Protokoll § 281, Handlingsplan med förslag till åtgärder för att få färdtjänstbudgeten i balans (förslag 68)

Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/stklms-lan20031007.html (In Swedish.)  

Taxi för alla | Framtidsvision | Faktaruta | Pressarkiv | Taxi site översikt

 

Stockholms läns landstings Landstingsfullmäktige

Protokoll 2003-10-07

§ 281
Handlingsplan med förslag till åtgärder för att få färdtjänstbudgeten i balans
(förslag 68)

LS 0306-2001
I ärendet yttrade sig Johan Sjölander, Boris von Uexküll, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Birgitta Bexelius, Janne Stefanson, Ulla Dahl, landstingsrådet Anna Berger Kettner, Pelle Börjesson, landstingsrådet Stig Nyman, Birgitta Henricson, landstingsrådet Maria Wallhager, Hans-Erik Malmros, Lena-Maj Anding, landstingsrådet Ingela Nylund Watz samt Margareta Cederfelt.

YRKANDEN

1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) återremiss av ärendet
3) avslag till landstingsstyrelsens förslag
4) bifall till m-, fp- och kd- ledamöternas förslag innebärande ”att uppdra åt färdtjänstnämnden att snarast återkomma till landstingsfullmäktige med en opartisk utredning och analys av rullstoltaxi där hänsyn också tas till möjligheten att rullstolstaxis kunder kan samåka med övriga färdtjänstkunder och därmed möjliggöra att rullstolstaxi kan fortleva”

Återremissyrkandet togs först upp till behandling.

Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till återremissyrkandet och fann att fullmäktige avslagit yrkandet. Begärd votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition. Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet.

Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 72 ja-röster, 71 nej-röster, och att 6 ledamöter varit frånvarande.

Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.

BESLUT

Fullmäktige beslutade avslå återremissyrkandet.

RESERVATION

M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för återremissyrkandet. Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall respektive avslag till landstingsstyrelsens förslag och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.

Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition. Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat avslå landstingsstyrelsens förslag. Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 72 ja-röster, 71 nej-röster, samt att 6 ledamöter varit frånvarande.

Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 4.

BESLUT

Fullmäktige beslutade att bifalla landstingsstyrelsens förslag.

RESERVATION

M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för avslagsyrkandet.

Till sist ställde ordföranden propositioner om bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas yrkande under 4) ovan och fann att fullmäktige avslagit yrkandet. Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition. Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat bifalla m-, fp- och kd- ledamöternas förslag. Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 72 ja-röster, 71 nej-röster, samt att 6 ledamöter varit frånvarande.

Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 5.

BESLUT

Fullmäktige beslutade att avslå yrkandet.

RESERVATION

M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för det gemensamma förslaget.

BESLUT

Fullmäktige hade sammanfattningsvis beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag att avgiften för resa med rullstolstaxi skall överensstämma med avgiften för bil för eget bruk - 50 procent av taxameterbeloppet dock minst 50 kronor, fr.o.m. den 15 oktober 2003.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.