Peer Support - En sjöman ber inte om medvind - han lär sig segla

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/peersupport.html (In Swedish.)

En av de allra viktigaste och mest centrala delarna i Independent Living-rörelsen är Peer Support. Begreppet har vi importerat från våra vänner i den amerikanska Independent Living-rörelsen och är svårt att översätta direkt till svenska, men det handlar om att personer i samma situation hjälper varandra genom information, råd och stöd på lika villkor. Det rör sig många gånger om ett utbyte av praktisk information och tips men även mera personliga erfarenheter och insikter. Peer Support är dock ingen terapiform.

På följande sidor kan du läsa om varför Peer Support behövs och på vilket sätt det kan användas för att förbättra din situation.

Även om det finns en rad vackra deklarationer om allas lika rättigheter i det svenska samhället, vet de flesta av oss som har funktionshinder att vi inte kan tillgodogöra oss samhällsresurserna på lika villkor. Det finns ju hinder överallt. Dessutom anser många icke-funktionshindrade att ett liv med ett funktionshinder automatiskt måste vara en katastrof eller åtminstone en tragedi - svår att uthärda.

Vi brukar kallas "de svagaste i samhället". Fosterdiagnostiken talar tydligt att våra liv anses som värdelösa. Om man utsätts for ett bombardemang av såna värderingar är det lätt att själv börja misstro sitt eget värde. Självkänslan krymper - det blir svårt att acceptera sig själv om inte omgivningen gör det.

Bryt Mönstret!

För att bryta den här utvecklingen är det viktigt att få lära sig att man inte är ensam om detta förtryck - för det är vad det handlar om - och att förtrycket finns inbyggt i systemet och inom oss själva. Och det är där vi måste börja, med oss själva. Adolf Ratzka - som är en välkänd profil i STIL - säger:

  • Ju fler man känner som reagerar på samma sätt i samma situation - desto säkrare kan man vara på att det inte är ens eget fel när man känner sig förbannat, frustrerad och deppig. Det hjälper att få träffa andra med samma upplevelser. Mönstren blir tydliga. Samtidigt lär man sig av de andra hur man kan göra något åt det. Alltid är det något man kan göra. Om man inte ser det själv, så ser det andra. Tillsammans har vi en enorm kunskaps- och erfarenhetsbas.
  • Peer Support kan vara något så enkelt som att träffa någon som kör en ny rullstolsmodell, och fråga vad han/hon tycker. Att använda sig av varandras erfarenheter alltså, säger Adolf.

Formen för Peer Support kan variera. Man kan stöta ihop på gatan, men man kan också bestämma sig för att träffas och utbyta erfarenheter, två eller flera personer. På tisdagskvällarna brukar 10-12 personer träffas på STILs kansli för Peer Support på ett bestämt tema med två samtalsledare. Man behöver inte vara medlem i STIL, men man måste ha behov av personlig assistans. Ämnena varierar, men har en anknytning till personlig assistans.

Oftast blir det utbyte kring såna ämnen som hur man fastställer sitt assistansbehov och motiverar det inför kommunen, hur man rekryterar bra assistenter med allt det innebär från att formulera annonser till själva intervjusituationen, hur man schemalägger och ger anvisningar, vad man ska tänka på som arbetsledare, hur man kan använda personlig assistans för att förverkliga sina drömmar.

  • STILs uppgift är att hjälpa medlemmarna med personlig assistans och allt som har med det att göra, säger Adolf Ratzka. Eftersom våra resurser är begränsade, vill vi gärna hålla oss till det - också på tisdagskvällarna. Samtidigt kan man säga att det mesta i våra liv har ett samband med personlig assistans på något sätt. Personlig assistans är som navet i ett hjul, där ekrarna kan vara det dagliga hushållsarbetet, förflyttning i stan, mitt arbete, bostaden, mina hjälpmedel, relationerna inom familjen, min syn på mig själv m.m.
  • Även sex och samlevnad till exempel kan ses utifrån det perspektivet. För att se och klargöra dessa samband behövs det dock alltid samtalsledare och gruppmedlemmar som själv har behov av personlig assistans.

