Besök av Bizchut - Organisationen för Mänskliga Rättigheter till Personer med Funktionshinder i Israel

Seminarium 25:e januari 2012 med Esther Sivan, VD för Bizchut – Organisationen för Mänskliga Rättigheter till Personer med Funktionshinder i Israel.

I samarbete mellan Independent Living Institute (LI) och Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Klicka på länken för att gå till transkribering och översättning av seminariet.

Lagen som verktyg handlar om hur vi i Sverige kan använda lagstiftning som ett effektivt verktyg för att skapa samhällsförändringar. Independent Living Institutes arbetar för närvarande med en förstudie kring vilka behov och förutsättningar som finns till detta. Vi har ett antal utländska förebilder och Bizchut – Organisationen för Mänskliga Rättigheter till Personer med Funktionshinder i Israel är en av dessa.

Historiskt är det ovanligt att lagstiftning används som verktyg för samhällsförändring i Sverige, i alla fall när det gäller lika villkor inom funktionshinderområdet. Vi förlitar oss ofta på lobbying och policybeslut. Diskrimineringsärenden överlämnar vi åt det allmänna att hantera genom Diskrimineringsombudsmannen. Men DO är oavsett sitt uppdrag en statlig myndighet. För att skapa förändringar i samhället så är det viktigt att det civila samhället deltar i arbetet.

- Vi [DO] behöver bli mer effektiva i vad vi gör och det civila samhället kommer att bli mer effektivt genom det här projektet.

Paul Lappalainen, Senior expert/rådgivare DO

Bizchut startade för ungefär 20 år sedan, 1992 som en del av den israeliska medborgarrättsrörelsen. Vår målsättning är att främja jämlikhet för personer med alla sortera funktionsnedsättningar genom att möjliggöra självbestämmande och full delaktighet inom alla områden i samhällsgemenskapen. I Israel är man den ledande organisationen inom sitt område.

Bizchut är en betydelsefull aktör inom israelisk rättsbildning. En av de absolut viktigaste aktionerna vi har gjort är att driva igenom lagstiftningen om Lika Rättigheter för Personer med Funktionsnedsättningar, 1998.  Israel har också en Kommission för Mänskliga Rättigheter för Personer med Funktionshinder, vilken kom till i och med den nya lagen.

Bizchut arbetar dock delvis annorlunda än Kommissionen vilken fokuserar på att lösa problemet för individer som vänder sig till denna.  Under det decennium Kommissionen funnits till har den drivit färre än tio fall till domstol.

-  Vårt perspektiv är ett annat. Vi vill skapa förändring. Vi vill förändra policy, oavsett om vi och den klagande vinner eller förlorar det individuella rättsfallet. På så sätt slipper andra personer att bli diskriminerade på samma sätt. Så vi använder lagen som ett verktyg till att tillförsäkra en individ de rättigheter han har – vilket är det konventionella sättet att använda den – men också som ett verktyg för förändring, för politisk påverkan.

Esther Sivan, VD Bizchut

Förstudien drivs av Independent Living Institute tillsammans med de medsökande organisationerna:
DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder; Personskadeförbundet RTP – rehabilitering, tillgänglighet och påverkan; STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige; Lika Unika; samt Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen.

Diskrimineringsombudsmannen har förmedlat sitt stöd till projektet.

Allmänna Arvsfonden har beviljat medel till förstudien.