Study and Work Abroad

Studera eller arbeta utomlands med funktionshinder

Study and Work Abroad for All, SWAFA, underlättar för unga med funktionshinder att studera och praktisera i ett annat land. Projektet (2003 - 2005) drevs av Independent Living Institute och finansierades av Allmänna Arvsfonden. Vi har i en katalog samlat fakta och allmän information om utlandsstudier. Katalogen innehåller även volontärarbeten och råd till organisationer och företag om hur man kan utarbeta sin policy gentemot vissa uppställda krav för tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Katalogen omfattar 354 universitet och 157 organisationer i 37 länder och är på engelska.

På den här sidan hittar du dock några viktiga svenska myndigheter och organisationer som sysslar med utlandsstudier och -praktik.

Innehåll:

 

Svenska länkar om studier och praktik utomlands

SyoGuiden - www.syoguiden.com.
Allmän och bra information om studier i flera länder, bl.a. om utbildningar, behörighetskrav, visum, kostnader, CSN:s regler, andra finansieringsmöjligheter m.m.

Studera.nu - www.studera.nu/utlandsstudier.
Komplett och aktuell information om studier i många länder.

CSN:s hemsida för studier utomlands.
Information om studielån för universitetsavgifter, studie- och praktikresor m.m.

CIU - Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte och  www.MyTellus.com.
Bra information om aktuella erbjudande av studier och praktik samt tips om billiga resor, bost- äder i utlandet och annan relaterad information.

STARS - STudy Abroad Report System.
STARS är en databas med både statistisk information och över 6000 reseberättelser skrivna av svenska studenter som tillbringat en studieperiod utomlands. Om du planerar att läsa utomlands och har ett stort intresse av att få reda på så mycket som möjligt om hur andra upplevt sina utlandsstudier är STARS en sajt för dig.

CIS - Center for International Studies.
Officiell representant för flera universitet i Canada, Australien, Nya Zeeland och USA som erbjuder studieplatser till svenska ungdomar.

Internationella Programkontoret för Utbildningsområdet, IPK.
Administrerar de europeiska programmen Erasmus, Leonardo och Interpraktik.

"Mobilitet, en rättighet för alla".
Särskilt intressant för ungdomar med funktionshinder som söker praktik i ett annat europeiskt land.

Sverige-Amerika Stiftelsen.
Stiftelsens huvuduppgift är att dela ut stipendier till svenska studerande och forskare för högre utbildning och forskning i USA och Kanada.

STINT.
Stiftelsen för Internationalisering av Högre Utbildning och Forskning stödjer internationellt utbyte och samarbete. Stiftelsen delar ut olika stipendier och bidrag varje år till högre utbildning och forskning.

Om funktionshinder och studier eller praktik utomlands

Den officiella information som finns hos universitet, företag, myndigheter och organisationer ger sällan entydiga och uttömmande svar på alla frågor. Vi försöker därför uppdatera den här sidan kontinuerligt och tar gärna emot korta notiser, länkar, berättelser av egna erfarenheter m.m. som kompletterar vår information.

Många universitet i Europa, Australien, Kanada och USA erbjuder stöd för studenter med funktionshinder i form av fysiska eller organisatoriska anpassningar, teckenspråkstolkning, ledsagning m m. Kontakta gärna det universitet du är intresserad av och fråga hur dina behov kan tillgodoses och vem som förväntas betala för det.

Den europeiska unionen, EU, har fortfarande inte reglerat vilka rättigheter studenter och praktikanter med funktionshinder har när det gäller anpassningar eller stödinsatser i ett annat land. Det finns dock flera utbytesprogram, bilaterala avtal och kontakter mellan universiteten, exempelvis nätverket och databasen Higher Education Accessibility Guide (HEAG). Nätverket bildades för att förbättra samarbetet inom EU och har bland annat information om kontaktpersoner på land- och universitetsnivå. Kontaktperson i Sverige är Monika Svalfors på Stockholms universitet som även ansvarar för www.studeramedfunktionshinder.nu

Assistans, teckenspråkstolkning och ledsagning

Socialstyrelsens Institut för Särskilt Utbildningsstöd, SISUS kan ge stöd med personlig assistans vid utlandsstudier. Stöd beviljas i mån av tillgängliga medel och som komplement till andra stöd till exempel från Försäkringskassan. Sisus kan inte garantera full kostnadstäckning. Läs mer på "Riktlinjer för särskilt utbildningsstöd vid högskolestudier".

