Independent Living Institute www.independentliving.org


Washington Deklarationen

från Independent Living World Summit, Washington, D.C., 1999In English
in German


Vi, ledarna för handikapprörelsen och Independent Livingrörelsen från 50 länder som deltar i mötet "Global Perspectives on Independent Living for the Next Millenium", 21-25 september, 1999, i Washington, DC, USA, prisar Indpendent Living rörelsens bedrifter över hela världen, tar på oss ansvaret för våra handlingar och för våra liv, och bekräftar Independent Livings globala filosofi och principer:

"- att varje människa har ett egenvärde och borde ha möjligheter till val i de frågor som är av betydelse för deras liv."

"- att Independent Living filosofins grundprinciper är mänskliga rättigheter, självbestämmande, självhjälp, empowerment (stärkande av individer för att de ska kunna ta makten över sitt eget liv, inklusion (dvs att personer med funktionshinder inte särbehandlas), risktagande och integration."

"- att Independent Living filosofin erkänner vikten av att ta ansvar för sina egna handlingar och sitt eget liv och på samma gång vikten av närsamhället för främjandet av Independent Living."

Vi förbinder oss att följa denna aktionsplan i syfte att säkra en vidareutveckling och spridandet av Independent Living och dess filosofi:

 1. att i alla länder verka för en omfattande lagstiftning och policy vad gäller personer med funktionsnedsättning och på så sätt skapar ett världsomspännande fält inom vilket Independent Living kan utvecklas. Detta gäller även för områden som utbildning, tillgängligt och billigt boende, transportmedel, hälsovård, personlig assistans, en hinderfri miljö, fungerande kommunikation och teknologi som baseras på universell design:

 2. att fortsätta agera lokalt, nationellt och internationellt för att sprida Independent Living;

 3. att verka för att alla med funktionsnedsättning, oavsett ålder och bakgrund - inklusive kvinnor, minoritetsgrupper, barn och äldre - ska känna sig välkomna i Independent Living rörelsen:

 4. att nätverka mellan oss och andra samt via internet, e-mail, telefon- och videokonferenser, fax, telefon och det skrivna ordet utbyta kunskap, expertis och idéer.

 5. att skapa utbytesprogram och andra möjligheter till utbildning:

 6. att verka för partnerskap med internationella organisationer för personer med funktionsnedsättning som till exempel Disabled Peoples' International, World Blind Union, World Federation of the Deaf och Rehabilitation International i syfte att sprida Independent Living:

 7. att påverka regeringar, finansiärer, biståndsgivande organisationer och internationella assistansprogram att stödja Independent Living rörelsens målsättningar och filosofi i sina aktiviteter:

 8. att uppmuntra partnerskap med universitet och akademiska institutioner för att inkludera Independent Living principer, skapa bättre tillgång för studenter och professorer/lärare med funktionsnedsättning och initiera kurser i studier som rör funktionsnedsättning.

 9. att använda media till att sprida jämlikhet, positiva bilder och Independent Living filosofin:

 10. att etablera arbetsgrupper som skriver diskussionsartiklar och material inom sådana områden som: definitioner av Independent Living, Independent Living filosofi, kamratstöd, personlig assistans, rättigheter, och cross-disability (med cross-disability menas att man inkluderar alla med funktionsnedsättning oavsett dess art eller omfattning), samt att uppmuntra dessa grupper att samarbeta med Disabled Peoples International och andra internationella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.

 11. att utforska möjligheterna för att ha fler internationella konferenser som uppföljning till denna.
Vi prisar den amerikanska regeringens insatser samt den amerikanska Independent Living rörelsens ledare för att ha tagit initiativet till detta möte och vi vill uttrycka vår tacksamhet till de såväl som till alla individer och organsiationer som gjort detta möte möjligt.

Vi upmanar alla deltagare att fortsätta verka för Independent Living filosofins spridning i sina hemländer och bjuder in personer med funktionsnedsättning över hela världen till att vara en del av handikapps- och Independent Lvingrörelsen.

30/09/99

Summit innehåll