Independent Living Institute www.independentliving.org


Independent Living Filosofi

från Independent Living World Summit, Washington DC, 1999Inledning

Konferensens deltagare uppmanades att i de regionala diskussionsgrupperna utforska olika aspekter av Independent Living filosofin. De ombads definiera vad Independent Living innebär i respektive hemland och fastställa de viktigaste frågorna som de stött på när de vill förverkliga Independent Living i sina hemländer.

Deltagare från Nordamerika och Europa placerade Independent Living filosofin inom ramarna för ett medborgarrätts (rule of law) perspektiv. De skiljer på Independent Living verksamheten och aktiviteter som äger rum till stöd för handikapprörelsen i stort. Independent Livings främjande är mer eller mindre en egen kategori men som faller under handikapprörelsens agenda i deras länder.

Å andra sidan satte deltagarna från syd och från Asien Independent Living filosofin helt inom ramarna för ett internationellt medborgarrätts perspektiv. De gjorde ingen skillnad på Independent Living filosofi, tjänster, center, och så vidare och ländernas övergripande handikapprörelse. För de är Independent Livings framsteg synonymt med hela rörelsens framsteg.

Konferensen utmynnade i en gemensam deklaration där deltagarna fastställde gemensamma värden och mål för en global vision av Independent Living. Deklarationen i sin helhet hittar du på andra sidor, men huvuddragen är som följer:

"Vi...bekräftar Independent Livings globala filosofi och principer:Regionala skillnader

I alla regionala diskussioner fanns gemensamma hänvisningar till vissa kärnelement i Independent Living filosofin men också en stark motvilja mot att anta en enhetlig modell för Independent Living från ett enda land. Deltagarna ställde sig också negativa till att ha föreskrifter som ska ligga till grund för Independent Living i andra länder.

Gång efter annan påtalade deltagare vikten av att ta med de kulturella skillnaderna i beräkningarna då man förverkligar Independent Living filosofi och aktiviteter i olika länder. Många deltagare, framförallt från Asien, nämnde vikten av att översätta Independent Living filosofin till en terminologi som är förståelig i respektive kultur. Konferensen var dock överrens om och uppnådde konsensus i frågan om Independent Living filosofins grundstenar som de uttrycks i Deklarationen.


Prioriteringar

Följande frågor prioriterades vad gäller klargörandet och främjandet av Independent Livings filosofi:

"Independent Living" vs "Interdependent Living"
Asien: "Independent Living är en modell för att förändra samhället. Vi behöver inkludera termen "självbestämmande" som den gemensamma nämnaren i våra regionala definitioner av "Independent Living". I ett asiatiskt kontext är ordet Independent Living inte populärt. Vi föredrar "självständig", att kunna fatta sina egna beslut, kontrollera sitt eget liv." Att vara ekonomiskt självständig och inte beroende av sin familj."

Thailand: "Förr var vi tvungna att förlita oss på andra och ändå ville vi inte vara beroende. Att jag nu arbetar innebär större frihet och självständighet. I ett asiatiskt kontext förutsätter Independent Living att du har en anställning. Independent/självständig betyder i asiatisk kultur "interdependent/ömsesidigt beroende". I den asiatiska kulturen är det inte möjligt att leva ensam. "Interdependence" passar bättre som en beskrivning på hur Independent Living ser ut i Asien. Det är viktigt att lära vårt samhälle vad vi menar med Independent Living så att man undviker kulturellt baserade missförstånd."

Ryssland: "Vi befinner oss alla på olika nivåer av självständighet. När vår organisation tog namnet Independent Living center undrade icke-funktionshindrade vad vi var självständiga från? De förstod inte poängen med "independence". Det var svårt att förklara för de att självständighet inte är detsamma som att kunna göra allt helt själv. Självständighet innebär att om en byggnad till exempel har en trappa som man måste ta sig uppför för att komma in i byggnaden ska där också finnas en ramp så att jag kan ta mig in på egen hand."


Independent livings kulturella realiteter

Latin Amerika: "Vi föreslog att man är öppen för de Independent Living filosofier som finns i olika länder, så att man undviker en enda "rätt" tolkning av Independent Living frågor. Independent Living ser väldigt olika ut om man jämför "utvecklade" länder och "underutvecklade" länder. I El Salvador till exempel kan Independent Living innebära att försöka ta sig ur sängen med hjälp av rullstol eller kryckor. Medan det i USA kanske handlar om att skaffa ett jobb.

Situationen ser olika ut i olika länder. Det finns också skillnader inom de olika länderna mellan landsbygden och städerna och mellan regionens olika grupper av funktionsnedsatta. Vi måste jobba på att:Asien: "I vår region missförstås begreppet Independent Living, en vanlig uppfattning är att vi vill leva ensamma, avskärmade från samhället. Vi som har funktionsnedsättning förstår vad Independent Living innebär men det är svårt att förklara i våra kulturer.


