Bakgrund

Även med fullt tillgängliga allmänna kommunikationer kommer många människor med funktionshinder behöva dörr-till-dörr transporter beroende på situationen. Idag saknar många färdtjänstbussanvändare – framför allt yngre, yrkesverksamma människor med familj - den valfrihet, rörlighet och det bemötande som kollektivtrafikresenärer tar för givet. I Stockholm måste färdtjänstbussresor för säkerhets skull förbeställas två dygn i förväg. Påtvungen samkörning kan förskjuta resans början eller slut med 30 min. För resor utanför kommunen med riksfärdtjänst krävs minst två veckor förbeställning vilket försvårar rörligheten exempelvis i arbetslivet.

I många fall vore eget bilinnehav det bästa för den enskilde och även för samhället i ekonomiskt avseende. Många har dock inte råd med driftkostnaderna och anlitar färdtjänsten istället. Dagens statliga bilstöd subventionerar endast anskaffning men inte driften av bil..

Det nu avlutade projektet Taxi för alla testade i Stockholms län en lösning med samhällsbetalda taxiresor i taxibilar i den reguljära taxitrafiken för personer som hittills varit enbart hänvisade till färdtjänstbuss för sina resor. (Se utvärderingsseminariet) Sådana lösningar har funnits länge i ett antal länder. I Storbritannien och Australien finns det lag på att senast år 2004 skall alla bilar i reguljär taxitrafik kunna ta resenärer som sitter kvar i sina rullstolar under resan.

Förslag

Den föreslagna statliga mobilitetsersättningen från socialförsäkringen ska - analogt till assistansersättningen (LASS) - ersätta kostnader för resor i anpassade taxibilar (se projektet Taxi för alla) inom och utanför kommunen. Ersättningen kan omfatta även det nuvarande statliga bilstödet. Medlen kan användas för tjänster från valfri tjänsteleverantör inkl primärkommunens färdtjänst och Riksfärdtjänst. Efter behovsprövning fastställs ett genomsnittsbelopp som försäkringskassan betalar månadsvis i förskott. Ersättningen är inte inkomstprövad eller skattepliktig. Den enskilde är skyldig att redovisa medelanvändningen. Avräkningen sker årsvis.

Förväntade effekter

Ersättningen förväntas stimulera taxirörelsen att tillhandahålla rullstolsanpassade bilar som kan ta alla kunder inklusive de som sitter kvar i sina rullstolar. Ju fler sådana bilar det finns i trafiken, desto bättre blir tillgängligheten och desto lägre framkörningsavgiften. Som projektet Taxi för alla visat, sköter taxiföretagens ordinarie växlar beställningen och trafikplaneringen på ett effektivt sätt. Brukaren är kund med valfrihet när det gäller biltyp och personal, får större rörlighet och bättre bemötande. Ingen behöver känna sig stigmatiserad genom att vara utsatt för en särlösning som allmänheten inte skulle acceptera p g a dess inneboende sämre kvalitet

Om kontantstödet omfattar resor utanför kommungränsen, kan individen själv ordna resor med bättre rörlighet, självbestämmande och tillfredsställelse som följd. Skräddarsydda lösningar ryms inte inom de generella systemen som därmed inte förmår att använda resurserna på samma effektiva sätt som den enskilde. Vi är de bästa experterna på våra behov.

Om mobilitetsersättningen omfattar det nuvarande bilstödet, uppnår den enskilde bättre resursutnyttjande i och med att man själv avgör när den egna bilen eller en anpassad taxi bäst svarar behovet. Många, som hittills enbart åkt med färdtjänst, skulle skaffa egen bil och ta anpassad taxi när den egna bilen är på service eller när vädret medför hälsorisker.

Mobilitetsersättningen

- befriar brukaren från beroendet, främjar kontroll över vardagen och självbestämmande och gagnar
därmed deltagande i arbetsmarknaden, familj och samhället;
- gör den enskilde oberoende av kommunens ekonomi och prioriteringar eller riksfärdtjänstens
regelverk och byråkrati, oberoende av var man bor i landet.

I kombination med lagstiftad rullstolsanpassning av alla taxibilar (med Storbritannien och Australien som förebild) skulle mobilitetsersättningen medföra en hittills oanad rörlighet, självbestämmande och livskvalitet för den enskilde och anhöriga samt bättre resursutnyttjande för samhället.