Role Modelling

Rådgivning och stöd på lika villkor - det förutsätter att vi verkligen ser varandra som resurser - därför ska de som leder samtalet under Peer Support-kvällarna inte vara "experter". De måste ha egna, direkta erfarenheter, enligt Independent Living-rörelsens ideologi. Eftersom vi alla har olika erfarenheter att dela med oss av, ska alla uppmuntras att delta i diskussionen. Och målet är att man ska känna igen sig i någon annan och se den som en förebild, som man kan lära av: "Om han kunde...så kan jag kanske också!" Det här kallas Role Modelling med en engelsk term, och är en av hörnstenarna i Peer Support. Det är ett viktigt verktyg i många självhjälpsgrupper, och innebär att man erkänner varandra som resurspersoner.

  • Förebilden i form av en annan person, som jag kan identifiera mig med, har mycket starkare effekt än om jag får samma råd av en expert i vit rock, säger Adolf Ratzka.

Empowerment

Det andra begreppet inom Peer Support är Empowerment - som kan översättas med att ge sig själv och varandra makt.

  • Om jag får höra i gruppen hur andra har försökt lösa samma problem, som jag brottas med, så lär jag mig att jag inte är hjälplös utan att jag har valmöjligheter, kan välja vilken lösning jag kan pröva först. Det ger mig känslan att jag själv kan förbättra min situation, och det är makt, säger Adolf.
  • Den som anser sig kunna förändra sin situation ger automatiskt sig själv makt, medan den som enbart litar på "experter" frånhänder sig sin makt, och lägger den hos experten. Sen måste man vädja till experten för att få inflytande över sin situation.
  • Det är många som tror att deras öde ligger i hemvårdsassistentens händer, säger Adolf Ratzka, men det gäller att byta perspektiv. Vi måste lära oss att se oss själva som subjekt, inte längre som objekt till andras välviljan eller yrkesroll. Förr kände vi oss som hjälplösa offer till den kommunala hemtjänsten. Nu gäller det att se sig som arbetsledare.
  • Att klara av de ombytta rollerna är inte lätt. Här kan Peer Support hjälpa till.

Peer Support är ingen terapi. I terapi tar man upp problem som alla människor kan ha - oavsett om de har funktionshinder eller ej, på ett intensivt sätt och ofta under längre tid. Psykoterapeuter har en lång utbildning och får en mycket viktig roll i klientens liv. Till våra Peer Support-kvällar däremot kan man komma hur ofta man vill. Det behövs ingen psykoterapiutbildning för samtalsledarna, eftersom de inte har en avgörande roll. Vi vill inte ha en uppdelning i "experter" och "klienter" i vår rörelse. Dessutom håller vi oss i Peer Support till de problem som våra funktionshinder medför för oss, ofta på ett mycket praktiskt plan.

Man behöver ju inte gå i psykoterapi, enbart därför att man har ett funktionshinder. För att illustrera detta med ett annat exempel: I kvinnogrupper försöker man hjälpa varandra att klara sig bättre i en värld som behandlar kvinnor som underlägsna varelser. Man lär av andra kvinnor och får råd och stöd. Det är inte terapi; man behöver inte terapi enbart därför att man är kvinna.

  • För oss är personlig assistans ett av de viktigaste verktyg i livet. I STIL lär vi oss att använda det. Med personlig assistans kan vi steg för steg få vår vardag att fungera. Varenda litet steg som vi lyckas med ger oss en förbättring i livskvalitet och ökar tilltron till vår egen styrka.

Peer Support är den viktigaste delen i STILs och Independent Living-rörelsens ideologi. Inom STIL försöker vi att använda oss av den här principen i hela vår verksamhet. Därför är det så viktigt att vi ha anställda och förtroendevalda som har funktionshinder. Därför måste de, som företräder oss utåt, kunna tala i egen sak.

Sammanfattad av Anna Larsson utifrån skriftligt och muntligt material av Adolf Ratzka, 1993