Independent Living Institute www.independentliving.org


Arbete och Independent Living

från Independent Living World Summit, Washington, D.C., 1999Inledning En hel dag av mötet tillägnades olika aspekter på arbete - en analys av status quo, försök att identifiera de hinder som ligger i vägen och framtida prioriteringar, ett erkännande av regionala, ekonomiska och historiska skillnader, diskussion om modeller och definitioner av arbetets förhållande gentemot Independent Living rörelsen.


Arbetets dubbla roll I det stora hela var mötets deltagare överens om arbetets vikt i dubbel bemärkelse: arbete erbjuder förutom en lön och minskat beroende en mycket viktig social aktivitet som ger personer med funktionsnedsättning en direkt och regelbunden kontakt med omvärlden.


Principer Independent Living rörelsens huvudfokus kan inte vara att hitta arbete till personer med funktionsnedsättning. Istället måste dess huvudmål även i fortsättningen vara att stärka och bekräfta det inneboende värdet och den inneboende värdigheten i ett liv med funktionsnedsättning, vare sig det livet innefattar arbete eller inte.

Men som en rörelse för mänskliga rättigheter borde Independent Livings inställning vara att betona rätten till arbete som en grundläggande mänsklig rättighet.


Begreppet arbete Det poängterades att begreppet arbete inte är universellt eller statiskt, utan står i relation till ett lands ekonomi och sociokulturella omständigheter. I länder med en stark ekonomi kanske idealet är betalt arbete på den öppna marknaden, medan begreppet arbete i länder med konstant hög arbetslöshet ofta innehåller frivilligt arbete eller andra aktiviteter som bidrar till gruppens eller familjens försörjning och överlevnad. I länder med ett väl utvecklat skyddsnät och en svag arbetsmarknad läggs istället tyngdpunkt på att utnyttja fritiden på ett produktivt och tillfredsställande vis.


Den nya globala ekonomin Om man betänker inverkan av den globala ekonomin vid detta tidiga skede ter sig verklighet polariserad, folk jobbar antingen för mycket eller så arbetar de inte alls.

Om man jämför de olika länderna verkar det också som att många länder har en strukturell arbetslöshet som inte syns i reguljär statistik och som länderna inte lyckats motverka. Personer med funktionsnedsättning är en av de grupper som hamnar i ingår i kategorin strukturell arbetslös.

På mötet konstaterades att personer med funktionsnedsättning som söker jobb skulle dra fördel av att arbetet omorganiserades så att alla arbetade men arbetade färre timmar. En del tecken på en ny rättvisare och flexiblare värld går redan att skönja: "job-sharing", distansarbete, flextid, förkortad arbetsvecka och företagssponsrad ledighet som ger anställda möjlighet att verka för närsamhällets väl eller utföra någon form av samhällstjänst.

Samtidigt uttrycktes en oro över de nya "kontoren utan väggar" som ofta innebär hemarbete. Det är viktigt att vara medveten om att detta kan föra med sig en ny typ av isolering eller segregation för anställda med funktionsnedsättning, anställda bör därför, i så långt det är möjligt, själva få välja arbetsplats.


Diskriminering Deltagarna var eniga om att vare sig man blickar bakåt i historien, eller ut över samtiden, vare sig de nationella ekonomierna anses starka eller svaga eller anses befinna sig i en övergångsfas, är arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning generellt sett världen över mycket hög Inga undantag kan skönjas, oavsett kvoteringssystem, positiv diskriminering, lagstiftning, offentliga utbildnings initiativ, eller ekonomiska lättnader. Ett av exemplen som gavs visade att arbetslösheten legat på 2% i flera år och ändå fanns inga jobb inom synhåll för personer med funktionsnedsättning.

Slutledningen var att en av de gemensamma nämnarna världen över är diskriminering av personer med funktionsnedsättning, baserat på djupt liggande fördomar och uppfattningar om deras duglighet eller kapacitet, såväl som en allmän förvirring vad gäller motstridande mål med bidragssystem och offentlig policy.

Den här situationen utgör en rejäl utmaning för Independent Living rörelsen, en utmaning som består i att hitta effektiva sätt att utmana och utrota dessa urgamla fördomar, rädslor och diskriminerande beteenden.

Deltagarna påmindes också om att Independent Living rörelsen inte bör godta den, i många länder rådande åsikten, att det finns ett stort antal personer med funktionsnedsättning som inte kan arbeta. Snarare finns rikligt med bevis att personer med, kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning är lika intresserade av och kapabla till arbete som någon annan.


Teknologi Mötet menade också att med dagens snabba utveckling av tekniska hjälpmedel och informationsteknologi dröjer det inte länge innan många fler kan få tillgång till arbetsmarknaden, men att den i dagsläget endast är tillgänglig för ett fåtal.

