Bristande tillgänglighet blir diskriminering

Efter många år av diskussioner presenterade idag regeringen en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen (2008:568).

Tillgänglighet är en mänsklig rättighet vilket redan tidigare ställts krav på genom olika internationella konventioner som Sverige har tillträtt men som svårligen har kunnat drivas som fall i svenska domstolar. I och med detta lagförslag blir diskriminering i form av t ex bristande stöd- och anpassningsåtgärder förbjudna i svensk lag och kan således drivas i domstol där ersättning kan utdömas till den som blivit kränkt. Fall ska kunna drivas av bland andra Diskrimineringsombudsmannen, funktionshinderorganisationer och enskilda personer.

Integrationsminister Erik Ullenhag, som idag presenterade lagförslaget, framhäver att trycket från olika funktionshinderorganisationer, och framför allt Torsdagsaktionen, har betytt mycket för att lagförslaget nu blivit verklighet.

Det återstår förstås att se hur den kommande lagändringen kommer att tillämpas, exempelvis hur man tolkar begreppet ”skäliga” åtgärder för tillgänglighet, och vilken effekt den kommer att få i praktiken för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015