Independent Living Institute www.independentliving.org


Post pressrelease

från Independent Living World Summit, Washington, D.C., 1999Independent Livings Summit konferens skapar internationellt samarbete mellan 50 länder kring rättigheter för funktionshindrades rättigheter.

110 av världens främsta ledare inom rörelsen för funktionshindrades rättigheter från 50 olika länder samlades i Washington DC, 21-25 september för att kritiskt granska de senaste 30 årens framsteg och planera för ett mer effektivt samarbete i framtiden. Det internationella mötet, som hade infytelserika delegationer från Afrika, Asien, Europa, arabstaterna och Amerika antog Washington Deklarationen, en strategi för främjandet och förverkligandet av Independent Living rörelsen världen över.


Principer

Deklarationen bekräftar Independent Living rörelsens principer vars grund lades på 70-talet av visionära ledare som satte kampen för fullt medborgarskap inom ramarna för mänskliga- och medborgerliga rättigheter. Mötetsdeltagarna var överens om att Independent Livingfiliosofins grundsatser är: mänskliga rättigheter, självbestämmande, självhjälp, ”peer support” (kamratstöd), ”empowerment" (makt över sitt eget liv), "community inclusion" (fullvärdigt deltagande i närsamhället), "cross-disability inclusion" (fullvärdigt deltagande oavsett funktionsnedsättningens art eller omfattning) , risktagande och "inclusion" (fullvärdigt deltagande på samhällets alla plan).


Aktionsplan

I varje samhälle finns olika sammanlänkade omständigheter och tjänster som tillsammans kan förbättra livet för personer med funktionsnedsättning avsevärt. Med detta för ögonen beslöt mötesdeltagarna att anta följande aktionsplan: "att främja omfattande lagstiftning till stöd för personer med funktionsnedsättning och deras rättigheter som underlättar skapandet av Independent Living över hela världen vilket innefattar utbildning där funktionsnedsatta deltar utan att åtkiljas i särskilda klasser, ett tillgängligt och billigt boende, tillgängliga färdmedel och hälsovård/sjukvård, personlig assistans, en hindersfri miljö, och kommunikationsmedel och teknisk utrustning som är baserade på design för alla (eng: universal design)."


Samarbete

Deltagarna fann också genom sin tillbakablick på historien att de största framgångarna för personer med funtionsnedsättning världen över har sprungit ur strategiskt valt samarbete. I deklarationen fastställde man därför vilka samarbeten som borde inledas, med regeringar, organsiationer för utveckling och utländska biståndsprogram, för att framförallt introducera Independent Living i länder där synsättet ännu inte är välkänt.

Andra viktiga samarbetspartners som identifierades var internationella handikapporganisationer som skulle kunna vidareutveckla sina olika medlemskap, och universitet som kan hjälpa till att utbilda nästa generation i rättigheter och funktionsnedsättning och forska och utvärdera framstegen i den relativt nya disciplinen "disability studies".


Områden för samarbete

Mötet beslutade att fortsätta ha regelbundna internationella konferenser och att bilda arbetsgrupper som täcker olika aspekter av den internationella Independent Living rörelsen, inklusive definitioner av Independent Living, Independent Livingfiliosofi, kamratstöd (peer support), personlig assistans, rättigheter och utökandet av ett "cross-disability"synsätt inom Independent Living.

Summit innehåll