Enlig Riksförsäkringsverkets "Vägledning 2000:2" har man rätt till assistansersättning under högst ett år om man bor i annat EU-land och högst 6 månader om man bor utanför EU. Läs under titeln "4.5 Bosättningsbaserade förmåner vid utlandsvistelse". Huruvida ersättningen kan tas med utomlands regleras i Socialförsäkringslag (1999:799). Huvudregeln är att man ska vara bosatt i Sverige för att ha rätt till assistansersättning. Lagen betraktar dock utlandsstuderande som bosatt i Sverige.

"5 § En i Sverige bosatt person som lämnar landet för att studera i ett annat land skall fortfarande anses vara bosatt i Sverige så länge han eller hon genomgår en studiestödsberättigande utbildning eller har utbildningsbidrag för doktorander."

Enligt samma lag (3 kap. 1 § 7.) har de som är bosatta i Sverige rätt till assistansersättning.

CSN kan i vissa fall ge s k merkostnadslån för kostnader som är relaterade till dina utlandsstudier. Även om prövningen är restriktiv borde man kunna räkna med assistanskostnader, vissa hjälpmedel m.m.

Hjälpmedel

Din arbetsterapeut och hjälpmedelscentralen vet vilka hjälpmedel och reservdelar du kan ta med. Flygbolagen brukar kunna ta med en del hjälpmedel. Fråga först. Kolla med tillverkaren av de hjälpmedel som du behöver ta med, vem på din destination som servar eller säljer dem. Vill man köpa ett hjälpmedel utanför Sverige måste man räkna med att betala det själv. Eftersom du står för reparationskostnaderna utomlands, bör du ta reda på, innan du åker, om och var i Sverige du kan söka medel till det. Ta med instruktioner, kopplingsschema m. m. som kan tänkas underlätta eventuella reparationer.

Om du behöver ta med bilen, köpa bil på plats, har frågor angående eventuell införsel till Sverige när de kommer hem igen, bilförsäkringen eller körkortet, kontakta Motormännens Riksförbund.

Anpassningar på studie- eller praktikplatsen samt boendet

I några länder, exempelvis USA, Storbritannien och Australien är ett universitet skyldigt att göra de nödvändiga anpassningarna så att du kan läsa där. I vår katalog hittar du länkar till universitetens hemsidor, om deras policy, anpassningar och service till studerande med funktionshinder samt kontaktpersoner för mer detaljerad information.

Lokala resor

För att få en uppfattning om de möjligheter till förflyttning som står till buds på din planerade destination är det bäst att kontakta handikapporganisationer på plats, eftersom det finns så stora skillnader i nationell lagstiftning (eller brist på den) om kollektivtrafikens tillgänglighet, i regionala eller lokala förordningar, i ambitionsnivå och prioriteringar.

Du kan söka extra studielån från CSN för de merkostnader som uppkommer på grund av särskilda transportbehov.

Försäkring och hälsa

Finns det problem att få vanlig hälsoförsäkring när man har funktionshinder? Blir det dyrare?

Ett villkor för att du får studiemedel från CSN för utlandsstudier är att du är försäkrad. Du kan även få extralån för försäkringskostnader.

CSN har i samarbete med försäkringsmäklaren Aon Sweden AB tagit fram två försäkringar: Trygghetsförsäkring och utlandsstudieförsäkring. Studerande med funktionshinder försäkras på samma villkor som andra. Du kan läsa mer om villkor och premier för utlandsstudieförsäkringen på CSN:s och Länsförsäkringars hemsidor.

Sidan uppdaterad 2006-05-30.