Taxi för alla-projektets utvärdering - kvalitativ sammanfattning

Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/ingelstam200303.html

Taxi för alla | Framtidsvision | Faktaruta | Pressarkiv | Taxi site översikt

 

Anders Ingelstam, Acumenta, 2003-03

Hela rapporten: PDFPDF, (58 KB), Word format (85 KB)

”Jag blir nu behandlad som en kund, inte som en rullstol som skall förflyttas från punkt A till punkt B.”

Studien bedömer dels kvaliteter och effekter i projektet utifrån brukarperspektivet, och dels huruvida brukarnas resmönster påverkats av Taxi för alla (TfA) erbjudandet. Utvärderingen har studerat det mänskliga perspektivet med utgångspunkt från dem det berört. Därför har det hela tiden varit deltagarnas upplevelse av den nya resetjänsten TfA som stått i centrum för studien.
Metoden har i huvudsak varit återkommande intervjuer med ett litet urval (10 pers.) av användare, där frågeställningarna i princip varit de samma. Det har handlat om Tillgänglighet, Bemötande, Säkerhet och Komfort, samt Självbestämmande.

Sammanfattningsvis har man gått från en, för alla inblandade, lite trevande start, till att ha funnit rutiner och arbetsformer som idag fungerar tillfredsställande. Kanske med undantag av tillgängligheten, vilken några av de intervjuade upplever som för dålig.

Gruppen är enig om att TfA har gett dem en ökad frihetskänsla och möjlighet till självbestämmande. Detta betyder inte nödvändigtvis att alla reser väldigt mycket mer, men blotta vetskapen att man har möjligheten är tillfredsställande. Det är därför tydligt att TfA har givit gruppen ytterligare ett sätt att resa, en valmöjlighet till att överväga då en resa skall göras. För de flesta i gruppen betyder detta inte att man slutat helt med färdtjänst, den funktionshindrade har helt enkelt fått ett alternativ till.

En vana, ett djupt rotat beteende tar lång tid att ändra på. Projekttiden har varit alltför kort för att kunna bedöma TfAs inverkan på resmönster. Det studien visar på är att projektet givit nya möjligheter att resa och att resan upplevs som mer lustfylld. Det är dock många andra saker som också påverkar resmönstret, inte minst vanan, att välja det kända trygga framför det nya osäkra.

De erfarenheter och upplevelser som framkommit genom projektet Taxi för alla skall ses som ett bidrag till ett beslutsunderlag gällande framtida resformer och fordonstyper för funktionshindrade. Det vore emellertid intressant att få se en ideologisk, inte bara en strikt ekonomisk diskussion gällande funktionshindrades integration i samhället, då även när det gäller möjligheten att förflytta sig med samma frihet som icke funktionshindrade.