Independent Living Institute www.independentliving.org


Ledarskapets utveckling

från Independent Living World Summit, Washington, D.C., 1999Ledarskapets utveckling

Independent Livingflosofn och aktiviteterna som associeras med dess tillämpning i samhället behöver handikappledarnas såväl som organisationernas medlemmars aktiva deltagande och förståelse. De flesta handikappledare i Nordamerika har de senaste 30 åren sett hur Independent Livingflosofins tillämpning utvecklats och växt i deras regioner. Detta har skett på grund av ett flitigt informationsutbyte som ägt rum via internationella konferenser, artiklar och kontakter. Det frekventa informella utbytet och yrkesmässiga nätverkandet har varit möjligt på grund av de ökade resurser som funnits tillhands för personer med funktionsnedsättning och deras organisationer i dessa regioner både på ett personligt plan och i deras yrkesutövning. Dessutom, på en mer konkret nivå, har en del europeiska, japanska och nordamerikanska organisationer under tidigt 80-tal hängett sig åt att främja och underlätta ett internationellt utbyte av Independent Living erfarenheter.

På det södra halvklotet och i Asien började en del handikappledare genom sitt deltagande i internationella konferenser och sina arbetsresor till Nordamerika och Europa på 80-talet informera sig om Independent Living. Det har varit svårt för handikappledarna att sprida informationen vidare i sina hemländer eftersom allt material om Independent Living varit på engelska och placerats inom engelska och amerikanska sociala och kulturella ramar.

Dessa språkliga och kulturella begränsningar var en bidragande orsak till att regionala konferenser om Independent Living uppstod i södra Afrika och sydöstra Asien med syfte att underlätta idéutbyte och erfarenheter inom liknande politiska och kulturella kontext. Det har med åren genererat en regional expertis vad gäller Independent Living program som är grundad i varje regions unika evolution och tillämpning av Independent Livingfilosof. I södra Afrika har till exempel handikapporganisationer fört ett framgångsrikt politiskt arbete. I Filippinerna har man på ett tidigt stadium haft aktiviteter för barn med funktionsnedsättning vilket underlättat förståelsen för de vuxna med funktionsnedsättning och deras behov. Och Japan har också i och med sitt spridande av Independent Livingfilosofn till andra länder hjälpt att utmana institutionaliseringen av barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Tack vare de många mötesdeltagare ökades förståelsen av Independent Livings internationella historia väsentligt. Det blev tydligt att samtidigt som dessa handikappledare förde med sig sina första intryck av Independent Living tillbaka till sina hemländer fick de också kämpa för att övervinna många hinder som låg i vägen och tackla svåra uppgifter för att skapa effektiva handikapporganisationer. Därför är det inte förvånande att det i den södra delen av världen och i Asien skett en sammanslagning mellan Independent Livings grundsatser och aktiviteter och den bredare kampen för en ökad integration av personer med funktionsnedsättning i samhället.

Det ska också noteras att mötesdeltagarna var överens om vikten av att mer aktivt utbilda personer med funktionsnedsättning om Independent Livings grundsatser och de aktiviteter som äger rum i respektive hemland. I de flesta länder som var representerade på mötet har enbart en bråkdel av ledarna för handikapprörelsen personlig praktisk erfarenhet av Independent Living. Den här generella avsaknaden av praktisk erfarenhet inom handikapporganisationer om Independent Living program och aktiviteter gör det svårt att utarbeta och organisera strategier för en framgångsrik kamp för att få bort de hinder som ligger i vägen för personer med funktionsnedsättning i samhället. En vidare förståelse av Independent Livings grundsatser och program bland handikapporganisationernas egna medlemmar kan också leda till mer demokrati inom organisationerna och minska ett auktoritärt ledarskap.


Internationella utbytesprogram Konferens deltagare uttryckte upprepade gånger att utbytesprogram där handikappledare får tillfälle att observera Independent Living aktiviteter i andra länder var den mest effektiva metoden för utveckling av ledarskap. Dessa utbytesprogram bör spänna över en längre period så att förståelse och anpassning till en ny "kultur" hinner komma till stånd. Mötesdeltagarna föreslog att:Några kommentarer:

Asien: "Vi borde främja utbyten mellan länderna i vår region och information om bra program."

Östeuropa: "En del rekommenderade också utbyten mellan olika länder särskilt där det skulle finnas rum för ett ömsesidigt utbyte så att inte en envägskommunikation uppstår."

Västeuropa: "Utbyten bör vara långsiktiga och ha ett integreringsperspektiv (på eng. inclusive).

Afrika: "Vi behöver utbytesprogram för personer med funktionsnedsättning från utvecklingsländer. Vi borde resa till varandras länder och av de olika kulturerna lära oss deras sätt att leva självständigt (Independent Living) och använda den kunskapen i utformningen och styrandet av våra egna program."


Kommunikationsteknologi

Deltagarna erkände och uppmärksammade värdet av en framväxande kommunikationsteknologi och Internet för spridandet av information om Independent Living aktiviteter till andra länder. Deltagarna rekommenderade att handikapporganisationer i alla länder utbildar sina medlemmar i den nya tekniken.

Konferensdeltagarna från Latin Amerika föreslog att man sätter upp en internationell databas om Independent Living som skulle kunna användas för att utbyta information om Independent Living program och idéer och till att skräddarsy en modell för det egna landet.

Den latinamerikanska diskussionsgruppen konstaterade: "Utvecklingen av en internationell databas om Independent Living kommer att göra det möjligt för oss att utbyta information om Independent Living program och idéer som kan skräddarsys efter våra behov. Vi borde anpassa Independent Living modeller från andra länder till våra förhållanden istället för att kopiera dem. Att lära från våra egna framgångar och misstag är mer konstruktivt."

Deltagarna från Asien antydde att de ville sätta upp en informationsbas om Independent Living som skulle använda Intemet för att sprida information och underlätta tillgången för handikapporganisationer i andra länder i regionen.

Diskussionsgruppen från Asien-Stilla havet konstaterade: "The Asian Center on Disability bör vara huvudcentret varifrån information om Independent Living sprids till regionen. Asiatiska länder måste dela med sig av information till varandra. Vi bör skapa ett nätverk som sprider information om hur man för en kamp för rättigheter och skicka vidare den informationen två gånger om året till hela regionen. Det här informationsnätverket skulle ägna sig huvudsakligen åt utbildning, olika former av anställningssystem och ny teknik samt hålla ett öga på framgångsrika program."

Alla mötesdeltagare höll med om värdet av att ha en internationell databas om Independent Living program tillgänglig via Internet, men konstaterade att problemet med att sålla bland hundratals sidor text som dessutom år på olika språk kvarstår. Det skulle underlätta för alla om man regelbundet samlade de bästa tipsen som kunde publiceras och spridas via Internet. En sådan publikation skulle kunna sammanställas av ett par redaktörer i varje region som skulle sammanställa information från deras respektive region och skicka till en central redaktör som publicerar det på Intemet. En sådan publikation skulle ge handikappledare en slags garantistämpel på att den information de får är relevant och aktuell.

Summit innehåll