Judith E Heumann i amerikanska utrikesdepartementet

Judith Heumann - Adolf RatzkaIn English

Judith Heumann, föregrundsfigur av den amerikanska och internationella Independent Living-rörelsen har fått en nyinrättad position inom utrikesdepartement som rådgivare för internationella rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Positionen är förmodligen jämförbar med en politisk sakkunnig i Sverige. Redan i somras när President Obama undertecknade FN Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar tillkännagav han planer för att inrätta positionen. Heumann lämnar därmed sin befattning som högsta chef för tjänster för människor med funktionsnedsättningar i Washington D.C. som hon innehaft sedan 2006.

Innan dess arbetade Heumann för Världsbanken som rådgivare för funktionshinderfrågor och internationell utveckling mellan 2002 och 2006 och tjänstgjorde som President Clintons statssekreterare och chef för den federala myndigheten Special Education and Rehabilitation Services 1993-2001. Hon var en av initiativtagarna till World Institute on Disabilitiy (WID) i Oakland, Kalifornien - Independent Living-rörelsens forskningscenter i USA -  där hon tillsammans med Ed Roberts delade ledningen 1982-1993. Hon var med och startade Center för Independent Living Berkeley, enligt många det första i världen, där hon arbetade som biträdande verksamhetsledare 1975-1981. Judy började sin karriär som funkisaktivist på tidigt 1970-talet när hon vägrades anställning som lärare på grund av sin funktionsnedsättning trots att hon avlade lärarexamen. Hon stämde staden New York, vann och startade organisationen Disabled in Action.
 
Judy har varit i förfronten av Independent Living-rörelsen från begynnelsen i USA och internationellt. Hennes yrkeskarriär speglar rörelsens tilltagande betydelse i USA och även andra världsdelar där ett växande antal tidigare aktivister flyttar till lagstiftande och verkställande positioner.
 
Judy har varit viktig för tillkomsten av Independent Living-rörelsen i Sverige och många andra länder. Hon och Ed Roberts föreläste 1983 i Stockholm om Independent Living filosofin och arbetssätt, ett budskap. Det var starten till Independent Living-rörelsen i Skandinavien. Judy har ofta kommit tillbacka till Sverige för workshops och föredrag. Den här bilden visar henne tillsammans med Adolf Ratzka 2008 när vi firade 25 år av Independent Living i Sverige.
 
Judy har föreläst och fått vänner i hela världen under många år. Hon har en imponerande förmåga att bli vän med de hon träffar oavsett om det är nya medlemmar i rörelsen på gräsrotsnivå eller höga regeringsrepresentanter. I sin nya position kommer hon ha inflyttande över bland annat amerikanska och internationella biståndsprogram. Med sitt personliga och varma sätt, sina breda erfarenheter och kunskaper på många plan och genom sitt övertygande exempel –Judy är beroende av personlig assistans och elektrisk rullstol -  kommer hon ha ännu större möjligheter att främja våra rättigheter som personer med funktionsnedsättningar.
 

Adolf Ratzka

-------------------------------------------------

Judith E Heumann joins the US State Department

Judith Heumann, an international leader in the Independent Living and disability rights movement has joined the U.S. Department of State (Ministry of Foreign Affairs) as their Special Advisor for International Disability Rights starting June 2010.  This position was announced last summer, when President Obama and Minister of Foreign Affairs Clinton declared that the United States would sign the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).  Heumann resigned from her position as Director of the Department on Disability Services for the District of Columbia which she has had since 2006.
 
Previously, Heumann was the Advisor on Disability and Development for the World Bank from 2002 - 2006 and served as President Clinton's Assistant Secretary for the Office of Special Education and Rehabilitative Services 1993 - 2001.  She was a cofounder of the World Institute on Disability in Oakland, California, and served there 1982 -1993.  She was also a cofounder of the Berkeley Center for Independent Living working as Deputy Director from 1975 to 1981. She started her career as disability advocate in the early 1970’s when she after earning a teaching credential was refused employment as a teacher, took New York City to court, won and started the organization Disabled in Action in New York City.
 
Judy Heumann has been at the forefront of the Independent Living Movement since its beginnings both nationally in the US and internationally. Her personal career reflects the growing importance of our movement in the US and worldwide with an increasing number of former activists moving into positions of policy and executive power.
 
Judy has been instrumental in helping importing the Independent Living Movement to Sweden as well as many other countries. She and the late Ed Roberts lectured in December 1983 in Stockholm on the Independent Living philosophy and approach. This was the start of the Independent Living Movement in Scandinavia. Since then she has returned many times for training workshops and lectures. The picture shows her together with Adolf Ratzka in 2008 celebrating 25 Years of Independent Living in Sweden.
 
Judy has travelled widely lecturing and networking tirelessly. Her many personal friends in Europe and all over the world can testify to her ability to make friends with people she meets whether they are grass-roots level newcomers to the movement or highly placed government officials. Her new position will allow her to influence US and international development programs. With her genuine warmth, impressive knowledge and experience on many levels as well as through her convincing personal example Judy who uses personal assistance and an electric wheelchair will now have an even wider base to promote the rights of persons with disabilities.
 
Adolf Ratzka