Överklagande av Stockholms läns landstings beslut 2003-10-07 ang avgiftshöjningar för rullstolstaxi

Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/r-b-w-fp200310.html (In Swedish).

Taxi för alla | Framtidsvision | Faktaruta | Pressarkiv | Taxi site översikt

Härmed yrkar vi att länsrätten upphäver beslut i Stockholms läns landsting 7/10 2003 ang åtgärder för att få färdtjänstbudgeten i balans.

Grunden för att beslutet bör upphävas är följande:

1. Då färdtjänstnämnden behandlade det återremitterade ärendet hade man inte kommunicerat ett korrekt referat om innehållet i fullmäktiges återremiss. I detta yrkande låg krav på en opartisk ekonomisk utvärdering.

Detta var inte känt för förvaltningen inför sammanträdet 23/9 i färdtjänstnämnden då det återremitterade ärendet behandlades med inriktning att inget nytt fanns att tillföra i ärendet.

2. Vid färdtjänstnämndens sammanträde dukade man på bordet med en revisionsrapport. I beslutet hänvisades till denna rapport som skulle styrka uppfattningen att rullstolstaxi är dyrare än färdtjänstbuss. Ingen ledamot hade möjlighet att ta del av rapporten för att dra egna slutsatser. Att revisionsrapporten enbart behandlar kostnader för färdtjänstbussarna och inte kostnader för rullstolstaxi innebär att nya fakta inte har tillförts ärendet trots att man hänvisar till detta i beslutet.

3. Då fullmäktige 7/10 -03 påbörjar behandlingen av ärendet har ännu inte samtliga fullmäktiges ledamöter erhållit handlingar till ärendet. Trots protester från ledamoten Olov Lindquist (fp) konstaterade ordföranden att behandlingen av ärendet ska påbörjas.

3. Vid själva debatten klargörs från oppositionen att beredningen av ärendet inte skett i enlighet med fullmäktiges beslut om återremiss. Den opartiska bedömningen av faktiska kostnader för rullstolstaxi som beslutades har inte leverats. Mot denna bakgrund anser vi att beslutet inte tillkommit i laga ordning och i enlighet med svensk förvaltningspraxis vad gäller beredning av ärenden och bör därför upphävas.

Vi begär också att beslutet inhiberas på det att avgiften inte införs innan länsrätten avgjort ärendet.

Birgitta Rydberg (fp), Birgitta Bexelius (fp), Maria Wallhager (fp).