzka.  2021.  Stiletten Samlingen 1986 – 2010.
Swedish

Stiletten 3 1986Stiletten var STIL-kooperativets organ som gavs ut i pappersform fram till 2011. 1986 kom dåvarande verksamhetsledaren Bengt Elmén på idéen att samla våra frekventa utskick till medkämparna och medlemmarna och allmänheten i ett nyhetsbrev med detta vassa namn. Stilettens uppgift var att hålla dem informerade om

Personal Assistance for Disabled People in Germany and Sweden in the Context of the Independent Living Philosophy and the UN Convention on the Rights of People with Disabilities

Griesser, Selina.  2018.  Personal Assistance for Disabled People in Germany and Sweden in the Context of the Independent Living Philosophy and the UN Convention on the Rights of People with Disabilities.
English

Interviews with Personal Assistance Users and Independent Living Activists

Master’s Thesis

Abstract 

Article 19 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD) states the right for disabled people to live independently and to be included in the community. The article includes the right to personal assistance as a tool for independent living. General Comment Number 5 on Article 19 of the CRPD criticizes the inadequacy of the implementation of this right and gives clear criteria, which define the term personal as-sistance. These criteria have to be fulfilled in order to call a service personal assistance.

Understanding Independent Living in Sweden: An Overview

Janhager, Alexander Caputo.  2019.  Understanding Independent Living in Sweden: An Overview.
English

In our project Article 19 as a tool, we welcomed Alex Caputo Janhager as an intern. As a part of his internship and introduction to Sweden, he wrote a paper on the Independent living Institute and its activities, the Swedish political system and Sweden’s relation to international human rights norms. The paper is available at the end of this post.

Personlig Assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen 2016

Westerberg, Bengt.  2017.  Personlig Assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen 2016.
Swedish

Bengt Westerberg diskutera nio olika frågor med utgångspunkt i direktiven till LSS-utredningen:

  • Är kostnadsutvecklingen för LSS och assistansersättningen ohållbar?
  • Får för många assistansanvändare för många timmar?
  • Kan kommunernas LSS-insatser bli mer ändamålsenliga?
  • Vem ska bedöma träffsäkerheten?
  • Måste anhöriga ta större ansvar?
  • Ska personkretsindelningen ändras?
  • Ska huvudmannaskapet för assistansen ändras?
  • Är privata assistansanordnare ett problem?
  • Hur ska fusket stoppas?

LSS-utredningen tillsattes först sommaren 2016 med uppdrag att vara klar i oktober 2018.

Personlig Assistans - hotad frihetsreform?

Westerberg, Bengt.  2016.  Personlig Assistans - hotad frihetsreform?
Swedish

En rapport av Bengt Westerberg, april 2016

I förordet skriver Bengt Westerberg:

Pages

Subscribe to RSS - Personal Assistance in Sweden