Independent Living Institute www.independentliving.org

Taxi för alla | Framtidsvision | Faktaruta | Pressarkiv | Taxi site översikt

Taxi för alla - Projektbeskrivning

Bakgrund

Många personer som vill vara aktiva och rörliga på sin fritid, är småbarnsföräldrar eller som har ett rörligt arbete upplever färdtjänstbusslösningen med långa förbeställningstider och brist på flexibilitet som begränsning.

I många städer utomlands finns rullstolstillgängliga taxibilar som går i reguljär taxitrafik. Efter januari 2004 måste alla taxibilar i Storbritannien och Australien enligt lag kunna ta kunder som sitter kvar i sina rullstolar under resan. Redan idag är samtliga taxibilar i London anpassade på detta sätt.

Syfte

Syftet med projektet var att testa lösningen med rullstolstillgängliga bilar i reguljär taxitrafik i Stockholms län med avseende på:

Förstudie

Med medel från Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) och Stockholms läns landstings färdtjänst genomförde Independent Living Institute 2001/2002 en förstudie för att rekrytera och förbereda färdtjänstbussberättigade personer för projektet; väcka intresse hos taxirörelsen; utarbeta avtal mellan de berörda partnerna, finna organisatoriska lösningar och arbeta fram beslutsunderlag för färdtjänst-nämnden som i maj 2002 tog beslut att medverka i projektet.

Försöksprojekt

Ett 50-tal färdtjänstbussberättigade personer och tre taxiväxlar med sammanlagt ett 30-tal anpassade bilar deltog under tiden sep 2001 - dec 2002 i försöket. Bilarna av typ Volkswagen Caravelle med ramp bak och Chrysler Voyager med lågt golv och en liten ramp på sidan gick i reguljär taxitrafik. Taxiåkerierna bekostade anpassningen av bilarna och debiterade färdtjänsten taxameter-avgiften.

Deltagarna ringde till de tre taxiväxlarna för att beställa en bil som – enligt avtal – kom senast inom 45 min. I övrigt gällde för deltagarna samma avgifter och regler som för färdtjänstbuss.

Utvärdering

Docent dr Stefan de Vylder och Acumenta följde projektets ekonomiska respektive kvalitativa aspekter.

Rullstolstaxi

Den dåvarande (före valet hösten 2002) färdtjänstnämnden beslöt i maj 2002 att ta med Taxi för alla-konceptet i sin upphandling av entreprenörtjänster. Ett något förändrat försöksprojekt, ”Rullstolstaxi” löper mellan feb 2003 och mars 2004. Skillnaden mellan Taxi för alla och Rullstolstaxi är att alla färdtjänstbussberättigade kan använda Rullstolstaxi, att brukaren av Rullstolstaxi måste räkna med samkörning (innebär osäkerhet kring tider) och att åkerierna med Rullstolstaxi får ett fast pris för körsträckan istället för som i Taxi för alla taxameterpris.

Nästa upphandling

I maj 2003 kommer den nuvarande (efter höstens val) färdtjänstnämnden att upphandla entreprenör-tjänster för perioden fr o m mars 2004. Deltagarna i Taxi för alla-projektet och brukare av nuvarande Rullstolstaxi väntar nu med spänning på om Taxi för alla-konceptet kommer att finnas kvar efter februari 2004.

Framtidsvision

En statlig mobilitetsersättning, analogt till assistansersättningen (LASS), från socialförsäkringen till den enskilde för kostnader för dagens färdtjänst, riksfärdtjänst och bilstöd samt lagstiftning om taxibilars anpassning à la Storbritannien och anpassning av kollektivtrafiken à la USA skulle lösa de flesta transportproblem.