Taxi för alla-projektets utvärdering - ekonomisk sammanfattning

Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/vylder200303.html (In Swedish).

 

docent dr Stefan de Vylder, 2003-03

Hela rapporten: PDFPDF, (72 KB), Word format (115 KB)


Projektets målsättning var förbättrad rörlighet och tillgänglighet, och därmed livskvalitet, för funktionshindrade med behov av specialfordon. Vår slutsats är att pilotverksamheten Taxi för Alla (TFA) på ett positivt sätt bidragit till att uppnå detta syfte. De som har ingått i pilotgruppen har ökat sitt resande under försöksperioden – dock ej med lika mycket som man kanske hade haft anledning att förvänta sig.

Fördelningen av resor skiljer sig mycket kraftigt inom pilotgruppen. Ett litet antal brukare har svarat för en mycket hög andel av det totala resandet. Ett visst missbruk kan inte uteslutas.

Det är svårt att exakt beräkna taxiföretagens lönsamhet när det gäller TFA. Samtliga företag anger dock att försöket varit lönsamt. De svar vi fått varierar från ”lönsamt”, ”lika lönsamt som annan trafik” till ”mycket lönsamt’.

Våra kalkyler pekar på att vissa krav måste vara uppfyllda för att projektet skall ge lönsamhet. Bland annat fordras att de åkare som investerat i en rullstolsanpassning av sina fordon kan erhålla ett visst lägsta antal TFA-körningar.

Vad gäller det ekonomiska utfallet för Färdtjänst kan konstateras att de totala kostnaderna för försöksprojektet med god marginal hållit sig inom den budgeterade ramen.

Medelkostnaden per resa har varit betydligt högre för TFA i jämförelse med Färdtjänstbuss och taxi. Men genom att resorna varit längre än för bussar och taxi har kostnaden per kilometer varit något lägre än vid andra resor.

Kostnaderna sep 2002 för målgruppen (de 15 000 färdtjänstbussberättigade i Stockholms län)

  Totalkostnad (t.kr) Kostnad per resa(kr) Genomsnittlig -reslängd (km) Kostnad per km Kostnad per km och passagerare (kr)
TFA 258 456 19 24 24
Färdtjänstbuss 533 308 11 29 29
Taxi 22 179 11 16 12

Sammanfattningsvis är vår bedömning att projektet infriat de flesta av brukarnas förväntningar samtidigt som taxiföretagen också varit nöjda med verksamheten. För Färdtjänst har kostnaderna snarast varit lägre än väntat. Om verksamheten permanentas kan dock kostnaderna förväntas öka relativt kraftigt. Även vid en mycket kraftig expansion av verksamheten kan dock de totala kostnaderna för Färdtjänst beräknas bli av marginell betydelse i förhållande till Färdtjänsts totala kostnader.

File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon vylder200212.pdf258.41 KB
Microsoft Office document icon vylder200212.doc126 KB