Kampanjen om funktionshinder

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/daa-aboutsv.html

 

In English

1. Kampanjens syfte

DAA, Disability Awareness in Action (Kampanjen för medvetenhet om funktionshinder), är en internationell upplysningskampanj riktad mot allmänheten för att främja, stödja och samordna nationella kampanjer för målen i FN:s två program United Nations Decade of Disabled Persons (De funktionshindrades årtionde, 1983-1992) och WPA, World Programme of Action Concerning Disabled Persons (Globala aktionsprogrammet för funktionshindrade).

Årtiondeprogrammet visade på de stora behoven av att omvandla programförklaringar för funktionshindrade till åtgärder och framför allt koncentrera sig på lika rättigheter för de funktionshindrade. Mycket har redan åstadkommits. Internationella lekmannaorganisationer för funktionshindrade (INGO) har en tid arbetat tillsammans för att skapa ramar för sitt agerande, vilka bygger på de två FN-programmen ovan.

Detta basarbete formuleras i en så kallad bekräftelse, som är avsedd att undertecknas av statschefer, där de bekräftar sitt åtagande enligt WPA. År 1992 avslutades de funktionshindrades årtionde. Vi måste se till att bekräftelsen skrivs under och att det i varje land stöds av en kompletterande handlingsplan.

En nationell handlingsplan för funktionshindrade kommer dock bara att vara effektiv om de och deras organisationer kan använda kanaler och kontakter som leder till inflytande i regeringar och ökar medvetenheten om funktionshindrades problem bland allmänheten. DAA arbetar för dessa mål genom delaktighet, partnerskap och information och PR.

Delaktighet

DAA arbetar tillsammans med de funktionshindrade och deras organisationer för att stimulera nationella kampanjer om de funktionshindrades frågor. I vissa länder har de funktionshindrades organisationer uppnått status som lobbyister och skapat kanaler för inflytande. Denna erfarenhet kan man dela med sig till andra organisationer, särskilt i utvecklingsländer, där en nationell politik på området knappast finns. DAA inriktar sig särskilt på utvecklingsländer, funktionshindrade kvinnor och andra underrepresenterade grupper av funktionshindrade.

Partnerskap

Tidigare har inte de funktionshindrade och deras organisationer haft tillgång till information som kunde ge dem makt, t. ex. kunskap om utveckling, om hur man organiserar sig och om strategier för social förändring. DAA erbjuder en resursbas för rådgivning och information till stöd för partnerskap mellan regeringar, policymakare, lekmannaorganisationer, industrin, massmedier och de funktionshindrade.

Information och PR

Felaktiga bilder av funktionshinder har varit ett stort hinder i allmänhetens och policymakarnas förståelse för de funktionshindrades problem. Den information om massmedier som finns i denna publikation avser att hjälpa de funktionshindrades organisationer att skapa en större medvetenhet om de funktionshindrades frågor i medierna och därmed hos människor i allmänhet.

2. Deltagande organisationer

DPI, Disabled Peoples' International (De funktionshindrades international) är en organisation för självhjälp. Dess målsättning är att de funktionshindrade ska uppnå fullständig delaktighet och jämställdhet i varje samhälle. DPI:s nätverk omfattar över 90 nationella medlemsorganisationer, av vilka mer än hälften finns i utvecklingsländer. De nationella medlemsorganisationerna har som mål att representera olika funktionshinder på gräsrotsnivå. Rådgivande status i ECOSOC, UNESCO, ILO, UNOV.

IMPACT är ett internationellt initiativ för att förhindra uppkomsten av funktionshinder, lanserat av FN:s utvecklingsprogram, Världshälsoorganisationen WHO och UNICEF. Det internationella kontoret i Geneve samordnar nationella IMPACT-stiftelser i ett antal utvecklingsländer och utvecklade länder. Tillsammans med regeringar, institutioner och massmedier hjälper stiftelserna till med att starta lågkostnadsalternativ för att bekämpa funktionshinder.

ILSMH, International League of Societies of Persons with Mental Handicap (Internationella förbundet för föreningar för personer med intellektuella funktionshinder), är den enda organisation som företräder världens 40 miljoner människor med intellektuella funktionshinder, deras familjer och de som arbetar för dem. Förbundet omfattar nu 100 föreningar från 67 länder. De arbetar för att hjälpa sina medlemmar att uppfylla de mål som svarar mot de lokala behoven. ILSMH har rådgivande status inom FN.

RI, Rehabilitation International (Rehabiliteringsinternationalen), är en sammanslutning av 145 organisationer i 82 länder som leder program för assistans till funktionshindrade och alla som arbetar med förebyggande insatser, rehabilitering och integrering.

WFD, World Federation of the Deaf (De dövas världsfederation), är en internationell organisation för nationella föreningar för döva. WFD grundades 1951 och arbetar för full delaktighet och jämställdhet för de döva. Rådgivande status inom FN.

DAA:s styrelse

 

Ordförande: Henry Enns (DPI)
Vice ordförande: Murray Holmes (WFD)
Vice ordförande: John Chillag (ILSMH)
Sekreterare: Anneli Joneken (DPI)
Skattmästare: Senator Eita Yashiro (DPI)
Information: Mary Holland (RI)

DAA:s personal

 

Projektledare: Rachel Hurst
Projektassistent: Kate Gane
Administrativ assistent: Neil Harvey
Informatör: Agnes Fletcher
 

Disability Awareness in Action
11 Belgrave Road, Room 109
London SW1V 1RB
United Kingdom
Tel 44-71-834 04 77
Fax 44-71-821 95 39
DAA_ORG@compuserve.com