Personer utan funktionsnedsättning och deras roll

Det diskuterades huruvida personer utan funktionsnedsättning har en roll att spela i den här rörelsen eller inte. En del tyckte inte att de hade någon roll alls medan andra tyckte att de hade en plats som studenter av Independent Livings idéer och som stödjare av dess mål. Alla höll med om att personer utan funktionsnedsättning inte ska ha en ledande roll.

Några kommentarer:

Östeuropa: "En mycket livlig diskussion uppstod kring frågan om personer utan funktionsnedsättning och deras plats i Independent Living rörelsen. Diskussionen skiftade från de som tyckte att personer utan funktionsnedsättning inte har någon roll i Independent Living rörelsen till motsatt åsikt. Alla höll med om att personer med funktionsnedsättning måste kontrollera Independent Living rörelsen och Independent Living centren. Det fanns ingen generell konsensus om icke-funktionsnedsatta personer och deras roll."

USA: "Personer utan funktionsnedsättning har en roll som sensibiliseringsobjekt eftersom vi försöker förändra deras attityder. Independent Livingrörelsen är en kamp för social rättvisa därför är deras roll att stödja oss och våran roll att upplysa och lära dem om rörelsen."

Ryssland: "Personer utan funktionsnedsättning i Independent Living center eller organisationer måste vara personer som förverkligar våra idéer och syften. De måste förstå oss!"

Afrika: "Ingen konsensus uppnåddes i frågan huruvida personer utan funktionsnedsättning ska uteslutas ur rörelsen. Om man utesluter hur blir det då med personer som har dold funktionsnedsättning? Vi måste behålla kontrollen men inte utestänga någon."


Kontroll

Alla verkade överrens om att personer med funktionsnedsättning måste kontrollera rörelsen, organisationerna och Independent Living centren. Det ska vara personer med funktionshinder som undervisar, genererar idéer och tar initiativ.

Många av oss känner starkt att det måste vara personer med funktionsnedsättning som styr på Independent Living centren. Vi måste kontrollera organisationerna som erbjuder oss tjänster, vi måste kontrollera de organisationer som vi använder för att kämpa för våra mänskliga rättigheter.


Anställning och Independent Living

Deltagarna var inte eniga om hur anställning/arbete skulle betraktas i relation till Independent Living.

Japan: "Vi måste ändra tron om att om vi inte arbetar kan vi inte vara självständiga. Även om vi inte kan arbeta har vi samma värde som andra människor och borde behandlas lika. Om vi kan komma överrens om att lyckad Independent Living inte automatiskt innebär att en individ klarar sin egen försörjning eller inte behöver personlig assistans tjänster då kan Independent Living idén fungera i Japan. Att vara självständig betyder inte att man måste leva som amerikanerna."

Independent Living tjänster borde inte vara något privilegium som endast "anställningsbara" personer kan få ta del av. Tjänster borde finnas för alla oavsett ekonomisk status och utbildning eller funktionsnedsättningens omfattning.

Thailand: "Förr var vi tvungna att förlita oss på andra människor fast vi inte ville vara beroende. Nu när jag arbetar upplever jag att jag är självständig. I det asiatiska kontextet förutsätter Independent Living att du har ett arbete."

Kina: Utbildning för att kunna driva egen rörelse är en nyckel till Independent Living

Frankrike: "Independent Living förutsätter att vi förändrar vårt sätt att tänka. Vi måste ändra folks självuppfattning så att de inte ser sig som en person med enbart behov utan som en som har kapacitet och förmåga att bidra till samhället."


"Cross-disability" inkluderande (dvs att alla former och omfattningar av funktionsnedsättning inkluderas)

Asien: "Allt borde ha med ett cross-disability perspektiv. När du gör rekommendationer/förslag är det viktigt att alla grupper med funktionsnedsättning inkluderas (ofta utesluts personer med psykiatriska problem och intellektuella nedsättningar). Det finns mycket diskriminering i alla våra rörelser som utesluter människor med vissa funktionsnedsättningar. Vi är bara starka om vi inkluderar alla funktionsnedsättningar.

Latinamerika: "Vi borde uppmuntra ömsesidig respekt och samarbete mellan organisationer för personer med funktionsnedsätning utan att pådyvla de våra åsikter om vad som är bäst för respektive grupp."

Västeuropa: "Vidare utveckling av Independent Living borde innefatta personer med psykiatrisk funktionsnedsättning."


Kvinnor med funktionsnedsättning USA: "Kvinnors roll i Independent Living rörelsen är viktig. Som kvinna utsätts du för ett dubbelt förtryck. Om du är kvinna med funktionsnedsättning utsätts du för ett trefalt eller fyrafalt förtryck och om du bor i ett så kallat u-land är diskrimineringen obeskrivlig. Kvinnor måste ha halva makten på alla nivåer inom alla Independent Living center, rörelser och konferenser. Kvinnor måste och skall ha jämlikhet."

Öst Europa: "Kvinnor måste vara representerade vid alla möten som rör funktionsnedsättning och vara inbegripna i beslutsfattandet i alla aspekter som rör Independent Living."

Summit innehåll