Deltagarna fann att det finns ett behov av fler studier (eller en ökad spridning av befintliga studier) som visar på kopplingarna mellan tillhandahållandet av teknologiska hjälpmedel, utbildning och tillträde till arbetsmarknaden. Detta skulle i sin tur ge ett starkt argument gentemot regeringar och industri om mer omfattande stöd för en ökad tillgång till teknologi för personer med funktionsnedsättning.

En intensiv diskussion fördes också om den nya teknologin och den globala ekonomin som till exempel gör det möjligt för multinationella företag att hyra billig arbetskraft i ett land för att sedan leverera i ett annat där arbetskostnaderna är högre. I ett exempel beskrevs hur ett lands ekonomiska tillväxt byggts på programmerares arbete som hyrts av multinationella företag. I sina hemländer hade dessa multinationella företag varit tvungna att betala högre löner och anställa arbetare med funktionsnedsättning.

Deltagarna var överens om att Independent Living rörelsen ska söka påverka multinationella företag att tillämpa samma policy i andra länder som i ursprungslandet, både vad gäller tillgänglighet på själva arbetsplatsen och vad gäller anställningspolicy.


Tillgänglighet, anställning och småföretagande Deltagarna från fattigare länder påminde konferensen om att deras behov i första hand gällde en tillgänglig miljö, inte ett kontor i hemmet. Med tanke på hur centralt val och valmöjligheter är vad gäller Independent Living underströks att utan tillgängliga färdmedel och byggnader skulle det inte finnas något annat val än att stanna isolerad i hemmet - ingen förändring alltså.

Men trots det var deltagarna nyfikna och positiva till den nya internationella uppmärksamheten riktats mot småföretagandet. Att en sådan trend har ett brett stöd är uppenbart, från ledande organisationer som Världsbanken till lokala regeringar i utvecklingsländer som ger bort land eller stöttar lånprogram för att stimulera sina ekonomier.

Några av de rikare ländernas regeringar som ger stöd till småföretagare pressas nu att utvidga sin satsning och långivande till utsatta grupper, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Deltagare från de flesta av de 50 deltagarländerna hade erfarenhet av Independent Living verksamhet där man startat företagande i någon form och var eniga om att tiden är inne för att sprida information om dessa lyckade satsningar och genom nätverk försöka skapa fler liknande projekt.


Kvoteringssystem Kvoteringssystem har länge, i en del europeiska länder, Asien, och till viss utsträckning även i Afrika, ingått i anställningspolicyn. Dessa varierar mellan de regeringar som kräver att enbart en bråkdel (till exempel 2 %) av offentliganställda omfattas till mer avancerade system där både offentlig- och privatanställda ingår, de varierar också i fråga om storleken på böterna eller straffet då man bryter mot kvoteringssystemet.

Även om variationen i hur mycket dessa system följs upp och kontrolleras i de olika länderna är mycket stor, kan man se att i sin helhet har inte kvotering i något fall visat sig vara framgångsrikt att öka antal anställda med funktionsnedsättning.

Det noterades med viss ironi att i vissa länder kunde man följa pengarnas väg genom kvoteringssystemet, från böter från privat näringsindustri för att man brutit mot systemet går pengarna genom systemet och hamnar till slut hos skyddade verkstäder - den öppna marknaden subventionerar den stängda och underbetalda arbetskraften.

Av diskussionerna framgick att inga länder för tillfället håller på att införa kvotering och samtidigt konstaterades att de länder som redan har sådana system är i färd med att införa lagstiftning som inkluderar anställning och arbetsmiljöns tillgänglighet.


Verklig integrering nu: den kommande generationen Deltagarna var eniga om att det är absolut nödvändigt att all utbildning verkligen är integrerad (d v s att funktionshindrade deltar i utbildning tillsammans med ickefunktionshindrade) för att arbetsmarknaden ska vara tillgänglig för nästa generation. Detta uppfyller två viktiga målsättningar: studenter med funktionsnedsättning och framtida arbetare kommer ha en högre kvalitet på sin utbildning och således öka sitt värde på arbetsmarknaden. Allmänheten kommer också att börja ta rättigheterna för barn, kvinnor och män med funktionsnedsättning att delta i samhället på lika villkor för givet.

Sammanfattningsvis tyckte deltagarna att varje Independent Living grupp borde verka som mentor för den kommande generationen och försäkra sig om att barn och ungdomar med funktionsnedsättning har en rad olika förebilder, inklusive konstnärer, börsmäklare, dansare, politiker, lärare, uppfnnare, komiker, revisorer, bönder, och filosofer.

Summit innehåll