Stiftelsen Fonden till Rolf Bergfors minne

STIFTELSEN FONDEN TILL ROLF BERGFORS MINNE

Om stiftelsen

Stiftelsen Fonden till Rolf Bergfors minne är en fond upprättad till minne av en av de GIL:are som arbetade med att driva igenom det som idag är lagstadgad rätt till personlig assistans.

En eller flera personer kan årligen få 100 000 kronor i stipendium för studier, resor eller projekt i Independent Livings anda.
Styrelsens sammansättning
Stiftarna har eftersträvat en geografisk spridning av ledamöterna i styrelsen för att stimulera sökande från hela Sverige och Norge att söka stipendier.
 
Enar Nordenfelt, Göteborg, är ledamot och ordförande
Lena Mellbratt Stenman, Mölndal, är ledamot och vice ordförande
Karin Schlyter, Strövelstorp, är ledamot
Adolf Ratzka, Stockholm, är ledamot
Bente Skansgård, Oslo, är ledamot
Ingegerd Bergfors, Simrishamn, är stiftare och adjungerad
Thore Bergfors, Trollhättan, är stiftare och adjungerad
Sök pengar ur stiftelsen
Stiftelsen stödjer enskilda personer oavsett ålder med stipendium för eftergymnasiala studier, studieresor eller utvecklingsprojekt. Ett grundkrav för stipendiet är att främja egen eller annans förmåga att leva ett självbestämt liv, i enlighet med Independent Living-filosofin. Independent Living handlar om att personer med funktionshinder ska leva och verka på villkor som andra.
 
Pengar delas inte ut för privatekonomiska ändamål. Studierna, resan eller projektet måste ha ett vidare syfte än den egna rekreationen.
Independent Living - vad är det?
I USA under 1970-talet fördes en kamp mot diskriminering. Independent Living-rörelsen vaknade där och kom att lanseras i Sverige på 1980-talet. Syftet var då, likväl som nu, att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att själva bestämma över sin vardag. Rolf Bergfors var mycket engagerad i Independent Living-rörelsen och hans visioner och idéer var viktiga. Independent Living-rörelsens arbete kom att leda till att Sverige 1994, som först i världen, fick en lagstadgad rätt till personlig assistans för vissa personer med funktionsnedsättningar (LSS och LASS). Fram tills då hade många personer med funktionsnedsättningar levt på institutioner där andra bestämde över vardagliga saker så som när det var dags att lägga sig, tvätta sig eller äta. Några av ledorden i Independent Living är självbestämmande, självrespekt, inga särlösningar, demokrati, solidaritet och inget vinstintresse.
Stiftelsens rutiner
Upp till 100 000 kr per år delas ut fördelat på ett antal stipendier i samband med Rolf Bergfors födelsedag den 17 maj. Besked meddelas skriftligen. Ansökan inkommen efter den 31 mars kan komma att behandlas först nästkommande år.
Skicka ansökan till:
Stiftelsen Fonden till Rolf Bergfors minne
GIL, Box 12134
402 42 Göteborg
Välkommen med din ansökan!
 
Stipendiater får 100 000 kronor
Årets stipendiater
Stiftelsen Fonden till Rolf Bergfors minne har den 12 april 2010 fattat beslut om årets stipendier på sammanlagt 100 000 kronor. 
 
Stipendierna kommer att delas ut vid en ceremoni i samband med GILs föreningsstämma på Radisson SAS Scandinavia Hotel i Göteborg lördagen den 15 maj 2010 klockan 16.00. 
 
Sara Jafari, som har en egen funktionsnedsättning, får ett studiestipendium på 10 000 kronor för att kunna delta i en kurs i personlig utveckling, som ska hjälpa henne att kunna ta större plats och föra fram aktuella frågor, öka sitt självmedvetande och stärka sig själv som ledare, ta kontroll över sitt eget liv och bli en bättre rollmodell och förebild för att stötta andra funktionsnedsatta. 
 
Johan Ek, som har en egen funktionsnedsättning, får ett studiestipendium på 25 000 kronor för att kunna slutföra studierna under sin sista termin med examensarbete på mastersprogrammet i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Johans studier har försenats pga. dåligt anpassade lokaler och stipendiet ska hjälpa Johan att slutföra sina studier och därigenom bli en aktiv medborgare och som förebild visa andra att det är möjligt att genomföra avancerade studier och bidra till bättre design och ökad tillgänglighet i samhället. 
 
Eleverna vid Riksgymnasiet i Angered, Viktor Lysell och Andrew Hall och deras mentor Erik Ljungberg, som alla tre har egna funktionsnedsättningar, får resestipendier på 10 000 kronor vardera för att delta i Transition Conference 5 i Toronto, Kanada, i juni 2010. Stiftelsen hoppas att Viktors och Andrews deltagande i konferensen ska bidra till deras fortsatta utveckling till självständiga vuxna och ge dem möjlighet att jämföra de svenska och kanadensiska samhällena med tonvikt på en jämförelse mellan Riksgymnasiet i Angered och Bloorwiew Kids Rehab Center i Toronto. Konferensen, som heter Transition Conference 5 i Toronto, tar upp den stora frågeställningen kring hur ungdomar med funktionsnedsättningar och stora behov av assistans av andra, ska kunna utvecklas till självständiga vuxna. Erik ska som mentor och förebild för ungdomarna stimulera, stötta och entusiasmera dem i samband med deras konferensresa. 
 
Sara Ranäng och Annika Melin, som har barn med funktionsnedsättningar, får ett stipendium på 35 000 kronor för att kunna göra en förstudie för att identifiera innehåll och ta fram en projektbeskrivning för ett treårigt utvecklingsprojekt, som bl.a. innebär en jämförelse mellan olika modeller för språkträning, t.ex. Karlstadsmodellen. Stiftelsen vill stödja projektet som genom att ge nya grupper ett språk kan ge dem en möjlighet till ett ökat självbestämmande och leva ett bättre liv. Kontinuiteten är av stor vikt för ett barn och vidare ut i vuxenlivet, och en av projektets tankar är att se hur individen kan få tillgång till Karlstadsmodellen under hela sin utveckling. Karlstadsmodellen verkar ha en stor potential men har inte ännu nått ut till bredare kretsar.
Föregående års stipendier
Föregående års stipendiater Ewa Harringer och Carolina Schmidt har genomfört sina projekt. 
 
Ewa Harringer har gjort en studieresa till Kuba för att studera tillgängligheten och hur man integrerar personer med funktionsnedsättningar samt hur man tar tillvara lokala resurser och alternativa och komplementära behandlingsmetoder. Hon kommer att följa upp den med föreläsningar och seminarier. 
 
Carolina Schmidt har nästan fullföljt sina studier till en magisterexamen som beteendevetare inom personal och organisation. Carolina har skrivit till stiftelsen att hon aldrig varit där hon är idag utan stöd och framförallt den effekt av stöd som gjort att hon känt att folk har trott att hon kunde klara av akademiska studier trots sitt funktionshinder.
 
Göteborg den 23 april 2010
 
Enar Nordenfelt
Stiftelsens ordförande
File attachments: 
Swedish