Rätten att leva och att vara annorlunda

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/dpi022000sv.html (In Swedish.)

Disabled Peoples' International Europe
11 Belgrave Road, London SW1V 1RB, UK
Tel: +44 207 834 0477 Fax: +44 207 821 9539
E-Mail: dpieurope@compuserve.com

In English

 

Den 12-13 februari 2000 träffades 130 handikappade människor och föräldrar, ombud från DPI organisationer från tjugosju länder i Europa, Afrika, Australien och Nordamerika i Solihull i England för att diskutera bioetik och mänskliga rättigheter. Det var det första evenemanget av detta slag och med stolthet vill vi tillkännagiva följande:

 

Ingenting om oss utan oss

Tills nu har de flesta av oss blivit uteslutna från debatter angående bioetiska frågor. Dessa debatter har haft fördomsfulla och negativa uppfattningar om vår livskvalité. De har förnekat oss vår rätt till jämlikhet och har därför förnekat oss våra mänskliga rättigheter. Vi kräver att vi blir inkluderade i alla debatter och politiska uppläggningar angående bioetiska frågor. Vi måste få vara de som bestämmer om vår livskvalité, vilket grundar sig på vår erfarenhet. Vi påkallar även våra organisationer att stötta, uppmuntra och försäkra de av oss som representerar våra synpunkter angående bioetiska organisationer. Ett särskilt stöd i debatten måste ges för att förstärka de människornas röst som har klarat av förståndshandikapp, människor med inlärningssvårigheter, människor som inte klarar av att tala för sig själv och handikappade barn i debatten.

 

Rikedom i olikhet

Vi är fullständiga människor. Vi tror att ett samhälle utan handikappade människor skulle vara ett ringa samhälle. Våra unika individuella och kollektiva erfarenheter är viktiga bidrag till ett rikt, mänskligt samhälle. Vi kräver ett slut på den bio-medicinska elimineringen av olikhet, att välja ut arvsanlag grundat på marknadskrafter och att stadga normer och mått som fastställs av människor utan handikapp. Bioteknisk förändring får inte vara en ursäkt för att kontrollera eller manipulera det mänskliga tillståndet eller biologisk olikhet. Vi medger att den enda vägen för att försäkra ett världsomfattande stöd för ett positivt erkännande av våra speciella kvaliteter är genom att anföra vår rätt till olikhet klart och tydligt, med bra argument, i öppna och demokratiska diskussioner. Vi måste forma allianser med vetenskapsmän, medicinska yrkeskåren, etiker, de politiskt ansvariga, advokater som arbetar för mänskliga rättigheter, media och offentligheten.

 

Alla människor är födda fria och jämlika i värdighet och rättighet

De mänskliga rättigheterna är statens ansvar lika väl som individens. Handikappade människor, våra organisationer, familjer och allierade måste arbeta för att försäkra att internationella, regionala och nationella juridiska medel innefattar förverkligandet av rättigheter i alla vetenskapliga framsteg och medicinsk praxis av de mänskliga arvsanlagen, fortplantningen, värdering av livskvalité, terapi- åtgärder och lindring av "smärta och lidande". Bioteknik representerar särskilda risker för handikappade människor. Grundrättigheterna för handikappade människor, särskilt rätten att få leva, måste försvaras. Vi kräver i synnerhet:

  • Absolut förbud mot obligatoriska genetiska prov och utövandet av påtryckningar på kvinnor att eliminera - på vilken nivå som helst i fortplantningsprocessen - ofödda barn som man tror kan ha en funktionsnedsättning.
  • Tillhandahållandet av hel och tillgänglig (d.v.s. jargong- fri, lätt att läsa och i olika format) information från vilken människor kan ta informerade beslut.
  • Att Europeiska regeringar inte skall stadfästa Konventionen om Mänskliga Rättigheter och Biomedicin eftersom vissa avsnitt är i strid mot två dokument som har godkänts på UNESCO:s Konferens om Vetenskap 1999.
  • Att människor med funktionsnedsättningar har medverkan att leva - inte medverkan att dö.
  • Att vänta ett barn som har en funktionsnedsättning inte är en speciell rättslig anledning för abort.
  • Att ingen avgränsning är dragen angående skärpa eller försämring. Detta skapar hierarkier och leder i regel till ökad diskrimination för människor med funktionsnedsättningar.

Människor med funktionsnedsättningar måste förenas i solidaritet för att säkerställa våra röster i dessa livshotande frågor.

Enighet ger styrka!