IL 25 år dokumentation - Inledning av Kerstin Nilsson

25 år Independent Living i Sverige

Välkomsttal av Kerstin Nilsson, vice ordförande STIL, 28.11.2008.

God morgon kära gäster och välkommen till den internationella konferensen ”25 år Independent Living i Sverige" i Stockholm.
 
Jag vill redan nu påannonsera att ni senare idag kommer att få ännu ett välkomnande till Stockholm - och då blir det av Stockholms borgmästare. Borgmästaren representerar Stockholms stad som enligt den egna hemsidan lovar att om 13 månader d.v.s. år 2 010 vara världens mest tillgängliga huvudstad! Så kom ihåg att ge honom ordentligt med applåder så att när vi möts här i Stockholm nästa gång blir inbjudna till ett tillgängligt Stockholms Stadshus – och det behöver ju inte precis vara till Nobelfesten. 
 
Jag är hedrad att få hälsa er välkomna till denna konferens för att fira att Independent Living-rörelsen nu existerat i 25 år här i Sverige. Vi skall framförallt under dessa två dagar lära av varandra, om våra respektive erfarenheter av Independent Living och om hur vi som personer med olika funktionsnedsättningar hanterar de utmaningar vi dagligen ställs inför.
 
Mitt namn är Kerstin Nilsson och jag är vice ordförande i Stil – STIL, som skall uttydas som Stiftarna av Independent Living i Sverige. Till höger om mig sitter Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet med ansvar för en stor del av det handikappolitiska området och till vänster har jag Bengt Westerberg, som bland sina uppdrag är ordförande för Svenska Röda Korset. Bengt var tidigare svensk socialminister och han var den ansvarige för det som ofta här i Sverige benämns ”århundrades reform” för oss med funktionsnedsättning ; nämligen lagen om personlig assistans som kom år 1994. Välkomna Ulrik Lindgren och Bengt Westerberg. Sist men inte minst här vid min sida finns Adolf Ratzka – Adolf inspiratören till Independent Living I Sverige. Jag antar att Bengt också kommer att beröra detta i sitt anförande om hur assistansreformen "sjösattes".
 
Tillsammans med våra internationella gäster – som jag vill hälsa extra välkomna och som senare kommer att presenteras – kommer vi representanter för den svenska Independent Living-rörelsen att tillsammans med förtrogna inom den svenska offentliga förvaltningen, forskningen och det politiska livet att diskutera hur vi utvecklar en framgångsrik strategi för Independent Living rörelsen. Det är med stor glädje jag ser er alla här - välkomna.
 
Några av de frågor som vi alla både har att ställa och försöka besvara efter bästa förmåga är;
-         hur framgångsrika har Independent living rörelsen varit så här långt i våra länder?
-         vilka konkreta målsättningar har Independent living rörelsen i våra länder?
I den politiska debatten hörs ofta att integrationen måste förbättras; lika rättigheter skall erbjudas alla , alla skall erbjudas samma möjligheter. Kvalitén på vårt välfärdssystem avgörs av hur pass framgångsrika vi är med dessa målsättningar – och här har Independent Living-rörelsen ett stort ansvar inte bara i debatten utan också att verka för och driva på för att praktiska lösningar förverkligas.
Som människor med funktionsnedsättningar har vi genom historien utgjort en exkluderad grupp – och därför är det ett självklart och övergripande mål för oss att bekämpa den exkluderingen!
Independent Living-rörelsen uppmuntrar individer till att ta initiativ, att sträva efter att ta ansvar över sitt liv. 
 
Till Independent Living-rörelsens viktigaste uppgifter hör att övertyga samhället om att människor med funktionsnedsättningar skall betraktas – inte som passiva mottagare av olika välfärdsbidrag – utan som individer som skall uppmuntras till att aktivt verka för att skapa sin egen framtid.  
Tack så mycket och därmed överlämnar jag ordet till Ulrik Lindgren politisk sakunnig på socialdepartementet.
 
 
 
 

 

Swedish